ΑρχικήΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑΠαρατηρήσεις του Ι. Μπρα, CEO της Five Senses Consulting επί του νομοσχεδίου για τα υδροπλάνα

Παρατηρήσεις του Ι. Μπρα, CEO της Five Senses Consulting επί του νομοσχεδίου για τα υδροπλάνα

Τις παρατηρήσεις του επί του νομοσχεδίου για τα υδροπλάνα διατυπώνει ο Ιωάννης Μπρα, CEO της Five Senses Consulting.

Σύμφωνα με τον ίδιο προκύπτουν τα εξής ζητήματα:

Ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση αεροδρομίων επί υδάτινων επιφανειών

Υπάρχουν ακόμα, κατά την άποψη μας, σημεία στο σχέδιο νόμου που πρέπει να τροποποιηθούν για να μπορέσει να γίνει το εγχείρημα βιώσιμο και πρακτικά λειτουργικό.

 1. Άρθρο 2, Ορισμοί, παρ.1

Το σχέδιο νόμου αναφέρει: …. «Άδεια ίδρυσης υδατοδρομίου»: η άδεια που χορηγείται στον ενδιαφερόμενο μόνο για την κατασκευή εγκαταστάσεων και υποδομών και την προσθήκη του απαραίτητου εξοπλισμού του υδατοδρομίου ”.

Πρόταση:

Να προστεθεί και η περίπτωση προμήθειας εγκαταστάσεων: ‘’ «Άδεια ίδρυσης υδατοδρομίου»: η άδεια που χορηγείται στον ενδιαφερόμενο μόνο για την κατασκευή ή προμήθεια εγκαταστάσεων και υποδομών και την προσθήκη του απαραίτητου εξοπλισμού του υδατοδρομίου.

 1. Άρθρο 3, Εγκαταστάσεις Υδατοδρομίων,

Παρ. 1

Το σχέδιο νόμου αναφέρει:  1. Για τη λειτουργία των υδατοδρομίων απαιτείται η κατάλληλη υποδομή σε λιμενικές και κτηριακές εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων και των προκατασκευασμένων σταθερών, μετακινούμενων ή φορητών οικίσκων, καθώς και του απαιτούμενου εξοπλισμού της περίπτ. ιβ΄ του άρθρου 16.

Η κατασκευή των απαιτούμενων νέων εγκαταστάσεων για την εξυπηρέτηση υδροπλάνων, επιβατών, φορτίου και ταχυδρομείου πρέπει να είναι σύμφωνη με τις ισχύουσες προδιαγραφές, τους κανονισμούς και την κείμενη νομοθεσία.

Για το σχεδιασμό των απαιτούμενων εγκαταστάσεων πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο τύπος του υδατοδρομίου, ο οποίος καθορίζεται από τη λειτουργία και τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα σε αυτό. Για τους χώρους από τους οποίους ο επιβάτης διέρχεται υποχρεωτικά πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι χώροι αναμονής πριν από τον έλεγχο εισιτηρίων, παράδοσης και παραλαβής αποσκευών, οι χώροι ελέγχου διαβατηρίων ή εγγράφων ταυτοπροσωπίας, οι χώροι ελέγχου ασφαλείας επιβατών και αποσκευών, καθώς και οι χώροι αναμονής για επιβίβαση και οι χώροι υγιεινής.

Πρόταση: Να αντικατασταθεί η λέξη κατασκευή με την λέξη δημιουργία καθώς σε πολλές περιπτώσεις δεν θα υπάρξει κατασκευή αλλά προμήθεια φορητών εγκαταστάσεων, ως εξής: 1. Για τη λειτουργία των υδατοδρομίων απαιτείται η κατάλληλη υποδομή σε λιμενικές και κτηριακές εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων και των προκατασκευασμένων σταθερών, μετακινούμενων ή φορητών οικίσκων, καθώς και του απαιτούμενου εξοπλισμού της περίπτ. ιβ΄ του άρθρου 16.

Η δημιουργία των απαιτούμενων νέων εγκαταστάσεων για την εξυπηρέτηση υδροπλάνων, επιβατών, φορτίου και ταχυδρομείου πρέπει να είναι σύμφωνη με τις ισχύουσες προδιαγραφές, τους κανονισμούς και την κείμενη νομοθεσία.

Για το σχεδιασμό των απαιτούμενων εγκαταστάσεων πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο τύπος του υδατοδρομίου, ο οποίος καθορίζεται από τη λειτουργία και τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα σε αυτό. Για τους χώρους από τους οποίους ο επιβάτης διέρχεται υποχρεωτικά πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι χώροι αναμονής πριν από τον έλεγχο εισιτηρίων, παράδοσης και παραλαβής αποσκευών, οι χώροι ελέγχου διαβατηρίων ή εγγράφων ταυτοπροσωπίας, οι χώροι ελέγχου ασφαλείας επιβατών και αποσκευών, καθώς και οι χώροι αναμονής για επιβίβαση και οι χώροι υγιεινής.

Παρ. 2,γ

Το σχέδιο νόμου αναφέρει: γ) υποχρεωτική ύπαρξη χώρων υγιεινής των δύο φύλων και ατόμων με κινητικά προβλήματα ανάλογα με τoν αριθμό επιβατών. Αν οι χώροι αυτοί δεν βρίσκονται μέσα στο χώρο αναμονής των επιβατών, χωροθετούνται πλησίον αυτού.

Πρόταση: Πρακτικά λόγω του αντικειμένου άτομα με κινητικά προβλήματα θα δυσκολεύονται ή δεν θα μπορούν να επιβιβαστούν στις πτήσεις (λόγο κατασκευής του υδροπλάνου) και θα ζητούνται χώροι υγιεινής που δεν θα χρησιμοποιούνται και θα αυξήσουν το κόστος άδειας ίδρυσης χωρίς λόγο.

Πρόταση για τροποποίηση ως εξής: γ) υποχρεωτική ύπαρξη χώρων υγιεινής των δύο φύλων ανάλογα με τoν αριθμό επιβατών. Αν οι χώροι αυτοί δεν βρίσκονται μέσα στο χώρο αναμονής των επιβατών, χωροθετούνται πλησίον αυτού. Υποχρεωτική η χωροθέτηση χώρων υγιεινής ατόμων με κινητικά προβλήματα όταν πραγματοποιούνται τέτοιου είδους πτήσεις.

Παρ. 3

Το σχέδιο νόμου αναφέρει: Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής μπορεί να τροποποιούνται οι ελάχιστες απαιτήσεις της παρ. 2, και να καθορίζονται θέματα υποδομών, κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων, επιπλέον των ανωτέρω προβλεπόμενων, για τα υδατοδρόμια εσωτερικού σε θαλάσσια περιοχή. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών μπορεί να τροποποιούνται οι ελάχιστες απαιτήσεις της παρ. 2, και να καθορίζονται θέματα υποδομών, κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων, επιπλέον των ανωτέρω προβλεπομένων, για τα υδατοδρόμια εσωτερικού σε λίμνη.

Πρόταση: Σε πολύ μικρά νησιά που θα έχουν περιστασιακή χρήση ή πτήσεις θα πρέπει  οι προβλεπόμενες εγκαταστάσεις να μπορεί να είναι μικρότερες.

Πρόταση για τροποποίηση ως εξής: 3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής μπορεί να τροποποιούνται οι απαιτήσεις της παρ. 2, και να καθορίζονται θέματα υποδομών, κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων, επιπλέον ή ελάσσων των ανωτέρω προβλεπόμενων, για τα υδατοδρόμια εσωτερικού σε θαλάσσια περιοχή. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών μπορεί να τροποποιούνται οι απαιτήσεις της παρ. 2, και να καθορίζονται θέματα υποδομών, κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων, επιπλέον ή ελάσσων των ανωτέρω προβλεπομένων, για τα υδατοδρόμια εσωτερικού σε λίμνη.

 1. Άρθρο 4 Γενικές διατάξεις,

Παρ. 2,α

Το σχέδιο νόμου αναφέρει:  1. Η άδεια ίδρυσης υδατοδρομίου χορηγείται μόνο στο Δημόσιο, σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου, σε ΟΤΑ Α΄ ή Β΄ βαθμού, καθώς και σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου των οποίων την πλειοψηφία των μετοχών έχει το Δημόσιο ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή ΟΤΑ Α΄ ή Β΄ βαθμού (δημόσιος φορέας). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής χορηγείται άδεια ίδρυσης υδατοδρομίου. Για υδατοδρόμιο σε λίμνη η άδεια ίδρυσης χορηγείται αποκλειστικά με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών. Για τις υδάτινες επιφάνειες  που έχουν υπαχθεί στο δίκτυο Natura 2000, η άδεια ίδρυσης χορηγείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και  Μεταφορών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Πρόταση: Σε προηγούμενα σχέδια νόμου σωστά υπήρχε πρόβλεψη για τους λιμένες ή μαρίνες που έχουν παραχωρηθεί ή θα παραχωρηθούν. Πρέπει η πρόβλεψη να επανέλθει καθώς με το εθνικό σχέδιο παραχωρήσεων λιμένων (ή δραστηριοτήτων τους) ή μαρίνων  πολλές περιοχές κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς  Υδατοδρόμια.

Πρόταση για τροποποίηση ως εξής: 1. Η άδεια ίδρυσης υδατοδρομίου χορηγείται μόνο στο Δημόσιο, σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου, σε ΟΤΑ Α΄ ή Β΄ βαθμού, καθώς και σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου των οποίων την πλειοψηφία των μετοχών έχει το Δημόσιο ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή ΟΤΑ Α΄ ή Β΄ βαθμού (δημόσιος φορέας). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής χορηγείται άδεια ίδρυσης υδατοδρομίου. Για υδατοδρόμιο σε λίμνη η άδεια ίδρυσης χορηγείται αποκλειστικά με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών. Για τις υδάτινες επιφάνειες  που έχουν υπαχθεί στο δίκτυο Natura 2000, η άδεια ίδρυσης χορηγείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και  Μεταφορών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Κατ’ εξαίρεση άδεια ίδρυσης υδατοδρομίου χορηγείται και σε ιδιωτικών συμφερόντων  εταιρεία εφόσον πρόκειται περί παραχωρησιούχου του λιμένα, ή περί κατόχου τουριστικής μαρίνας.

 1. Άρθρο 6, Προϋποθέσεις κατόχου Άδειας Υδατοδρομίου

Το σχέδιο νόμου αναφέρει: 1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής χορηγείται άδεια λειτουργίας υδατοδρομίου. Για υδατοδρόμιο σε λίμνη η άδεια λειτουργίας χορηγείται αποκλειστικά με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών. Για τις υδάτινες επιφάνειες  που έχουν υπαχθεί στο δίκτυο Natura 2000, η άδεια λειτουργίας χορηγείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και  Μεταφορών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 1. Άδεια λειτουργίας υδατοδρομίου χορηγείται μόνο σε φορείς που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα ή στην Ε.Ε ή σε φυσικά πρόσωπα, που έχουν τη κατοικία τους στην Ελλάδα ή στην Ε.Ε. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται αναλόγως της η παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 1815/1988 (Α’ 231).

Σε περίπτωση αίτησης για άδεια λειτουργίας από πρόσωπο  που έχει την κατοικία ή την έδρα του σε χώρα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την αίτηση ορίζεται αντίκλητος και αναπληρωτής του, που κατοικεί ή εδρεύει στη  Χώρα, και δηλώνονται τα εξής στοιχεία: ονοματεπώνυμο/επωνυμία, ΑΔΤ, ΑΦΜ, ΔΟΥ, διεύθυνση και τηλέφωνα επικοινωνίας. Σε περίπτωση θανάτου του αντικλήτου, αυτός αντικαθίσταται μέσα σε δύο (2) μήνες.

 1. Άδεια λειτουργίας υδατοδρομίου χορηγείται σε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα. Σε περίπτωση χορήγησης άδειας λειτουργίας σε ανώνυμη εταιρεία, Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε. ή σε ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία (Ι.Κ.Ε.), ο διευθύνων σύμβουλος και κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου στην ανώνυμη εταιρεία και κάθε εταίρος και διαχειριστής στις λοιπές πρέπει:

α) να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του

β) να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για τα εγκλήματα της ανυποταξίας, της λιποταξίας, των προσβολών του πολιτεύματος, της προδοσίας της Χώρας, των προσβολών κατά της ελεύθερης άσκησης των πολιτικών δικαιωμάτων, κατά της πολιτειακής εξουσίας, κατά της γενετήσιας ελευθερίας και της οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, της εγκληματικής οργάνωσης, των τρομοκρατικών πράξεων, της παραχάραξης, της κιβδηλείας, της πλαστογραφίας, της απιστίας περί την υπηρεσία, της παραβίασης του απορρήτου της τηλεφωνικής επικοινωνίας και της προφορικής συνομιλίας, της κλοπής, της υπεξαίρεσης, της εκβίασης, της απάτης, της απιστίας, της δωροδοκίας ή της δωροληψίας, της καταπίεσης, των ναρκωτικών, της ζωοκλοπής, της λαθρεμπορίας και των εγκλημάτων περί όπλων και εκρηκτικών υλών, ανεξάρτητα αν η καταδίκη αυτή αναγράφεται ή όχι στο ποινικό μητρώο του αιτούντος,

γ) να μην έχει εκτίσει στερητική της ελευθερίας ποινή ανώτερη των έξι (6) μηνών για έγκλημα που τελέστηκε με δόλο,

δ) να μην κρατείται προσωρινά ή να μην έχει παραπεμφθεί αμετάκλητα σε δίκη για κακούργημα ή αδίκημα της περιπτ. β΄ ή να μην έχει καταδικαστεί έστω και με οριστική απόφαση για κακούργημα ή για αδίκημα της περιπτ. β΄. Το κώλυμα αυτό ισχύει μέχρι να εκδοθεί αμετάκλητη απαλλακτική απόφαση,

ε) να μην έχει στερηθεί των πολιτικών δικαιωμάτων του, έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρησή τους,

στ) να μην τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση,

ζ) να μην έχει απολυθεί από δημόσια υπηρεσία για πειθαρχικό παράπτωμα σχετικό με τα αδικήματα της περίπτ. β΄,

η) να μην είναι κατασκευαστής ή έμπορος όπλων, πυρομαχικών ή εκρηκτικών υλών.

Αν την άδεια λειτουργίας ζητά Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε., στη σχετική σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ του κατόχου της άδειας ίδρυσης και των παραπάνω εταιρειών υποχρεωτικά τίθεται ο όρος ότι συνυπεύθυνοι για τις υποχρεώσεις των εταιρειών αυτών, που απορρέουν από την άδεια λειτουργίας, είναι και τα φυσικά πρόσωπα που κατέχουν τις μετοχές ή τα μερίδιά τους.

 1. Για την εξακρίβωση των προϋποθέσεων της παρ. 3 απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:

α) υπεύθυνη δήλωση του άρθρου  8 του ν. 1599/1986 με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, με την οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει ότι:

αα. δεν στερείται των προϋποθέσεων που αναφέρονται στις περιπτ. ε΄, ζ’ και η΄ της παρ. 3, ,

ββ. δεν κρατείται προσωρινά ή δεν έχει παραπεμφθεί αμετάκλητα σε δίκη ή δεν έχει καταδικαστεί έστω και με οριστική απόφαση για κακούργημα ή για αδίκημα της περίπτ. β΄  της παρ.  3,

γγ. δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα σε στερητική της ελευθερίας ποινή ανώτερη των έξι (6) μηνών για έγκλημα που τελέστηκε με δόλο,

β) αντίγραφο Ποινικού Μητρώου για δικαστική χρήση, του οποίου η ημερομηνία έκδοσης δεν απέχει πέραν του τριμήνου από την ημερομηνία υποβολής του (αυτεπάγγελτη αναζήτηση),

γ) πιστοποιητικό Πρωτοδικείου ότι δεν τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση, του οποίου η ημερομηνία έκδοσης δεν απέχει πέραν του τριμήνου από την ημερομηνία υποβολής του (αυτεπάγγελτη αναζήτηση).

Πρόταση: Ευθύνη για την κάθε εταιρεία έχει ο εκάστοτε Εκπρόσωπος ή διευθύνων σύμβουλος.  Θα πρέπει να γίνει: 3. ‘’Άδεια λειτουργίας υδατοδρομίου χορηγείται σε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα. Σε περίπτωση χορήγησης άδειας λειτουργίας σε ανώνυμη εταιρεία, Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε. ή σε ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία (Ι.Κ.Ε.), ο διευθύνων σύμβουλος ή διαχειριστής, πρέπει:’’

 1. Άρθρο 13, Διάρκεια ισχύος άδειας – τροποποίηση στοιχείων αδειών παρ.2.

Το σχέδιο νόμου αναφέρει: «Η άδεια ίδρυσης ανακαλείται, αν για δύο (2) συνεχόμενα έτη το υδατοδρόμιο δεν παρουσιάζει πτητικό έργο.»

Σχόλιο: Δεδομένων των γνωστών καθυστερήσεων σε εγκρίσεις υπάρχει ο κίνδυνος υδατοδρόμια που θα αδειοδοτηθούν στο Νότιο Αιγαίο (π.χ Σύρος, Κάλυμνος, Λέρος κ.λ.π) μέχρι να υπάρξει ικανός αριθμός αδειοδοτημένων υδατοδρομίων, να παραμείνουν χωρίς πτητικό έργο για πάνω από δυο χρόνια (μέχρι να δημιουργηθεί δίκτυο υδατοδρομίων σε Κυκλάδες & Δωδεκάνησα που θα καθιστά βιώσιμη την έναρξη πτήσεων).

Σε αυτή την περίπτωση δεν θα μπορέσει να δημιουργηθεί επαρκές δίκτυο υδατοδρομίων καθώς, μέχρι να αδειοδοτηθούν προοδευτικά τα υδατοδρόμια (που σίγουρα θα χρειαστεί περισσότερο από δυο χρόνια) τα ήδη αδειοδοτημένα υδατοδρόμια θα χάνουν την άδεια τους γιατί δεν θα έχει ξεκινήσει πτητικό έργο.

Πρόταση ΠΝΑΙ: Θα πρέπει να αφαιρεθεί η παρ.2.  καθότι φαίνεται ότι το Δημόσιο ανακαλεί άδεια από το Δημόσιο.

 1. Άρθρο 16- Υποχρεώσεις φορέα λειτουργίας υδατοδρομίου

Το σχέδιο νόμου αναφέρει:  θθ) μαγνητική πύλη (WTMD) για τον έλεγχο ασφαλείας των επιβατών και ακτινοσκοπική συσκευή (X-Ray) για έλεγχο ασφάλειας αποσκευών και χειραποσκευών ή ότι καθορίζεται σχετικά από την Α.Π.Α. ύστερα από αξιολόγηση επικινδυνότητας σύμφωνα  με όσα προβλέπονται στο Ε.Π.Α.Π.Α. και ανάλογα με τον τύπο του υδατοδρομίου.

Παρατήρηση:  Η λειτουργία μαγνητικής πύλης (WTMD) για τον έλεγχο ασφαλείας των επιβατών και ακτινοσκοπικής συσκευής (X-Ray) για έλεγχο ασφάλειας αποσκευών και χειραποσκευών σε όλα τα νησιά ανεξαρτήτως όγκου διακινούμενων επιβατών και μέγεθος νησιού, καθιστά το συνολικό project μη υλοποιήσιμο και σε κάθε περίπτωση μη βιώσιμο.

Η ύπαρξη και θεσμοθέτηση διαφορετικών κριτηρίων στο ίδιο πτητικό αντικείμενο δύο παρόμοιων πτητικών μέσων (Ελικοπτέρων & Υδροπλάνων) είναι μη κατανοητή και δημιουργεί συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού υπέρ της λειτουργίας των Ελικοπτέρων.

 1. Άρθρο 23 – Εκπαίδευση προσωπικού υδατοδρομίου

Το σχέδιο νόμου αναφέρει: Το προσωπικό του υδατοδρομίου υποχρεούται να έχει κατάλληλη εκπαίδευση για να μπορεί να ασκεί με ασφάλεια τα καθήκοντά του, όπως αυτά περιγράφονται στην κείμενη νομοθεσία και στα εγχειρίδια του υδατοδρομίου.

Η εκπαίδευση για το προσωπικό λειτουργίας του υδατοδρομίου παρέχεται από την ΥΠΑ

Η ύλη της εκπαίδευσης καθορίζεται από την οικεία Διεύθυνση της ΥΠΑ σε συνεννόηση με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Πρόταση:  Είναι γνωστό ότι υπάρχουν πολλές καθυστερήσεις στην λειτουργία της ΥΠΑ για εκπαιδεύσεις. Θα πρέπει να μπορούν όπως γίνεται και στις εκπαιδεύσεις για το προσωπικό λειτουργίας των λιμανιών (ISPS) να γίνεται εκπαίδευση και πιστοποίηση και από πιστοποιημένους φορείς της ΥΠΑ.

Θα έπρεπε να είναι: Το προσωπικό του υδατοδρομίου υποχρεούται να έχει κατάλληλη εκπαίδευση για να μπορεί να ασκεί με ασφάλεια τα καθήκοντά του, όπως αυτά περιγράφονται στην κείμενη νομοθεσία και στα εγχειρίδια του υδατοδρομίου.

Η εκπαίδευση για το προσωπικό λειτουργίας του υδατοδρομίου παρέχεται από την ΥΠΑ ή από πιστοποιημένο φορέα από την ΥΠΑ για τον σκοπό αυτό.

Η ύλη της εκπαίδευσης καθορίζεται από την οικεία Διεύθυνση της ΥΠΑ σε συνεννόηση με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

 1. Άρθρο 27 (SOS)– Υδάτινα πεδία

Το σχέδιο νόμου αναφέρει:

2γ. το αεροσκάφος δεν προέρχεται από άλλο υδάτινο πεδίο παρά μόνο από αδειοδοτημένο υδατοδρόμιο ή αεροδρόμιο.

Πρόταση : Τι γίνεται σε περιπτώσεις όπου πτήσεις Charter θέλουν εκδρομές με τα ίδιους επιβάτες με παραπάνω από 1 στάσεις σε Υδάτινα πεδία? Γιατί να αντιμετωπίζεται διαφορετικά η πτήση ελικοπτέρου από αυτή του Υδροπλάνου? Η τροποποίηση του ανωτέρου άρθρου θα καθορίσει και την βιωσιμότητα του όλου εγχειρήματος.

Θα έπρεπε να μπορεί ο πιλότος όταν υπάρχει εγκεκριμένο σχέδιο πτήσης να εφαρμόζει τα ίδια μέτρα ασφαλείας που εφαρμόζει όταν απογειώνεται από ένα υδάτινο πεδίο προς υδατοδρόμιο να μπορεί να πηγαίνει σε τουλάχιστον άλλο ένα ή δύο υδάτινα πεδία και μετά πίσω σε υδατοδρόμιο με τους ίδιους επιβάτες. 

 1. Άρθρο 30 (SOS) – Ηλεκτρονικό Σύστημα Παρακολούθησης Αδειών Υδατοδρομίων (Η.Σ.Π.Α.Υ.)

Το σχέδιο νόμου αναφέρει: 1. Στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών δημιουργείται Ηλεκτρονικό Σύστημα Παρακολούθησης Αδειών Υδατοδρομίου (Η.Σ.Π.Α.Υ.), το οποίο περιλαμβάνει το σύνολο των πληροφοριών που αφορούν  τη διαδικασία υποβολής αίτησης για έκδοση άδειας, την ανανέωση ή τροποποίησή της  και εν γένει  τη συνολική παρακολούθηση κάθε σχετικού εγγράφου υδατοδρομίου τόσο πριν όσο και μετά την έκδοση της άδειάς του. Με το Η.Σ.Π.Α.Υ. τηρείται πάντοτε ο πλήρης και επικαιροποιημένος τεχνικός φάκελος του υδατοδρομίου.

 1. α) Στο ηλεκτρονικό σύστημα καταχωρίζονται η αίτηση και όλα τα δικαιολογητικά του τεχνικού φακέλου του υδατοδρομίου, συμπεριλαμβανομένων όλων των εγγράφων κατά τη διαδικασία εξέτασης του φακέλου, σύμφωνα με το άρθρο 12, έως την έκδοση της σχετικής απόφασης αδειοδότησης. Με την υποβολή της αίτησης για χορήγηση άδειας υδατοδρομίου καταχωρίζονται στο Η.Σ.Π.Α.Υ , ιδίως, όλα τα στοιχεία του αιτούμενου άδειας και το σύνολο των στοιχείων που συνθέτουν τον τεχνικό φάκελο του υδατοδρομίου, σύμφωνα με το άρθρο 8, όπως τα πλήρη στοιχεία του αιτούμενου άδειας, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εξακρίβωση των προϋποθέσεων του άρθρου 6, τα χαρακτηριστικά του υδατοδρομίου, ο ναυτικός χάρτης, οι χάρτες της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού, η οριζοντιογραφία του χώρου υδατοδρομίου, η κάτοψη των κτηριακών υποδομών, το «Εγχειρίδιο Λειτουργίας», το «Πρόγραμμα Ασφαλείας», το «Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτων Καταστάσεων Ανάγκης», η βεβαίωση ασφαλιστικής κάλυψης υδατοδρομίου, η σύμβαση υδατοδρομίου και η σύμβαση παραχώρησης όπου απαιτείται, τα στοιχεία που αφορούν τις επιθεωρήσεις της Επιτροπής Υδατοδρομίων και των μελών της καθώς και το πόρισμα αυτής.

β) Μετά την έκδοση της άδειας υδατοδρομίου, στο Η.Σ.Π.Α.Υ. καταχωρίζεται κάθε μεταβολή στο πρόσωπο του δικαιούχου ή οποιαδήποτε τροποποίηση των δικαιολογητικών του τεχνικού φακέλου, συμπεριλαμβανομένων, ιδίως, του εξοπλισμού, των εγχειριδίων υδατοδρομίου, της ανανέωσης της άδειάς του, τις απαγορεύσεις πτήσεων, τις κυρώσεις ή τις αποφάσεις επιβολής προστίμου, καθώς και το πόρισμα κάθε τακτικής ή έκτακτης επιθεώρησης της Επιτροπής Υδατοδρομίων.

γ) Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών μπορεί να προσδιορίζονται, εκτός  των όσων αναφέρονται στις περιπτ. α΄ και β΄, επιπλέον στοιχεία για κάθε αδειοδοτηθέν ή προς αδειοδότηση υδατοδρόμιο, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την καταχώριση αυτών στο Η.Σ.Π.Α.Υ.

 1. α) Η καταχώριση στοιχείων στο Η.Σ.Π.Α.Υ. γίνεται με ευθύνη του ενδιαφερομένου και της αρμόδιας υπηρεσίας του άρθρου 12.

β) Η έναρξη της διαδικασίας εξέτασης των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί για άδεια υδατοδρομίου γίνεται μόνο εφόσον έχουν καταχωρισθεί πλήρως τα δικαιολογητικά του τεχνικού φακέλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους Α΄ του παρόντος νόμου.

 1. Το Η.Σ.Π.Α.Υ., για την αποτελεσματικότερη παρακολούθηση του φακέλου κάθε υδατοδρομίου, μπορεί να διασυνδέεται λειτουργικά με ηλεκτρονικά μητρώα / συστήματα άλλων φορέων του δημόσιου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όταν είναι διαθέσιμα. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργών ρυθμίζονται τα ειδικότερα τεχνικά ζητήματα που αφορούν την οργάνωση, την υλοποίηση, τη λειτουργία και τη διαχείριση του Η.Σ.Π.Α.Υ. και συγκεκριμένα οι όροι και οι τεχνικές λεπτομέρειες διασύνδεσής του με άλλες εφαρμογές, οι όροι και οι προϋποθέσεις ηλεκτρονικής πρόσβασης και χρήσης μέρους ή του συνόλου των πληροφοριών από δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τα ανωτέρω.
 2. α) Το Η.Σ.Π.Α.Υ. τίθεται σε λειτουργία μέσα σε ένα (1) έτος από τη δημοσίευση της απόφασης που αναφέρεται στην παρ. 4.

β) Μέσα σε διάστημα έξι (6) μηνών από την έναρξη λειτουργίας του Η.Σ.Π.Α.Υ. καταχωρίζονται:

αα. κατά προτεραιότητα  οι εν εξελίξει αιτήσεις έκδοσης άδειας υδατοδρομίου,

ββ. τα δικαιολογητικά του επικαιροποιημένου τεχνικού φακέλου από τον κάτοχο άδειας  για τα ήδη αδειοδοτημένα υδατοδρόμια, τα οποία ελέγχονται για την ορθότητά τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες,

γγ. οποιαδήποτε νέα στοιχεία ή έγγραφα εκδίδονται από την έναρξη λειτουργίας του Η.Σ.Π.Α.Υ. για τα ήδη αδειοδοτημένα υδατοδρόμια.

Πρόταση: εάν δεν συμπληρωθεί το παρόν άρθρο, λαμβάνοντας υπόψιν ότι έτσι όπως έχει διατυπωθεί, μπορεί να περάσει πάνω από ένας χρόνος για να βγει η απόφαση και να δημιουργηθεί το υπηρεσία (Η.Σ.Π.Α.Υ. )ούτος ώστε να μπορεί ο ενδιαφερόμενος φορέας να κάνει την αίτηση του.

 Πρέπει να προβλεφθεί το ενδιάμεσο διάστημα έτσι ώστε να μην σταματήσει η διαδικασία περιμένοντας το Η.Σ.Π.Α.Υ. να λειτουργήσει ως εξής:

 β) Η έναρξη της διαδικασίας εξέτασης των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί για άδεια υδατοδρομίου γίνεται μόνο εφόσον έχουν καταχωρισθεί πλήρως τα δικαιολογητικά του τεχνικού φακέλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους Α΄ του παρόντος νόμου. Μέχρι ότου λειτουργήσει το Η.Σ.Π.Α.Υ. ισχύει η υφιστάμενη διαδικασία.

 

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο