ΑρχικήΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑΥΠΑ και ΑΠΑ σε διάδρομο… αναδιοργάνωσης. Είσοδος Νομικού Συμβούλου του Κράτους

ΥΠΑ και ΑΠΑ σε διάδρομο… αναδιοργάνωσης. Είσοδος Νομικού Συμβούλου του Κράτους

Θέματα ορολογίας, ορθής διατύπωσης, τεχνικών κανονισμών και ομοιόμορφης αποτύπωσης, με σκοπό την ακριβέστερη, κατά το δυνατό, απόδοση  τεχνικών και εξειδικευμένων εννοιών που άπτονται της εφαρμογής, κυρίως του ευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου και την αποφυγή παρερμηνειών, σχετικά με τη λειτουργία των ΥΠΑ και ΑΠΑ, υποστηρίζει ότι επιλύει το υπουργείο Μεταφορών στα άρθρα 105 – 117 του νομοσχεδίου με τα προαπαιτούμενα με τους δανειστές.

Επιμέλεια: Μ. Δημητρίου

Η πρώην ΥΠΑ έχει χωριστεί σε δυο ενότητες, την ΥΠΑ και την ΑΠΑ. Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας έχει ως αποστολή την άσκηση ρυθμιστικών, κανονιστικών και εποπτικών αρμοδιοτήτων στο τομέα των αερομεταφορών, της αεροναυτιλίας και των τελών των αερολιμένων, όντας ο οικονομικός ρυθμιστής της αγοράς αερομεταφορών.

Από την άλλη, η ΥΠΑ αποτελεί πλέον «Φορέα Παροχής Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας και Διαχείρισης Αερολιμένων και Υδατοδρομίων», έχοντας υπό τον έλεγχό της τα λοιπά περιφερειακά αεροδρόμια που δεν περιήλθαν στη Fraport.

Η αιτιολογική έκθεση

Ο ν. 4427/2016 (Α’ 188), υιοθετώντας το ευρωπαϊκό κεκτημένο, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία της Πολιτικής Αεροπορίας,  εισήγαγε δύο σημαντικές αλλαγές.

Η πρώτη είναι η διάκριση της ρυθμιστικής και κανονιστικής αρμοδιότητας από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, με τη δημιουργία μίας νέας υπηρεσίας, της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, που λειτουργεί με ισχυρά εχέγγυα ανεξαρτησίας και αναλαμβάνει την αρμοδιότητα:

α) της ρύθμισης και εποπτείας της οικονομικής λειτουργίας (economic regulator) των Αεροδρομίων κατά την Οδηγία 2009/12/ΕΚ και των υπηρεσιών Αεροναυτιλίας κατά τους Κανονισμούς 549/2004, 550/2004 και 391/2013.

β) της ρύθμισης, εποπτείας και πιστοποίησης των υπηρεσιών Αεροναυτιλίας  (Air Traffic Management, Aeronautical Information Services, Meteorological Services for Air Navigation) και των παρόχων υπηρεσιών Επικοινωνιών, Πλοήγησης, Επιτήρησης και Διαλειτουργικότητας (Communication, Navigation, Surveillance, Interoperability)

γ) της ρύθμισης και εποπτείας θεμάτων που άπτονται της ασφάλειας από έκνομες ενέργειες  (security) κατά τον Κανονισμό 300/2008, των απαιτήσεων και διοικητικών διαδικασιών προστασίας (safety) για τα Αεροδρόμια κατά τον Κανονισμό 139/2014 καθώς και θεμάτων της Αεροπορικής Εκμετάλλευσης

δ) της ρύθμισης και εποπτείας θεμάτων που άπτονται των υποδομών, της προστασίας του περιβάλλοντος και των πτητικών προτύπων.

Η δεύτερη είναι η θεσμική και λειτουργική ενίσχυση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας  που επί δεκαετίες προσφέρει με ασφάλεια και αξιοπιστία υπηρεσίες Αεροναυτιλίας και Διαχείρισης Αερολιμένων.

Αυτό επιτυγχάνεται με την υιοθέτηση διακριτής οικονομικής και διοικητικής λειτουργίας των δύο κλάδων δραστηριότητας, διεύρυνση των αρμοδιοτήτων της Υ.Π.Α. με αντικείμενα στο χώρο της διαχείρισης των Υδατοδρομίων, καθώς και την εισαγωγή κανόνων διαφάνειας και λογοδοσίας σύμφωνα με τις προβλέψεις των σχετικών ευρωπαϊκών κανονισμών και των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς.

Με τις προτεινόμενες διατάξεις αντιμετωπίζονται θέματα ορολογίας, ορθής διατύπωσης, τεχνικών κανονισμών και ομοιόμορφης αποτύπωσης με σκοπό την ακριβέστερη, κατά το δυνατό, απόδοση  τεχνικών και εξειδικευμένων εννοιών που άπτονται της εφαρμογής κυρίως του Ευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου και την αποφυγή παρερμηνειών κατά την εφαρμογή των διατάξεων.

Επίσης, συστήνονται δύο νέα Γραφεία Νομικού Συμβούλου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Συγκεκριμένα α) ένα αυτοτελές Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Ν.Σ.Κ., στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας στο οποίο θα υπηρετεί ένας Νομικός Σύμβουλος του Κράτους, ένας Πάρεδρος και ένας Δικαστικός Πληρεξούσιος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους  και β) ένα αυτοτελές Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Ν.Σ.Κ., στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας στο οποίο θα υπηρετεί με ανάθεση παράλληλων καθηκόντων μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που υπηρετεί στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Ειδικότερα, στα παρακάτω άρθρα του ν. 4427/2016 εισάγονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

Στο άρθρο 1 του ν. 4427/2016, γίνεται πλέον ρητή αναφορά σε σχετικούς ευρωπαϊκούς κανονισμούς για την αποφυγή παρερμηνειών. Στο άρθρο 4  του ν. 4427/2016 διορθώνεται προφανές σφάλμα στην ονομασία οργανικής μονάδας και προστίθεται παράγραφος με αναφορά στη λειτουργία Γραφείου Νομικού Συμβούλου του Κράτους στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας.

Στη παράγραφο 2 του άρθρου 13 επίσης διορθώνεται προφανές σφάλμα στο τίτλο οργανικής μονάδας. Στο άρθρο 24 του ν. 4427/2016 εισάγεται διευκρίνιση για τις αρμοδιότητες των Αεροπορικών Αρχών εντός των Αεροδρομίων. Προστίθεται άρθρο 25Α, στο οποίο περιγράφονται  η σύσταση, οι αρμοδιότητες και η λειτουργία του αυτοτελούς Γραφείου Νομικού Συμβούλου του Κράτους στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας.

Στο άρθρο 26 του ν. 4427/2016 γίνεται προσθήκη παραγράφου με αναφορά στο αυτοτελές Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Κράτους στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Οι τροποποιήσεις που προτείνονται για το άρθρο 61 βελτιώνουν  τη διατύπωση τεχνικών όρων που κρίθηκε ότι είναι πιθανό να δημιουργήσει σύγχυση αναφορικά με την εφαρμογή.

Προστίθεται άρθρο 63Α, στο οποίο περιγράφονται  η σύσταση, οι αρμοδιότητες και η λειτουργία του αυτοτελούς Γραφείου Νομικού Συμβούλου του Κράτους στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Στο άρθρο 65, με την προτεινόμενη τροποποίηση  διευκρινίζεται ότι η συνολική και επιμέρους διαχείριση των εσόδων από τα τέλη διαδρομής και τερματικής περιοχής πραγματοποιείται σύμφωνα με τις προβλέψεις των σχετικών διατάξεων των Ευρωπαϊκών Κανονισμών.

Στο άρθρο 66 προτείνεται προσθήκη για την ομαλή εφαρμογή του ν. 4427/2016 και την επίλυση επιμέρους θεμάτων. Στο άρθρο 71, προτείνεται η παράταση ισχύος εξαιρετικής ρύθμισης, αποσκοπούσας στην υποστήριξη της εύρυθμης λειτουργίας των δύο υπηρεσιών κατά την πρώτη περίοδο εφαρμογής του νέου οργανωτικού σχήματος.

Στο άρθρο  75  διορθώνεται σφάλμα διατύπωσης. Στο άρθρο 76 δίδεται η δυνατότητα ανακατανομής του προσωπικού, κατά το μέρος που αφορά την αντιμετώπιση προβλημάτων μη επαρκούς στελέχωσης και δυσλειτουργιών που είναι πιθανό να ανακύψουν κατά την πρώτη περίοδο εφαρμογής της νέας οργανωτικής δομής τόσο της Α.Π.Α. όσο και της Υ.Π.Α., και αφότου έχουν εξαχθεί συμπεράσματα αναφορικά με τις πραγματικές συνθήκες λειτουργίας των Αεροδρομίων μετά την εφαρμογή του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) και την έναρξη της Σύμβασης Παραχώρησης των 14 Αεροδρομίων.

Τα άρθρα 105 – 117

 Άρθρο 105

Στις παρ. 6 και 11 του άρθρου 1 του ν. 4427/2016 (Α΄ 188) η φράση «Συνθήκης του Σικάγο» αντικαθίσταται από τη φράση «Σύμβασης του Σικάγο»

Στο τέλος της περ. α) της παρ. 7 του άρθρου 1 του ν. 4427/2016 προστίθεται η φράση «του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την θέσπιση κοινών κανόνων στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας και του Κανονισμού (ΕΕ) 139/2014 της Επιτροπής για την θέσπιση απαιτήσεων και διοικητικών διαδικασιών για τα Αεροδρόμια.»

Στο τέλος της περ. β) της παρ. 7 του άρθρου 1 του ν. 4427/2016 προστίθεται η φράση «του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα Αερολιμενικά Τέλη,»

Στο τέλος της περ. γ) της παρ. 7 του άρθρου 1 του ν. 4427/2016 προστίθεται η φράση «του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την χάραξη του πλαισίου για την δημιουργία του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού, του Κανονισμού 550/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την παροχή υπηρεσιών Αεροναυτιλίας και του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 391/2013 της Επιτροπής για τον καθορισμό κοινού συστήματος χρέωσης των αεροναυτιλιακών υπηρεσιών.»

Μετά από την περ. γ) της παρ. 7 του άρθρου 1 του ν. 4427/2016 προστίθεται περίπτωση «δ)» ως εξής: «δ) η εθνική αρμόδια αρχή ασφάλειας από έκνομες ενέργειες, για τους σκοπούς του Κανονισμού (ΕΚ) 300/2008  του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την θέσπιση κοινών κανόνων στο πεδίο της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας και του παραρτήματος 17 της Σύμβασης του Σικάγο για την Πολιτική Αεροπορία.»

Άρθρο 106

 1. Η περ. «ζ» της παρ. Γ του άρθρου 4 του ν. 4427/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

«ζ. Διεύθυνση Κανονιστικής Ρύθμισης και Εποπτείας της Οικονομικής Λειτουργίας των Αερολιμένων».

 1. Στο άρθρο 4 του ν. 4427/2016 προστίθεται παρ. «Δ» ως εξής:

«Δ. Στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας λειτουργεί αυτοτελές Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.).»

 Άρθρο 107

Στην παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4427/2016 η φράση «Εποπτική Αρχή Τελών Αερολιμένων» αντικαθίσταται από τη φράση «Διεύθυνση Κανονιστικής Ρύθμισης και Εποπτείας της Οικονομικής Λειτουργίας των Αερολιμένων».

Άρθρο 108

Μετά από την παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4427/2016 προστίθεται παρ. «6» ως εξής:

«6. Εντός των Αεροδρομίων, η Διεύθυνση Αεροπορικών Αρχών Περιφερειακών Αεροδρομίων και Αεροπορικής Αρχής Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ) εκπροσωπεί την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας. Η στελέχωση της εν λόγω Διεύθυνσης γίνεται από μόνιμους υπαλλήλους του Κλάδου ΠΕ1 Αερολιμενικών ή υπαλλήλους ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της ειδικότητας ΠΕ Αερολιμενικών».

Άρθρο 109

Προστίθεται άρθρο 25Α , μετά το άρθρο 25 του ν. 4427/2016, ως εξής:

«Άρθρο 25 Α

Σύσταση Αυτοτελούς Γραφείου Νομικού Συμβούλου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας»

 1. Στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας (Α.Π.Α.) συνιστάται αυτοτελές Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με τις ισχύουσες περί Ν.Σ.Κ. διατάξεις και στελεχώνεται με ένα Νομικό Σύμβουλο του Κράτους, ένα Πάρεδρο και ένα Δικαστικό Πληρεξούσιο του Ν.Σ.Κ.
 2. Στην αρμοδιότητα του Γραφείου Νομικού Συμβούλου της Α.Π.Α. ανήκει η δικαστική και η εν γένει νομική υποστήριξη της Αρχής, καθώς και η γνωμοδότηση επί ερωτημάτων που υποβάλλονται από το Διοικητή της.
 3. Οι οργανικές θέσεις των Νομικών Συμβούλων του Κράτους, των Παρέδρων του Ν.Σ.Κ. και των Δικαστικών Πληρεξουσίων του Ν.Σ.Κ. αυξάνονται κατά μία για κάθε βαθμό.
 4. Η γραμματειακή υποστήριξη και η αναγκαία υλικοτεχνική υποδομή, για τη λειτουργία του Γραφείου του Νομικού Συμβούλου παρέχεται από την Α.Π.Α.».

Άρθρο 110

Μετά την παρ. 9 του άρθρου 26 του ν. 4427/2016 προστίθεται παρ. 10 ως εξής:

«10. Στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας λειτουργεί αυτοτελές Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.)»

Άρθρο 111

Στο άρθρο 61 του ν. 4427/2016 επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

 1. Η περ. (γ) της παρ. (Α) αντικαθίσταται ως εξής: «γ. Τον καθορισμό διαδικασιών διευκολύνσεων στους αερολιμένες που διαχειρίζεται η Υ.Π.Α.».
 2. Στην περ. δ της παρ. Α) η λέξη «εκπόνηση» αντικαθίσταται από την λέξη «εφαρμογή» και η φράση «εισήγηση για την έγκριση» αντικαθίσταται από τη λέξη «εφαρμογή».
 3. Στην περ. ε της παρ. Α) η φράση «καθιέρωση κριτηρίων» αντικαθίσταται από τη λέξη «διαδικασία».
 4. Στην περ. στ. της παρ. Α) η φράση «εκπόνηση απαιτήσεων και προδιαγραφών» αντικαθίσταται από τη φράση «εφαρμογή του».
 5. Στην περ. ζ της παρ. Α) η φράση «τον καθορισμό» αντικαθίσταται από τη φράση «την εισήγηση για την καθιέρωση και εφαρμογή» και η φράση «την εποπτεία λειτουργίας αερολιμενικών υπηρεσιών» διαγράφεται.
 6. Στην περ. ι της παρ. Α) η λέξη «εκπόνηση» αντικαθίσταται από τη λέξη «εφαρμογή».

7.Στην περ. ια της παρ. Α) η λέξη «εκπόνηση» αντικαθίσταται από τη λέξη «εφαρμογή».

 1. Στην περ. ιγ της παρ. Α) η φράση «καθιέρωση κριτηρίων»  αντικαθίσταται από τη φράση «εισήγηση θεμάτων».
 2. Στην περ α. της παρ. Β) η φράση «πολιτική και το σχεδιασμό» αντικαθίσταται από τη λέξη «εφαρμογή» και η λέξη «ανάπτυξη» αντικαθίσταται από την λέξη «εφαρμογή».
 3. Στην περ. β της παρ. Β) η λέξη «ανάπτυξη» αντικαθίσταται από τη λέξη «εφαρμογή» και η φράση «εκπόνηση μελετών και» αντικαθίσταται από τη φράση «μέριμνα για».
 4. Στην περ. γ της παρ. Β) η φράση «τον καθορισμό απαιτήσεων» αντικαθίσταται από τη φράση «τη μέριμνα της».
 5. Η περ. δ της παρ. Β) αντικαθίσταται ως εξής:

«δ. Τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων παρακολούθησης της συμμόρφωσης στο πλαίσιο του προβλεπόμενου εσωτερικού ποιοτικού ελέγχου.»

 1. Στην περ. ε της παρ. Β) η φράση «που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης» διαγράφεται.
 2. Η περ. στ. της παρ. Β) διαγράφεται και οι επόμενες περιπτώσεις αναριθμούνται αναλόγως.
 3. Η περ. ζ της παρ. Β) διαγράφεται και οι επόμενες περιπτώσεις αναριθμούνται αναλόγως.
 4. Η περ. ι της παρ. Β) διαγράφεται και οι επόμενες περιπτώσεις αναριθμούνται αναλόγως.
 5. Η περ. ια της παρ. Β) διαγράφεται και οι επόμενες περιπτώσεις αναριθμούνται αναλόγως.
 6. Στην περ. ιδ της παρ. Β), αναριθμούμενη σε περ. ι, η φράση «τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικών της Κεντρικής Υπηρεσίας» αντικαθίσταται από τη φράση «άλλες Διευθύνσεις».
 7. Η περ. ιε της παρ. Β), αναριθμούμενη σε περ. ια, αντικαθίσταται ως εξής:

«ια. Την παρακολούθηση της καταλληλότητας του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού ασφαλείας».

 1. Μετά από την περ. ιε της παρ. Β), αναριθμούμενη σε περ. ια, προστίθεται περ. ιβ ως εξής:

«ιβ. Η εκπόνηση τεχνικών προδιαγραφών για την παροχή των υπηρεσιών ασφαλείας σε μονάδες ευθύνης της Υ.Π.Α.»

Άρθρο 112

Προστίθεται άρθρο 63Α , μετά το άρθρο 63 του ν. 4427/2016, ως εξής:

«Άρθρο 63 Α

Σύσταση Αυτοτελούς Γραφείου Νομικού Συμβούλου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας»

 1. Στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας συνιστάται αυτοτελές Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Ν.Σ.Κ., το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με τις ισχύουσες περί Ν.Σ.Κ. διατάξεις.
 2. Στην αρμοδιότητα του Γραφείου Νομικού Συμβούλου της Υ.Π.Α. ανήκει η δικαστική και η εν γένει νομική υποστήριξη της Υπηρεσίας, καθώς και η γνωμοδότηση επί ερωτημάτων που υποβάλλονται σύμφωνα με τις περί Ν.Σ.Κ. διατάξεις.
 3. Η γραμματειακή υποστήριξη και η αναγκαία υλικοτεχνική υποδομή, για τη λειτουργία του Γραφείου του Νομικού Συμβούλου παρέχεται από την Υ.Π.Α.
 4. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 3086/2002 (Α’ 324) μετά τις λέξεις «στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων» προστίθενται οι λέξεις «στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας».

Άρθρο 113

Στο τέλος του πρώτου εδαφίου του άρθρου 65 του ν. 4427/2016 προστίθεται η φράση «,σύμφωνα με τις προβλέψεις των σχετικών Ευρωπαϊκών Κανονισμών.».

Άρθρο 114

 1. Μετά την περ. «θ» του άρθρου 66 του ν. 4427/2016 προστίθεται νέα περίπτωση που λαμβάνει την αρίθμηση «ι» και έχει ως εξής:

«ι. Τη σύσταση και τη μετονομασία οργανικών μονάδων της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας και της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, καθώς και την τροποποίηση, προσθήκη ή κατάργηση αρμοδιοτήτων των οργανικών μονάδων και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την οργάνωση και λειτουργία αυτών.»

 1. Η υπάρχουσα περ. «ι» του άρθρου66 του ν. 4427/2016 αναριθμείται σε «ια».

 Άρθρο 115

Στην παρ. 4 του άρθρου 71 του ν. 4427/2016 η φράση «μέχρι 30.06.2017» αντικαθίσταται με τη φράση «για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του Προεδρικού Διατάγματος που προβλέπεται στο άρθρο 66 του παρόντος».

Άρθρο 116

Στην περ. γ΄ του άρθρου 75 του ν. 4427/2016 ο αριθμός «27» αντικαθίσταται με τη φράση «27 παρ. 2».

Άρθρο 117

Στην αρχή του άρθρου 76 του ν. 4427/2016 τίθεται ο αριθμός «1».

Η περ. «στ» του ιδίου άρθρου αναριθμείται σε παράγραφο «2».

Μετά την υποπερ. (γγ) της περ. (β) της νέας παραγράφου «1» προστίθεται υποπερ. (δδ) ως εξής:

«Με την πάροδο έξι (6) μηνών από την εφαρμογή της ως άνω υπουργικής απόφασης και πάντως όχι αργότερα από την 30.09.2018, κατόπιν αιτιολογημένης προς τούτο εισήγησης των Διοικητών Α.Π.Α. και Υ.Π.Α. μπορεί να εκδοθεί απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με την οποία να τροποποιείται η αρχική κατανομή οργανικών θέσεων και η τοποθέτηση του προσωπικού με σκοπό την αντιμετώπιση προβλημάτων ανεπαρκούς στελέχωσης ή δυσλειτουργίας οργανικών μονάδων της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας και της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Η τροποποίηση της αρχικής κατανομής και τοποθέτησης προσωπικού γίνεται σύμφωνα με τα τυπικά προσόντα και τον κλάδο ένταξης του προσωπικού.»

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο