Αρχική2018Οκτώβριος (Page 15)

Καθήκοντα διευθύνοντος συμβούλου της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ.

Δυσλειτουργία συστήματος Taxis και αδυναμία διεκπεραίωσης

Με αφορμή τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας