ΑρχικήΑεροπορικάΛήψη μέτρων από την ΕΕ για να συνεχιστεί η παροχή υψηλού επιπέδου αεροπορικής ασφάλειας μετά το Brexit

Λήψη μέτρων από την ΕΕ για να συνεχιστεί η παροχή υψηλού επιπέδου αεροπορικής ασφάλειας μετά το Brexit

Η ΕΕ λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ώστε να συνεχίσει να παρέχει υψηλό επίπεδο αεροπορικής ασφάλειας στον εναέριο χώρο της, σε περίπτωση που το Ηνωμένο Βασίλειο αποχωρήσει από την ΕΕ, χωρίς τη διαπραγμάτευση συμφωνίας (Brexit).

Αναλυτικότερα, η Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων ενέκρινε εντολή με την οποία ανετέθη στην προεδρία να αρχίσει τις διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με πρόταση που αποσκοπεί στο να εξασφαλισθεί η εγκυρότητα ορισμένων πιστοποιητικών ασφάλειας της αεροπορίας.

Οι νέες διατάξεις αφορούν φυσικά και νομικά πρόσωπα που έχουν την έδρα τους στο Ηνωμένο Βασίλειο και ορισμένες περιπτώσεις που αφορούν τις ενότητες κατάρτισης.

Ο Οργανισμός Αεροπορικής Ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EASA) είναι υπεύθυνος για την έκδοση των πιστοποιητικών τύπου και την έγκριση των φορέων στην ΕΕ.

Μετά την αποχώρησή του, το Ηνωμένο Βασίλειο θα αναλάβει εκ νέου τα καθήκοντα αυτά στο πλαίσιο των υποχρεώσεών του ως «κράτος σχεδιασμού» σύμφωνα με τη Σύμβαση του Σικάγου για τη Διεθνή Πολιτική Αεροπορία.

Σύμφωνα με την εντολή, προβλέπεται προσωρινός μηχανισμός για την παράταση ισχύος των πιστοποιητικών ορισμένων αεροναυτικών προϊόντων, εξαρτημάτων και εξοπλισμού προκειμένου να δοθεί στους αρμόδιους φορείς και στον EASA επαρκής χρόνος, ώστε ο EASA να συνεχίσει να εκδίδει τα απαιτούμενα πιστοποιητικά βάσει του άρθρου 68 του κανονισμού για τη θέσπιση κοινών κανόνων στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας, λαμβάνοντας υπόψη το καθεστώς τρίτης χώρας του Ην. Βασιλείου.

Το σχέδιο κανονισμού πρόκειται να τεθεί σε ισχύ επειγόντως. Οι διατάξεις του θα αρχίσουν να ισχύουν την επομένη της ημερομηνίας κατά την οποία θα παύσουν να ισχύουν οι Συνθήκες της ΕΕ για το Ηνωμένο Βασίλειο και στην επικράτειά του, εκτός εάν στο μεταξύ συναφθεί και τεθεί σε ισχύ συμφωνία αποχώρησης με τη χώρα.

Ωστόσο, προκειμένου να μπορέσουν να διεξαχθούν οι αναγκαίες διοικητικές διαδικασίες το συντομότερο δυνατόν, ορισμένες διατάξεις θα τεθούν σε εφαρμογή από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Το τελικό κείμενο θα πρέπει να εγκριθεί από το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο