Αρχική2016 (Page 121)

Πρόταση ψηφίσματος υιοθέτησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

Με αφορμή την προκήρυξη 48ωρων επαναλαμβανόμενων