Αρχική2016 (Page 121)

Πρόταση ψηφίσματος υιοθέτησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

Η Διεύθυνση Προμηθειών του υπουργείου Υποδομών

Με αφορμή την προκήρυξη 48ωρων επαναλαμβανόμενων