Αρχική2016Μάιος (Page 5)

Την τροποποίηση διατάξεων του άρθρου 24

Την κατάργηση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας

Αντιδρούν τα φορτηγά ΔΧ στην απαγόρευση

Πρόταση ψηφίσματος υιοθέτησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,