Αρχική2016Μάιος (Page 5)

Την κατάργηση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας

Πρόταση ψηφίσματος υιοθέτησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,