Αρχική2018 (Page 136)

Οι παραβάσεις της νομοθεσίας οδικών μεταφορών

Η ΕΕΤΤ τηρεί µητρώο ταχυδροµικών επιχειρήσεων,

Μετά από τις προβλεπόμενες διαγωνιστικές διαδικασίες

Μειώθηκε στο 44,8% το ποσοστό ταξινομημένων

Υπέρ της επέκτασης του υπάρχοντος αεροδρομίου