Αρχική2018Ιανουάριος (Page 32)

Η «Δυναμική Πληροφορική» αναδείχτηκε μειοδότρια του

Τη μεταφορά εργαζομένων της «Κτιριακές Υποδοµές

Εντός του πρώτου εξαμήνου αναμένεται ΟΛΠ