Αρχική2019 (Page 158)

Καθήκοντα τεχνικού συμβούλου για την επένδυση

Στην έκδοση «πράσινου» ομολόγου, συνολικής αξίας

Στην εξαγορά της Chronotruck, μιας εταιρείας

Ο τομέας των οδικών εμπορευματικών μεταφορών