ΑρχικήΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑΤοποθετήθηκε η Aegean Airlines στο νομοσχέδιο για την ΑΠΑ. Χαρακτηρίζει αναγκαίες τις επενδύσεις στην αεροναυτιλία και τις προσλήψεις ελεγκτών

Τοποθετήθηκε η Aegean Airlines στο νομοσχέδιο για την ΑΠΑ. Χαρακτηρίζει αναγκαίες τις επενδύσεις στην αεροναυτιλία και τις προσλήψεις ελεγκτών

Τις θέσεις της για το νομοσχέδιο «Σύσταση, λειτουργία και αρμοδιότητες Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας και ρύθμιση ζητημάτων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας» κατέθεσε η Aegean Airlines.

Η Aegean Airlines δημοσίευσε σχόλιο στο άρθρο 1 του νομοσχεδίου, με θέμα το αντικείμενο του νομοσχεδίου.

Η αεροπορική, εάν και σημειώνει ότι το σχέδιο νόμου βρίσκεται προς τη σωστή κατεύθυνση, καλύπτοντας κενά στην εφαρμογή ευρωπαϊκών κανονισμών, χαρακτηρίζει αναγκαία την μεταφορά αποθεματικών για την υλοποίηση επενδύσεων στην αεροναυτιλία και τάσσεται υπέρ της πρόσληψης 160 ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας για τα επόμενα 4χρόνια, υπογραμμίζοντας τον κρίσιμο ρόλο της ΑΠΑ στην εποπτεία και λειτουργία της αγοράς.

Η τοποθέτηση της Aegean Airlines στο νομοσχέδιο για την ΑΠΑ

H AEGEAN αποτελεί το μεγαλύτερο χρήστη των υπηρεσιών αεροδρομίων και αεροναυτιλίας στη χώρα, καταβάλει ένα σημαντικό μέρος των τελών αεροναυτιλίας και αεροδρομίων, αλλά και επηρεάζεται έντονα από τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της λειτουργίας του συστήματος.

Θεωρούμε ότι ο προτεινόμενος νόμος έχει πολλά θετικά χαρακτηριστικά και φυσικά, η εφαρμογή του θα άρει μεταξύ άλλων την εκκρεμότητα ως προς τους ευρωπαϊκούς Κανονισμούς για τον αναγκαίο διαχωρισμό μεταξύ «παρόχου» και «ρυθμιστή» αεροναυτιλίας και αεροδρομίων, με τη δημιουργία της ΑΠΑ.

Όμως, παράλληλα με την ψήφιση του νόμου απαιτείται σημαντική προσπάθεια στην εφαρμογή του. Ιδιαίτερα οι πρώτοι 12-24 μήνες του νέου πλαισίου είναι κρίσιμοι τόσο σε ότι αφορά τη ρύθμιση, εποπτεία και έλεγχο της λειτουργίας όλων των μερών των αερομεταφορών από τη νέα ανεξάρτητη αρχή ΑΠΑ, -δηλαδή αεροδρόμια, αεροπορικές εταιρείες, επίγεια εξυπηρέτηση, αεροναυτιλία- όσο και στην αναγκαία αναβάθμιση των υπηρεσιών αεροναυτιλίας, που θα παραμείνει και στο μέλλον η σημαντικότερη υπηρεσία που προσφέρει άμεσα στην αερομεταφορά αποκλειστικά το κράτος μέσω της ΥΠΑ.

Στο πλαίσιο αυτό θεωρούμε αναγκαίο, πριν την ψήφιση του σχεδίου νόμου, να ληφθούν υπόψη οι παρακάτω παρατηρήσεις. Ειδικότερα:

1. Ρητή πρόβλεψη για υποχρέωση μεταφοράς των υφιστάμενων αποθεματικών στους νέους φορείς και αυστηρές δεσμεύσεις για χρήση τους αποκλειστικά για τους σκοπούς που έχουν εισπραχθεί

Στο σχέδιο νόμου δεν είναι απολύτως σαφές ότι το αποθεματικό που υπάρχει από τα τέλη αεροναυτιλίας που έχουν ήδη εισπραχθεί αλλά όχι ακόμα αναλωθεί θα μεταφερθεί στο νέο νομικό πρόσωπο της ΥΠΑ (και στο μέρος που της αναλογεί στην ΑΠΑ αντίστοιχα).

Είναι απαραίτητο να γίνει σχετική τροποποίηση, ώστε να προσδιορίζεται ρητά ότι με τη σύσταση του νέου ΝΠΔΔ της ΥΠΑ και την ΑΠΑ μεταφέρονται αντίστοιχα σε αυτές και το σύνολο των αποθεματικών πόρων που προέρχονται από τα τέλη αεροναυτιλίας.

Άλλωστε σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό Κανονισμό τα εν λόγω τέλη, όπως και οι αποθεματικοί λογαριασμοί τους είναι πλήρως ανταποδοτικά και εάν δεν δαπανηθούν για το σκοπό που έχουν εισπραχθεί θα έπρεπε να επιστραφούν στους χρήστες.

Η προσθήκη αυτή κρίνεται αναγκαία προκειμένου να διασφαλιστεί η δυνατότητα πραγματοποίησης άμεσα και πριν την πλήρη ανάκαμψη της κίνησης των αναγκαίων επενδύσεων στο σύστημα και τις υποδομές της αεροναυτιλίας, η πρόσληψη και εκπαίδευση του αναγκαίου προσωπικού, και τελικά η αξιοποίησή τους για το σκοπό και τις ανάγκες για τις οποίες, εμείς οι χρήστες τα καταβάλαμε.

2. Άμεση προκήρυξη διαδικασίας ΑΣΕΠ. Προσθήκη πρόβλεψης προσλήψεων σε ελεγκτές εναέριας κυκλοφορία

Με δεδομένη την διετία που είναι αναγκαία για την πλήρη εκπαίδευση της ειδικότητας και τον ρυθμό συνταξιοδοτήσεων, είναι σκόπιμο να προκηρυχθεί άμεσα η διαδικασία πρόσκλησης μέσω ΑΣΕΠ για τις ανάγκες σε νέο προσωπικό για την κρίσιμη επόμενη 4ετία.

Εκτιμώντας το ρυθμό αποχωρήσεων των ελεγκτών αυτό θα σήμαινε την επιλογή περίπου 160 νέων ελεγκτών (σε βάθος 2-3 ετών) για την σταδιακή εκπαίδευση και τμηματική τοποθέτησή τους τα επόμενα 4 χρόνια.

Η πρόβλεψη αυτή ενδεχομένως να μην αφορά σε συγκεκριμένη διάταξη του σχεδίου νόμου ωστόσο κρίνεται αναγκαία καθώς διασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία της ΥΠΑ (παρόχου).

3. Αποτελεσματικός, ουσιαστικός εποπτικός ρόλος της ΑΠΑ στη λειτουργία της αεροναυτιλίας και την χρήση των κονδυλίων

Το σύστημα αεροναυτιλίας όπως προαναφέρθηκε βασίζεται στην ανταποδοτικότητα των τελών που καταβάλλονται από τους χρήστες, γι’ αυτό και η ΑΠΑ (ρυθμιστής) πρέπει να διασφαλίζει ότι τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται από τους χρήστες στον πάροχο (ΥΠΑ) πράγματι χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες του συστήματος αεροναυτιλίας, δηλαδή σε υποδομές, τεχνολογία, προσωπικό και εκπαιδεύσεις.

Παράλληλα όμως και να βεβαιώνει με τα αναγκαία ελεγκτικά μέσα και εργαλεία (πχ, στοιχεία EUROCONTROL, διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα επιδόσεων, benchmarking, εξωτερικές αξιολογήσεις, κα) ότι οι δεσμεύσεις του παρόχου (ΥΠΑ) έναντι των χρηστών (αεροπορικές και αεροδρόμια) για επαρκή χωρητικότητα εναέριου χώρου, χωρίς καθυστερήσεις, όπως αυτές αποτυπώνονται σε νέα, επικαιροποιημένα, αξιόπιστα και διαφανή σχέδια επιδόσεων (Performance Plans) που υποβάλλονται στο EUROCONTROL, τηρούνται στην πράξη στο ακέραιο.

Κλείνοντας, επισημαίνεται ότι το σχέδιο νόμου βρίσκεται προς τη σωστή κατεύθυνση καλύπτοντας τα κενά στην εφαρμογή των ευρωπαϊκών κανονισμών, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της διαφάνειας, στην περιχαράκωση των εισπραττόμενων τελών μόνο για τις προβλεπόμενες χρήσεις ,χωρίς υπερβολές στο μέγεθος της νέας υπηρεσίας (ΑΠΑ).

Όμως όπως όπως έχει αποδειχτεί στην πράξη, η επιτυχία της μεταρρύθμισης θα κριθεί στην εφαρμογή του νόμου και στις επιλογές των υπηρεσιών.

Η ευκαιρία είναι μεγάλη, σε μια κρίσιμη στιγμή για τον κλάδο, και δεν πρέπει να χαθεί όπως έχει συμβεί στο παρελθόν.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο