ΑρχικήΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑΟι αναφορές για το αεροδρόμιο στο Καστέλι που περιέχει το ενημερωτικό δελτίο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Ξεκινά η δημόσια προσφορά

Οι αναφορές για το αεροδρόμιο στο Καστέλι που περιέχει το ενημερωτικό δελτίο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Ξεκινά η δημόσια προσφορά

Ξεκινάει σήμερα (29/6) η δημόσια προσφορά του επταετούς ομολόγου, ύψους 500 εκατ. ευρώ, της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η οποία ολοκληρώνεται την 1η Ιουλίου. Το εύρος της απόδοσης του ομολόγου κυμαίνεται από 2,5% έως 3%.

Από τα συνολικά προς άντληση κεφάλαια, ποσό της τάξεως των 400 εκατ. ευρώ θα διατεθεί για τη χρηματοδότηση (μέσω αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου ή/και δανεισμού) επενδύσεων σε παραχωρήσεις, υποδομές και ενέργεια, με το υπόλοιπο ποσό να κατευθύνεται στην αποπληρωμή ομολογιακού και βραχυπρόθεσμου δανεισμού.

Οι αναφορές του ενημερωτικού δελτίου στο αεροδρόμιο Καστελίου

Όπως αναφέρεται στο ενημερωτικό δελτίο, τα σημαντικότερα πρόσφατα έργα, τα οποία έχει αναλάβει ο Όμιλος της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αφορούν την κατασκευή του νέου διεθνούς αερολιμένα Ηρακλείου στο Καστέλι Κρήτης, την κατασκευή του νοτίου κλάδου του Αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας (Ε65), τη συμμετοχή στην ανακατασκευή του αεροδρομίου Nikola Tesla στο Βελιγράδι (Σερβία), στην ανάπτυξη του παραλιακού μετώπου στην Μαρίνα Αγίας Νάπας στην Κύπρο και στην ανάπτυξη του Καζίνο Κύπρου στη Λεμεσό, καθώς και σειρά άλλων έργων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Αναλυτικότερα, από τις αρχές του 2018 έως την ημερομηνία του ενημερωτικού δελτίου, ο όμιλος της ΤΕΡΝΑ υπέγραψε νέες συμβάσεις κατασκευής έργων, συνολικού ποσού 1.680 εκατ. περίπου.

Ο Όμιλος, μέσω της θυγατρικής εταιρείας ΤΕΡΝΑ, συμμετείχε με την κοινοπραξία «TΕΡΝΑ Α.Ε. – GMR Airports Limited» σε διεθνή διαγωνισμό για την ανάληψη του έργου «Μελέτη – Κατασκευή – Χρηματοδότηση – Λειτουργία – Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης & Μελέτη – Κατασκευή και Χρηματοδότηση των Οδικών του Συνδέσεων», ο οποίος διεξήχθη την 27.10.2016.

Η εν λόγω κοινοπραξία ανακηρύχθηκε προσωρινός ανάδοχος δυνάμει της υπ’ αρ. ΕΠΠ-ΒΕ/Γ/Φ27-5100/30.5.2017 απόφασης του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων (Υ.ΜΕ.ΔΙ).

Μετά ταύτα με την υπ’αρ. 6604/4.2.2019 καταστατική πράξη του Συμβ/φου Αθηνών Σπυρίδωνος Βέννη και όπως αυτή καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο συστάθηκε η εταιρεία παραχώρησης με την επωνυμία «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ».

Στις 21.02.2019 η εν λόγω εταιρεία υπέγραψε με το Ελληνικό Δημόσιο τη Σύμβαση Παραχώρησης για τη «Μελέτη – Κατασκευή – Χρηματοδότηση – Λειτουργία – Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης & Μελέτη – Κατασκευή και Χρηματοδότηση των Οδικών του Συνδέσεων» («Σύμβαση Παραχώρησης»), η οποία κυρώθηκε από την Βουλή με το Ν. 4612/2019 που δημοσιεύθηκε στο υπ’αρ. 77Α/23.5.2019 ΦΕΚ.

Στη συγκεκριμένη εταιρεία παραχώρησης συμμετέχουν η θυγατρική εταιρεία του Ομίλου, ΤΕΡΝΑ και η εταιρεία GMR Airports Limited με ποσοστά που ανέρχονται κατά την ημερομηνία του παρόντος σε 60% και 40%, αντίστοιχα. Σημειώνεται ότι προ ή κατά την ημερομηνία έναρξης παραχώρησης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη Σύμβαση Παραχώρησης, τα ποσοστά συμμετοχής θα διαμορφωθούν σε: ΤΕΡΝΑ 32,46%, GMR Airports Limited 21,64%, και Ελληνικό Δημόσιο 45,9%.

Η ημερομηνία έναρξης παραχώρησης είναι η 06.02.2020. Η περίοδος παραχώρησης θα εκτείνεται για 35 χρόνια (στα οποία περιλαμβάνονται 5 έτη κατασκευαστικής περιόδου), το δε κατασκευαστικό αντικείμενο της ανέρχεται στο ποσό περίπου των 480 εκατ. ευρώ.

Ο ανωτέρω αερολιμένας θα αντικαταστήσει το δεύτερο σε επισκεψιμότητα αεροδρόμιο της Ελλάδας «Ν. Καζαντζάκης».

Σημειώνεται ότι λόγω της πανδημίας της νόσου COVID-19, η εταιρεία, όπως αναφέρεται στο ενημερωτικό δελτίο, γνωστοποίησε, με την από 18.03.2020 επιστολή της, στο Ελληνικό Δημόσιο την συνδρομή λόγου ανωτέρας βίας, εξαιτίας του οποίου υφίσταται ανυπαίτιο κώλυμα εκπλήρωσης των υποχρεώσεών της περί εκπόνησης της συνολικής μελέτης του αεροδρομίου, βρίσκεται δε σε διαδικασία αξιολόγησης των επιπτώσεων και επικοινωνίας με το Ελληνικό Δημόσιο.

Η σύμβαση μεταξύ του Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου με την ΤΕΡΝΑ για την κατασκευή του αεροδρομίου

Την 21.02.2019 μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Εταιρείας Παραχώρησης «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.», ποσοστό 32,46% του μετοχικού κεφαλαίου της οποίας κατέχει η ΤΕΡΝΑ Α.Ε. κατά την ημερομηνία του ενημερωτικού δελτίου, υπεγράφη η Σύμβαση Παραχώρησης για την υλοποίηση του έργου «Μελέτη – Κατασκευή – Χρηματοδότηση – Λειτουργία – Συντήρηση και Εκμετάλλευση 125 του Νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης & Μελέτης – Κατασκευής και χρηματοδότησης των οδικών του συνδέσεων, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 4612/2019 (ΦΕΚ 77/Α/23.05.2019).

Την ίδια ως άνω ημερομηνία υπεγράφη μεταξύ της ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. και της ΤΕΡΝΑ Α.Ε. η Σύμβαση Μελέτης – Κατασκευής του ως άνω έργου, με την οποία η ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ανέλαβε να μελετήσει, εκτελέσει και να ολοκληρώσεις τις κατασκευές του έργου και να επιδιορθώσει τυχόν ελαττώματα σε αυτές (η «Σύμβαση Μ&Κ»).

Η διάρκεια για την ολοκλήρωση του συνόλου εργασιών της Σύμβασης Μ&Κ είναι 54 μήνες από την ημερομηνία έναρξης παραχώρησης, όπως η εν θέματι προθεσμία τυχόν παραταθεί σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης (Κατασκευαστική περίοδος Τ1).

Το κατασκευαστικό αντικείμενο της Σύμβασης Μ&Κ ανέρχεται στο ποσό των €480 εκατ., το οποίο καταβάλλεται τμηματικά και μηνιαίως.

Για την καλή εκτέλεση του έργου έχει παρασχεθεί εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης από τον ΤΕΡΝΑ Α.Ε. στον ανάδοχο ποσού €48 εκατ.

Σε περίπτωση μη έγκαιρης παράδοσης των επιμέρους τμημάτων του έργου από την ΤΕΡΝΑ Α.Ε., επιβάλλονται ποινικές ρήτρες οι οποίες κυμαίνονται από €10.000/ ημέρα καθυστέρησης έως €80.000/ ημέρα καθυστέρησης, ενώ το ποσό της ποινικής ρήτρας που επιβάλλεται σε περίπτωση υπερημερίας στην ολοκλήρωση των κατασκευών Περιόδου Τ1 ισούται με €45.000/ημερησίως για κάθε υπέρβαση ίση ή μικρότερη από το 10% της Συνολικής Προθεσμίας της Περιόδου Μελετών – Κατασκευών και για οποιαδήποτε υπέρβαση μεγαλύτερη από το 10% της Συνολικής Προθεσμίας, η ποινική ρήτρα ορίζεται στα €90.0000/ημερησίως.

Η ΤΕΡΝΑ Α.Ε. δε δικαιούται να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει με οποιονδήποτε τρόπο τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του από την παρούσα σύμβαση χωρίς την έγγραφη συναίνεση της εταιρείας, ενώ ο ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει δικαιώματα ή υποχρεώσεις με προηγούμενη έγγραφη έγκριση του της ΤΕΡΝΑ Α.Ε.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο