ΑρχικήΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑΈρχονται καλύτερες ημέρες για την Εθνική Αρχή Συντονισμού Πτήσεων. Διατάξεις για την άντληση εσόδων

Έρχονται καλύτερες ημέρες για την Εθνική Αρχή Συντονισμού Πτήσεων. Διατάξεις για την άντληση εσόδων

Έρχονται καλύτερες ημέρες για την Εθνική Αρχή Συντονισμού Πτήσεων, καθώς στο σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις για θέματα επιβατικών μεταφορών» περιέχονται διατάξεις για τη στελέχωση, τη λειτουργία και την άντληση εσόδων.

Επιμέλεια: Βάσω Βεγιάζη

Ειδικότερα, οι διατάξεις για την ΕΑΣΠ είναι οι ακόλουθες:

Άρθρο 90 Ρυθμίσεις θεμάτων Εθνικής Αρχής Συντονισμού Πτήσεων

 1. Στην παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4233/2014 (ΦΕΚ 22 Α) διαγράφονται δύο λέξεις «τα Σπάτα» και αντικαθίστανται με τις εξής «εντός του νομού».
 2. Το άρθρο 3 του ν. 4233/2014 (ΦΕΚ 22 Α) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 3

Σύνθεση και συγκρότηση της Αρχής

 1. Η Αρχή απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου και εκτελεστικού Αντιπροέδρου της, τα οποία διακρίνονται για την επιστημονική τους κατάρτιση, την επαγγελματική τους ικανότητα, τη γνώση και την εξειδικευμένη εμπειρία στο επιχειρησιακό έργο της Αρχής ή στο ευρύτερο αεροπορικό αντικείμενο και διαθέτουν εχέγγυα ανεξαρτησίας και αμεροληψίας.
 2. Τα μέλη της Αρχής, συμπεριλαμβανομένου συμπεριλαμβανομένων του Προέδρου και του Αντιπροέδρου της, διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
 3. Η θητεία των μελών της Αρχής είναι πενταετής. Τα μέλη της Αρχής δεν επιτρέπεται να επιλέγονται για περισσότερες από δύο (2) θητείες, διαδοχικές ή μη, ούτε να ανακαλούνται κατά τη διάρκεια της θητείας, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 4 και 5 του παρόντος. Σε περίπτωση παραίτησης των 3/5 των μελών της Αρχής πλην του Προέδρου της ή του Αντιπροέδρου της, όλες οι εκ του παρόντος νόμου αρμοδιότητες της Αρχής ασκούνται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρό της αντίστοιχα, από τον χρόνο παραίτησης των μελών μέχρι τoν διορισμό νέων. Εάν κενωθεί η θέση οποιουδήποτε μέλους της Αρχής κατά τη διάρκεια της θητείας του, διορίζεται νέο μέλος για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους του οποίου η θέση κενώθηκε. Σε περίπτωση ανανέωσης της θητείας μέλους που διορίστηκε για περιορισμένη θητεία σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, η ανανέωση χωρεί άπαξ για πλήρη θητεία πέντε (5) ετών.
 4. Η θητεία των μελών παρατείνεται μέχρι το διορισμό νέων, υπό την επιφύλαξη της παραίτησης των 3/5 των μελών της προηγούμενης παραγράφου. Ο χρόνος παράτασης της θητείας δεν μπορεί να υπερβεί τους έξι (6) μήνες. Εάν κάποια από τα μέλη της, πλην του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου, για οποιονδήποτε λόγο εκλείψουν ή αποχωρήσουν, η Αρχή εξακολουθεί να λειτουργεί πέραν του εξαμήνου.
 5. Η Αρχή συνέρχεται σε πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης διορισμού των μελών της.
 6. Κάθε θέμα σχετικά με τη συγκρότηση, αναπλήρωση και λειτουργία της Αρχής, προσδιορίζεται με τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης του άρθρου 8 καθώς και τα οριζόμενα στο άρθρο 9.»
 7. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 4233/2014 (ΦΕΚ 22Α) προστίθενται τα εξής «του παρόντος νόμου».
 8. Στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4233/2014 (ΦΕΚ 22 Α) διαγράφονται τα εξής «εφάπαξ ή ετησίως».
 9. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4233/2014 (ΦΕΚ 22 Α) προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως «Το εκάστοτε ύψος των ΤΣΠΠ εξακολουθεί να ισχύει μέχρι την έκδοση νέας απόφασης».
 10. Οι περ. α) και β) της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 4233/2014 (ΦΕΚ 22 Α) αντικαθίστανται ως εξής:

«α) Για τις υπηρεσίες συντονισμού (κατανομής διαθέσιμου χρόνου χρήσης) της Αρχής στους Συντονισμένους ελληνικούς αερολιμένες και στους αερομεταφορείς, καταβάλλεται ανά φορέα διαχείρισης αερολιμένα καθώς και ανά αερομεταφορέα τέλος ύψους 1,60 ευρώ για κάθε προγραμματισμένη απογείωση αεροσκάφους και τέλος ύψους 1,60 ευρώ για κάθε προγραμματισμένη προσγείωση αεροσκάφους.

β) Για τις υπηρεσίες προγραμματισμού της Αρχής στους ελληνικούς αερολιμένες με ευκολίες προγραμματισμού και στους αερομεταφορείς, καταβάλλεται ανά φορέα διαχείρισης αερολιμένα καθώς και ανά αερομεταφορέα τέλος ύψους 1,10 ευρώ για κάθε προγραμματισμένη απογείωση αεροσκάφους και τέλος ύψους 1,10 ευρώ για κάθε προγραμματισμένη προσγείωση αεροσκάφους.»

Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 4233/2014 (ΦΕΚ 22 Α) προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής: «6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ύστερα από εισήγηση της Αρχής, καθορίζονται τα κριτήρια και το ύψος τυχόν επιβαλλόμενων προστίμων, τα όργανα, ο τρόπος και η διαδικασία είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών από πλημμελή ή εκπρόθεσμη καταβολή ανταποδοτικών τελών στην Αρχή.

Διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων και του ν.δ. 356/1974, όπως ισχύει, δύναται να εφαρμόζονται, κατά περίπτωση, για την είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών από ανταποδοτικά τέλη υπέρ της Αρχής. Κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διαδικασίας του προηγούμενου εδαφίου ρυθμίζεται με όμοια απόφαση.» Αναριθμούνται οι επόμενες παράγραφοι του ιδίου άρθρου από 6, 7 και 8 του ιδίου άρθρου αντίστοιχα σε 7, 8 και 9.

Οι διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 4233/2014 (ΦΕΚ 22 Α) αντικαθίσταται ως εξής: « Η Αρχή, για την κάλυψη τακτικών ή έκτακτων αναγκών της, μπορεί να συνάπτει συμβάσεις εκτέλεσης έργων, παροχής υπηρεσιών, μελετών και προμηθειών για θέματα που άπτονται των σκοπών και της λειτουργίας της, με νομικά ή φυσικά πρόσωπα, επιστήμονες ή τεχνικούς με ειδικές γνώσεις και εξειδικευμένη εμπειρία στα θέματα της Αρχής, σύμφωνα με τον Κανονισμό της κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 8.

Για τις συμβάσεις που συνάπτει η Αρχή με φυσικά πρόσωπα και η σχετική δαπάνη βαρύνει και να καλύπτεται αποκλειστικά και μόνο από τον προϋπολογισμό της, δεν ισχύουν οι περιορισμοί του π.δ. 164/2004 όπως εκάστοτε ισχύουν.»

Μετά το τέλος του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4233/2014 (ΦΕΚ 22 Α) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Μετά τη δημοσίευση του Κανονισμού Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας, η Αρχή αποφασίζει για την ανάθεση προμήθειας υπηρεσιών και αγαθών σύμφωνα με τα οριζόμενα σε αυτόν, υπό την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 7».

Στο τέλος της περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 4233/2014 (ΦΕΚ 22 Α) προστίθεται περ. β) ως εξής: «β) τη διαδικασία και τον τρόπο χρέωσης των ΤΣΠΠ καθώς και κάθε σχετικό ζήτημα που δεν ρυθμίζεται με τον παρόντα νόμο,» και αναριθμούνται οι επόμενες περιπτώσεις από β), γ), δ) και ε) αντίστοιχα σε γ), δ), ε) και ζ).

Η περ. γ) της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 4233/2014 (ΦΕΚ 22 Α) που προτείνεται να λάβει την αρίθμηση δ) αντικαθίσταται ως εξής: «δ) την εσωτερική διάρθρωση, οργάνωση, στελέχωση και λειτουργία των υπηρεσιών της, κάθε θέμα του προσωπικού της και τυχόν πρόσθετης απασχόλησής του με αιτιολογημένη εισήγηση της Αρχής, καθώς και κάθε θέμα που αφορά τη συμμετοχή της στα Εθνικά, Ευρωπαϊκά και Διεθνή όργανα.»

Η παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 4233/2014 (ΦΕΚ 22 Α) αντικαθίσταται ως εξής: «1. Ο Πρόεδρος και ο εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Αρχής είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.»

Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 9 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Ο Αντιπρόεδρος της Αρχής είναι εκτελεστικός και αναπληρώνει τον Πρόεδρο πλήρως στα καθήκοντά του όταν εκείνος ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται.»

Η παράγραφος 5 του άρθρου 9 αντικαθίσταται ως εξής: «Οι αποδοχές του Προέδρου και του Αντιπροέδρου καθώς και η αποζημίωση των μελών καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Η δαπάνη που προκαλείται από την εφαρμογή των προηγούμενων εδαφίων βαρύνει τον προϋπολογισμό της Αρχής. Για την αποζημίωση των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στις συνεδριάσεις του, δεν οφείλονται ασφαλιστικές εισφορές κατά την έννοια του ν. 4387/2016, όπως ισχύει».

Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 4233/2014 (ΦΕΚ 22 Α) προστίθενται τα εξής: «και όσα συμπληρωματικά ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης του άρθρου 8.»

Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 10 ν. 4233/2014 (ΦΕΚ 22 Α) αντικαθίσταται ως εξής: «Η πρόσληψη του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου διενεργείται μετά από προκήρυξη της Αρχής, που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της και τον Τύπο, στην οποία εξειδικεύονται τα εκάστοτε απαιτούμενα τυπικά προσόντα, και τελεί υπό τον κατασταλτικό έλεγχο του ΑΣΕΠ και μετά από την έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει. Κάθε άλλο θέμα για την πρόσληψη και εξέλιξη του προσωπικού της Αρχής ρυθμίζεται στον Κανονισμό της.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο