ΑρχικήΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑΝέες διατάξεις για τη λειτουργία της ΥΠΑ και της ΑΠΑ. Τροποποίηση των Π.Δ. του 2004 και του 2018

Νέες διατάξεις για τη λειτουργία της ΥΠΑ και της ΑΠΑ. Τροποποίηση των Π.Δ. του 2004 και του 2018

Διατάξεις για τη λειτουργία της ΥΠΑ και της ΑΠΑ περιέχονται στο νομοσχέδιο για τα υδατοδρόμια που έθεσε προς δημόσια διαβούλευση, έως τις 27 Δεκεμβρίου, το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Συγκεκριμένα, τα άρθρα 50 «Τροποποιήσεις του Π.Δ. 84/2018 «Οργάνωση της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας» (Α’ 156)» και 51 «Τροποποιήσεις του π.δ. 8/2004 «Προϋποθέσεις καταβολής αποζημιώσεως στους Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας σε περίπτωση οριστικής απώλειας ειδικότητας» (Α΄4), όπως ισχύει».

Σύμφωνα με το υπουργείο Μεταφορών και για το άρθρο 50, με τις διατάξεις του νόμου 4427/2016 «Σύσταση Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, Αναδιάρθρωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 188 Α΄) συστάθηκε ως Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας (Α.Π.Α.), υπαγόμενη διοικητικά στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών.

Σκοπός της Α.Π.Α. είναι η ρύθμιση και η εποπτεία των αερομεταφορών, της αεροναυτιλίας και των τελών αερολιμένων και η εφαρμογή της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, καθώς και των διεθνών συμβάσεων, σχετικά με την επιβολή τελών, τη λειτουργία του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού και την ασφάλεια της αεροπλοΐας.

Η Α.Π.Α. αποτελεί το ρυθμιστή της οικονομικής δραστηριότητας στο χώρο των αερομεταφορών, της αεροναυτιλίας και των αεροδρομίων. Η Α.Π.Α. συγκροτείται από τον Διοικητή και το Εκτελεστικό Συμβούλιο και υποστηρίζεται στο έργο της από τις οργανικές μονάδες που υπάγονται στη δομή της.

Η Α.Π.Α. είναι ανεξάρτητη λειτουργικά και διοικητικά από τις οργανικές μονάδες της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

Επίσης, με τις διατάξεις του ίδιου νόμου [άρθρο 2] καθορίζεται η διαδικασία επιλογής του Διοικητή της Α.Π.Α. Κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 66 του προαναφερθέντος νόμου εκδόθηκε το Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθμόν 84/2018 «Οργάνωση της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας.» (ΦΕΚ 156 Α΄), στο ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ του οποίου [ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’] καθορίζονται, μεταξύ άλλων, οι προϋποθέσεις διορισμού του Διοικητή της εν λόγω Αρχής, καθώς και οι περιορισμοί, τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα για την κατάληψη της εν λόγω θέσης.

Λόγω της σπουδαιότητας της θέσης του Διοικητή της Α.Π.Α. και των αυξημένων αρμοδιοτήτων αυτού και επειδή ο Διοικητής της Α.Π.Α. εκπροσωπεί την Αρχή στο εσωτερικό και διεθνώς, κρίνεται αναγκαία η επαναδιατύπωση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Προεδρικού Διατάγματος υπ’ αριθμόν 84/2018 με την προσθήκη ως [3 1] απαραίτητου προσόντος, για την κατάληψη της εν λόγω θέσης, αυτό της άριστης γνώσης μιας ξένης γλώσσας χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως της αγγλικής.

Περαιτέρω, για λόγους διαφάνειας, χρηστής διοίκησης, προστασίας των διοικουμένων και διεύρυνσης του κύκλου των προσώπων που δύνανται να συμμετάσχουν ως υποψήφιοι στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κατάληψη της θέσης αυτής, κρίνεται αναγκαίο το χρονικό διάστημα των πέντε (5) ετών των παραγράφων 4, 5, 6 του άρθρου 7 του Προεδρικού Διατάγματος υπ’ αριθμόν 84/2018 και το χρονικό διάστημα των δέκα (10) ετών της παραγράφου 7 του άρθρου 7 του Προεδρικού Διατάγματος υπ’ αριθμόν 84/2018 να επαναπροσδιοριστούν σε τρία (3) και πέντε (5) έτη αντίστοιχα.

Αντίστοιχα για το άρθρο 51, με τις ρυθμίσεις του προτεινόμενου άρθρου τροποποιείται το π.δ. 8 / 2004 (Α΄ 4) με σκοπό να επιλυθούν θέματα που άπτονται της αποζημίωσης των υπαλλήλων του κλάδου των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, της ΑΠΑ και της ΥΠΑ, κατά την οριστική απώλεια ειδικότητας – πτυχίου. Η προτεινόμενη διάταξη – άρθρο αποτελείται από δύο (2) παραγράφους.

Στην πρώτη παράγραφο παρατίθενται οι τροποποιήσεις που επέρχονται στο π.δ. 8 / 2004. Με την δεύτερη παράγραφο ορίζεται ο χρόνος έναρξης ισχύος των τροποποιήσεων στο π.δ. 8/2004.

2.Η κατανομή των οργανικών θέσεων του κλάδου των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας περιλαμβάνει πλέον, 10 οργανικές θέσεις μονίμων υπαλλήλων δημοσίου δικαίου και μία (1) οργανική θέση υπαλλήλου ιδιωτικού δικαίου στην ΑΠΑ ενώ στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) περιλαμβάνει 705 οργανικές θέσεις μονίμων υπαλλήλων δημοσίου δικαίου και 1 οργανική θέση υπαλλήλου ιδιωτικού δικαίου.

Οι παραπάνω μεταβολές καθιστούν αναγκαία την τροποποίηση συγκεκριμένων διατάξεων του π.δ. 8/2004 (Α’ 4). Σε προσαρμογή των ανωτέρω προωθείται η τροποποίηση του άρθρου 1 του π.δ. 8/2004 (Α ΄ 4) ώστε να περιλαμβάνονται οι υπάλληλοι του κλάδου των ΕΕΚ της ΑΠΑ.

3.Τα άρθρα 3 και 5 του π.δ. 8/2004 (Α΄ 4) τροποποιούνται ώστε να καθίσταται εφικτή η υποβολή της σχετικής αίτησης για αποζημίωση και από τους υπαλλήλους του κλάδου ΕΕΚ της ΑΠΑ καθώς και η καταβολή της αποζημίωσης σε αυτούς.

4.Επίσης με το άρθρο 40 του νόμου 4599/2019 (Α ‘ 40) τροποποιήθηκε η παρ. 1 του άρθρου 34 του νόμου 2682/1999 (Α ΄ 16) και προβλέπεται πλέον σώρευση ποσού που αντιστοιχεί σε ένα (1) ευρώ – έναντι δύο (2) – ανά μονάδα εξυπηρέτησης διαδρομής (service units) κατ’ έτος, για την κάλυψη της δαπάνης που προκύπτει για την αποζημίωση των υπαλλήλων του κλάδου των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας έναντι οριστικής απώλειας ειδικότητας για λόγους υγείας, θανάτου κατά την άσκηση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων ή αντικειμενικής αδυναμίας άσκησης καθηκόντων.

Η τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 8 του π.δ. 8/2004 (Α΄ 4) προτείνεται προκειμένου να προσαρμοστεί η αποζημίωση στα [3 2] νέα αριθμητικά δεδομένα του κλάδου και της τροποποίησης του νόμου 4599/2019 (Α ΄ 40).

5.Με την παράγραφο 2 του προτεινόμενου άρθρου ορίζεται η έναρξη ισχύος της διάταξης. Ως έναρξη ισχύος ορίζεται η ημερομηνία έκδοσης της Υπουργικής Απόφασης κατανομής του προσωπικού της ΥΠΑ σε ΑΠΑ και ΥΠΑ σύμφωνα με τις προβλέψεις των υποπεριπτώσεων γγ και δδ της περίπτωσης β της παρ. 1 του άρθρου 76 του νόμου 4427/2016 (Α ‘ 188) όπως ισχύουν.

Άρθρο 50 – Τροποποιήσεις του Π.Δ. 84/2018 «Οργάνωση της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας» (Α’ 156)

 1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 7 του Π.Δ. 84/2018 (Α’ 156), αντικαθίσταται ως εξής:
  «1. Ο Διοικητής ΑΠΑ πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον: α) Πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής β) άριστη γνώση μιας ξένης γλώσσας χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως της αγγλικής και γ) σημαντική αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία. Ιδιαίτερα προσόντα που λαμβάνονται υπόψη κατά την επιλογή Διοικητή ΑΠΑ είναι: α) η πολυετής εργασιακή εμπειρία στη διοίκηση, β) η προϋπηρεσία σε ανωτάτου επιπέδου διοίκηση σε υψηλού κύρους φορείς, γ) η εμπειρία στη διαχείριση συμβάσεων, δ) η εμπειρία στη διαχείριση μεγάλων έργων υποδομών, ε) η υψηλή επιστημονική κατάρτιση με την κατοχή μεταπτυχιακών ή διδακτορικών τίτλων σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, στ) η γνώση και εμπειρία σε θέματα ανταγωνισμού και εφαρμογής της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας, ζ) η επαγγελματική εξειδίκευση σε τεχνικά, οικονομικά και νομικά ζητήματα και η) η διεθνής εμπειρία.».
  2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 7 του Π.Δ. 84/2018 αντικαθίσταται ως εξής:
  «Δεν επιλέγεται για την θέση Διοικητή ΑΠΑ πρόσωπο που για χρονικό διάστημα έως τριών (3) ετών πριν την συμμετοχή του στην διαδικασία επιλογής Διοικητή ΑΠΑ κατείχε την οποιαδήποτε έμμισθη θέση με την ΥΠΑ ή είχε αποκτήσει την οποιαδήποτε εργασιακή σχέση με οποιαδήποτε επιχείρηση του κλάδου των αερομεταφορών ή συμμετείχε στο κεφάλαιο της ή είχε άμεσο ή έμμεσο προσπορισμό οποιουδήποτε οφέλους από επιχειρήσεις του κλάδου των αερομεταφορών ή από τρίτους, που επηρεάζονται άμεσα από τη δραστηριότητα αυτών».
  3. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 7 του Π.Δ. 84/2018, η φράση «για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών» αντικαθίσταται από τη φράση «για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών».
  4. Στην παράγραφο 6 του άρθρου 7 του Π.Δ. 84/2018, η φράση «και για τα πέντε (5) επόμενα έτη» αντικαθίσταται από τη φράση «και για τα τρία (3) επόμενα έτη».
  5. Στην παράγραφο 7 του άρθρου 7 του Π.Δ. 84/2018, η φράση «να έχει παρέλθει χρονικό διάστημα τουλάχιστον δέκα (10) ετών» αντικαθίσταται από τη φράση «να έχει παρέλθει χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών».

Άρθρο 51 – Τροποποιήσεις του π.δ. 8/2004 «Προϋποθέσεις καταβολής αποζημιώσεως στους Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας σε περίπτωση οριστικής απώλειας ειδικότητας» (Α΄4), όπως ισχύει.

 1. Η παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 8/2004 (Α’ 4) αντικαθίσταται ως εξής:
  «Στις διατάξεις του διατάγματος αυτού υπάγονται οι υπάλληλοι της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ) και της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), μόνιμοι και ΙΔΑΧ, που ανήκουν στον κλάδο των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, εφόσον έχουν συμπληρωμένα είκοσι πέντε (25) τουλάχιστον έτη υπηρεσίας στον κλάδο, με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου 8 του παρόντος διατάγματος.»
  2. Στην παρ. 2 του άρθρου 3 η λέξη: «Υπηρεσίας» αντικαθίσταται από την φράση «ΑΠΑ ή της ΥΠΑ».
  3. Η παρ. 3 του άρθρου 3 του π.δ. 8/2004 (Α’ 4) αντικαθίσταται ως εξής:
  «3. Η γνωμοδότηση της Ανωτάτης Υγειονομικής Επιτροπής Αεροπορίας επί σχετικών ερωτημάτων της ΑΠΑ ή της ΥΠΑ για υπαλλήλους του κλάδου Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας (ΕΕΚ), της ΑΠΑ ή της ΥΠΑ αντίστοιχα, υποβάλλεται, τόσο για τους υπαλλήλους του κλάδου ΕΕΚ της ΑΠΑ όσο και τους υπαλλήλους του κλάδου ΕΕΚ της ΥΠΑ, αποκλειστικά στον Διοικητή της ΥΠΑ, ο οποίος, εντός μηνός από την περιέλευση σε αυτόν της γνωμοδότησης της Επιτροπής, εκδίδει διαπιστωτική πράξη ανάκλησης ειδικότητας του υπαλλήλου κλάδου ΕΕΚ, τόσο της ΑΠΑ όσο και της ΥΠΑ, καθώς και δικαιώματος αποζημίωσής του αποκλειστικά από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.»
  4. Στο άρθρο 5 του π.δ. 8/2004 (Α’ 4), προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:
  «6. Στην περίπτωση των υπαλλήλων του κλάδου ΕΕΚ της ΑΠΑ η απώλεια ειδικότητας για λόγους αντικειμενικής αδυναμίας άσκησης καθηκόντων διαπιστώνεται κατόπιν σχετικής αίτησής τους στην ίδια ως άνω Επιτροπή. Η αίτηση των υπαλλήλων του κλάδου των ΕΕΚ της ΑΠΑ συνοδεύεται από σχετική εισήγηση του Διοικητή της ΑΠΑ και διαβιβάζεται στην Επιτροπή με ευθύνη του Διοικητή της ΥΠΑ. Το ποσό της αποζημίωσης που δικαιούται ο υπάλληλος του κλάδου των ΕΕΚ της ΑΠΑ υπολογίζεται με τον ίδιο τρόπο που υπολογίζεται για τους υπαλλήλους του κλάδου των ΕΕΚ της ΥΠΑ και βαρύνει αποκλειστικά την ΥΠΑ. Ο Διοικητής της ΥΠΑ εντός μηνός από την γνωστοποίηση σε αυτόν της σχετικής απόφασης της Επιτροπής εκδίδει διαπιστωτική πράξη ανάκλησης ειδικότητας του υπαλλήλου και δικαιώματος αποζημίωσής του.»
  5. Στην παρ. 1 του άρθρου 7 του π.δ. 8/2004 (Α’ 4), μετά την φράση «στην υπηρεσία υπαλλήλου,» προστίθεται η φράση «του κλάδου ΕΕΚ της ΑΠΑ ή της ΥΠΑ» και διαγράφεται η φράση «Δ/νση Εναέριας Κυκλοφορίας της Κεντρικής Υπηρεσίας της»
  6. Στο πρώτο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 8 του π.δ. 8/2004 (Α’ 4), η φράση: «στους Κλάδους ΠΕ2 και ΤΕ2» αντικαθίσταται από την φράση: «στον κλάδο ΠΕ ΕΕΚ της ΑΠΑ ή της ΥΠΑ ή αθροιστικά στην ΑΠΑ και την ΥΠΑ».
  7. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 8 του π.δ. 8/2004 (Α’ 4). η φράση: «και μέχρι 34 έτη υπηρεσίας» αντικαθίσταται από την φράση «και άνω».
  8. Στο εδάφιο δ’ της παρ. 1 του άρθρου 8 η φράση: «με τον αριθμό των υπηρετούντων στους κλάδους ΕΕΚ ΠΕ2 και ΤΕ2 υπαλλήλων» αντικαθίσταται από την φράση «με το ήμισυ του αριθμού των κατειλημμένων οργανικών θέσεων του κλάδου ΠΕ ΕΕΚ, μονίμων και ΙΔΑΧ».
  9. Η παρ. 3 του άρθρου 9 αντικαθίσταται ως εξής: «Σε περίπτωση θανάτου, η αποζημίωση καταβάλλεται σε σύζυγο και τέκνα κατά τον λόγο της κληρονομικής τους μερίδας».
  10. Έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων του παρόντος άρθρου ορίζεται η ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κατανομής του προσωπικού της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας και στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, όπως αυτή προβλέπεται στην υποπερίπτωση γγ’ της περίπτωσης β’ της παρ. 1 του άρθρου 76 του ν. 4427/2016 (Α’ 188).

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο