ΑρχικήΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑΣυστήνονται Κατευθυντήριες Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας για την αναδιάρθρωση της ΥΠΑ και τη σύσταση της ΑΠΑ

Συστήνονται Κατευθυντήριες Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας για την αναδιάρθρωση της ΥΠΑ και τη σύσταση της ΑΠΑ

Για την υποβοήθηση της υλοποίησης του Ν. 4427/2016, του Π.Δ. 84/2018 και του Π.Δ. 85/2018, που στόχο έχει την αναδιάρθρωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) και τη σύσταση της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ ),το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών προχωρά στη συγκρότηση και σύσταση Κατευθυντήριας Επιτροπής, Ομάδας Εργασίας και Ομάδας Υποστήριξης του έργου.

Επιμέλεια: Β. Βεγιάζη

Σύμφωνα με το υπουργείο, η Κατευθυντήρια Επιτροπή θα αποτελεί το κατευθυντήριο όργανο του έργου, για την υποβοήθηση της υλοποίησης του ν. 4427/2016, του π.δ. 84/2018 και του π.δ. 85/2018, και θα αποτελείται από τους εξής:

α) Το γενικό γραμματέα Μεταφορών του υπουργείου, ως Συντονιστή

β) Τον διοικητή της ΑΠΑ, ως μέλος και

γ) Τον διοικητή της ΥΠΑ, ως μέλος.

Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής δύνανται να καλούνται τα μέλη της Ομάδας Εργασίας και ο συντονιστής της Ομάδας Υποστήριξης Έργου, όταν απαιτείται.

Ομάδα Εργασίας

Το έργο της Ομάδας είναι η μελέτη, διαμόρφωση, ανάπτυξη και παρακολούθηση της εφαρμογής του σχεδίου δράσης, το οποίο θα προσδιορίζει συγκεκριμένες αλλαγές που απαιτούνται για την υλοποίηση του ν. 4427/2016.

Πρόκειται για ένα λειτουργικό σχέδιο δράσης, το οποίο θέτει τις βασικές αρχές για τη σύσταση της ΑΠΑ και την αναδιάρθρωση της ΥΠΑ.

Αποτελεί το πρώτο στάδιο προγράμματος μεταρρύθμισης, το οποίο θα αναθεωρείται και θα αναπροσαρμόζεται. Το σχέδιο δράσης χωρίζεται σε τρεις φάσεις:

– Μέχρι το τέλος του Δεκεμβρίου 2019 στόχο αποτελεί η οριστικοποίηση του θεσμικού πλαισίου, στο πλαίσιο του ν.4427/2016, όπου τίθενται οι βάσεις για τη σύσταση της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας και την αναδιαρθρωμένη Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.

– Μέχρι το τέλος του Δεκεμβρίου 2020, θα εφαρμοστούν τυχόν βελτιώσεις και προσαρμογές.

– Τον Ιανουάριο του 2021 θα εξαχθεί το τελικό αποτέλεσμα.

Η Ομάδα Εργασίας θα αποτελείται από 9 μέλη, ενώ το αντικείμενό της θα είναι:

α) Η σύνταξη του σχεδίου δράσης για την υλοποίηση του ν. 4427/2016, υπό μορφή παραδοτέου προς την Κατευθυντήρια Επιτροπή. β) Ο συντονισμός και η συνεργασία με υπηρεσίες της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, με σκοπό την υλοποίηση του σχεδίου δράσης. γ) Η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του σχεδίου δράσης και τη σύνταξη αναφορών, σχετικά με την πρόοδό του, προς ενημέρωση της Κατευθυντήριας Επιτροπής. δ) Η εισήγηση αποφάσεων για την ομαλή πορεία και επιτυχία του σχεδίου δράσης, καθώς και την αποφυγή απόκλισης από το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του, από την Κατευθυντήρια Επιτροπή. ε) Η διαβούλευση με υπηρεσίες του δημοσίου ή ιδιωτικών φορέων και οργανισμών, με σκοπό την συλλογή στοιχείων και πληροφοριών, που κρίνονται απαραίτητες για την υλοποίηση του σχεδίου δράσης.

Ομάδα Υποστήριξης Έργου

Η εν λόγω Ομάδα θα επικουρεί την Ομάδα Εργασίας του έργου για την υλοποίηση του προαναφερθέντος σχεδίου.

Η Ομάδα θα αποτελείται από 1 ιδιώτη – εμπειρογνώμονα, με ειδικές γνώσεις στον τομέα της Πολιτικής Αεροπορίας, ως Συντονιστή, και 2 επιπλέον μέλη, τα οποία παρέχουν τεχνική υποστήριξη στην ομάδα εργασίας.

O Συντονιστής θα συντάσσει μηνιαίες εκθέσεις προόδου εργασιών, τις οποίες θα υποβάλει στον Υπεύθυνο της Ομάδας Εργασίας, καθώς και έκτακτες εκθέσεις, βάσει οδηγιών του Υπευθύνου της Ομάδας Εργασίας.

Κατά την πορεία υλοποίησης του έργου και σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες, η συγκρότηση της Ομάδας Εργασίας και της Ομάδας Υποστήριξης Έργου μπορεί να συμπληρωθεί με επιπλέον μέλη, όταν και όπου απαιτηθεί με άλλη απόφαση.

Οι Υπηρεσίες της Κεντρικής Υπηρεσίας του υπουργείου και της ΥΠΑ, στις οποίες κοινοποιείται το παρόν, υποχρεούνται να συνεργάζονται και να συνδράμουν την Ομάδα Εργασίας στο έργο της, όποτε τους ζητηθεί.

Η Κατευθυντήρια Επιτροπή, η Ομάδα Εργασίας και η Ομάδα Υποστήριξης Έργου, θα συνεδριάζουν στις εγκαταστάσεις του υπουργείου, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες, εντός και εκτός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των Δημόσιων Υπηρεσιών, και κατά απώτατο χρονικό διάστημα μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2021.

Στις συνεδριάσεις της Κατευθυντήριας Επιτροπής επιτρέπεται να καλούνται εκπρόσωποι φορέων της Διεθνούς Ένωσης Αερομεταφορών (IATA), Διεθνούς Συμβουλίου Αεροδρομίων (ACI) η άλλων φορέων της Πολιτικής Αεροπορίας ανάλογα με το θέμα συζήτησης κάθε συνεδρίασης για την διατύπωση προτάσεων στα παρακάτω θέματα στο πλαίσιο υλοποίησης του Ν. 4427/2016:

α) ανάπτυξη και οργάνωση της ΑΠΑ και προσαρμογής της ΥΠΑ με στόχο την βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και, κατ’ επέκταση, την ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας και ασφάλειας της Πολιτικής Αεροπορίας.

β) κωδικοποίηση και απλοποίηση της νομοθεσίας και των διαδικασιών για τη βελτίωση του θεσμικού περιβάλλοντος άσκησης δραστηριοτήτων Πολιτικής Αεροπορίας.

γ) περαιτέρω ανάπτυξη και βελτίωση των υφιστάμενων υποδομών, με έμφαση στις επενδύσεις σε καινοτόμες και περιβαλλοντικά συμβατές δράσεις, ώστε να μεγιστοποιούνται τα οφέλη για την Πολιτική Αεροπορία.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
Σχόλια
  • Η Κατευθυντήρια Επιτροπή είναι παράνομη διότι που ακούστηκε Διοικητής Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής (ΑΠΑ) να συμμετέχει σε κοινό όργανο με τον Διοικητή της υπηρεσίας (ΥΠΑ) την οποία υποτίθεται ελέγχει; Άλλωστε δεν υπάρχει ακόμα Διοικητής ΑΠΑ…Όπως είχε πει ένας πολιτικός κάποτε αν θες κάτι να μη γίνει φτιάξε μια Επιτροπή…Ενδιάμεσα θα χουμε απ’ ότι φαίνεται κρίση με την Τουρκία, ενδεχομένως και εκλογές, οπότε δεν βλέπω φως…Σε κάθε περίπτωση ο Ν. 4427/2016 ισχύει από τη δημοσίευση του στο ΦΕΚ και δεν τελεί ούτε υπό την αίρεση σύστασης Κατευθυντήριων Επιτροπών ούτε διαθέσεων συνδικαλιστών. Η υπαίτια μη εφαρμογή του Νόμου επί τριετία συνιστά ποινικό αδίκημα. Η παρέμβαση εισαγγελικού λειτουργού θα ήταν ενδεχομένως πιο δόκιμη από τη σύσταση επιτροπών…

    20 Δεκεμβρίου, 2019

Αφήστε ένα σχόλιο