ΑρχικήΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΙΝέα διαδικασία για την εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων στη χώρα μας

Νέα διαδικασία για την εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων στη χώρα μας

Καθορίστηκαν οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι προδιαγραφές και οι λεπτομέρειες για την ανάπτυξη και λειτουργία Ηλεκτρονικού Συστήματος Καταχώρισης βεβαιώσεων Τεχνικής Επικαιροποίησης Μεταχειρισμένων Οχημάτων από άλλες χώρες στην Ελλάδα.

Επιμέλεια: Βάσω Βεγιάζη

Η παρούσα απόφαση, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, θα εφαρμόζεται σε επιβατηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης (ΕΙΧ) και ελαφρά φορτηγά των κατηγοριών Μ1 και Ν1, αντίστοιχα, σύμφωνα με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών – Ανάπτυξης – Μεταφορών, που έχουν ταξινομηθεί πρώτη φορά σε χώρα του εξωτερικού και έχουν εισαχθεί στη χώρα μας ως μεταχειρισμένα.

Η Βεβαίωση τεχνικής επικαιροποίησης μεταχειρισμένου οχήματος που προέρχεται από άλλη χώρα εκδίδεται για συγκεκριμένο όχημα κατόπιν αίτησης, με τον Φορέα Έκδοσης Βεβαίωσης (διανομέας) να έχει την πλήρη ευθύνη για την ορθότητα των στοιχείων.

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, η Βεβαίωση περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:

α) τον κατασκευαστικό οίκο και τη μάρκα του οχήματος,

β) το μοντέλο (εμπορική ονομασία), τον τύπο, την παραλλαγή και την έκδοση του οχήματος,

γ) την ημερομηνία έκδοσης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας του οχήματος, το γνήσιο του αριθμού πλαισίου (αριθμού αναγνώρισης του οχήματος) και κινητήρα (αριθμός αναγνώρισης κινητήρα), τον κυβισμό (κυλινδρισμό), τον χρωματισμό και την κατηγορία του οχήματος,

δ) τον επιπλέον του βασικού (εξτρά) εξοπλισμό του, σύμφωνα με τους τιμοκαταλόγους λιανικής πώλησης του οχήματος στη χώρα μας,

ε) την εκ κατασκευής αντιρρυπαντική τεχνολογία και τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα,

στ) τις ανακλήσεις που έχουν γίνει στο όχημα και αυτές που εκκρεμούν και

ζ) τις πλέον σύγχρονες καταχωρισμένες πληροφορίες οδομέτρου από τη μηχανογραφική βάση του εργοστασίου.

Ηλεκτρονικό Σύστημα Καταχώρισης βεβαιώσεων

Για τη χορήγηση της Βεβαίωσης δημιουργήθηκε και τίθεται σε λειτουργία Ηλεκτρονικό Σύστημα Καταχώρισης βεβαιώσεων Τεχνικής Επικαιροποίησης μεταχειρισμένων οχημάτων (ΗΣΚαΒεΤΕ), το οποίο τηρείται στο υπουργείο Μεταφορών.

Κατηγορίες χρηστών

Αντίστοιχα, για τη διαχείριση, λειτουργία και χρήση του ΗΣΚαΒεΤΕ, δημιουργούνται οι εξής κατηγορίες χρηστών:

α) Διαχειριστής συστήματος, με αρμοδιότητα να μεριμνά για την ορθή λειτουργία του ΗΣΚαΒεΤΕ, ενδεχόμενες τροποποιήσεις, βελτιώσεις, τη λήψη αντιγράφων ασφαλείας και γενικότερα τη συντήρηση και τεχνική υποστήριξή του, ορίζεται η Υπηρεσία Υποστήριξης Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων του υπουργείου Μεταφορών.

β) Φορέας Έκδοσης Βεβαίωσης, με δικαίωμα και ευθύνη καταχώρισης των στοιχείων που περιέχει η Βεβαίωση και της έκδοσης αυτής.

γ) Αιτών, με δικαίωμα καταχώρισης των στοιχείων που περιέχει η αίτηση.

δ) Απλός χρήστης, για τον ΣΕΑΑΔ με δικαίωμα δημιουργίας Φορέων Έκδοσης Βεβαίωσης, διαχείρισης και μεταβολών των στοιχείων αυτών.

ε) Απλός χρήστης, για εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους των Διευθύνσεων Τεχνολογίας Οχημάτων, Εποπτείας και Ελέγχου και Οικονομικής Διαχείρισης του υπουργείου Μεταφορών, με δικαίωμα ανάγνωσης στοιχείων Διανομέων, βεβαιώσεων και αναφορών.

στ) Απλός χρήστης, για τους Επιθεωρητές Ελεγκτές του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών του υπουργείου (ΣΕΕΥΜΕ) με δικαίωμα ανάγνωσης των αναφορών.

ζ) Απλός χρήστης, για τα τελωνεία της χώρας, με δικαίωμα λήψης βεβαιώσεων και διαδικασίας επαλήθευσης.

η) Απλός χρήστης, για τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, με δικαίωμα λήψης βεβαιώσεων και διαδικασίας επαλήθευσης.

Να σημειωθεί ότι, τα καταχωρισμένα στοιχεία τηρούνται στο ΗΣΚαΒεΤΕ επ’ αόριστον και δεν διαγράφονται.

Επίσης, η πρόσβαση του αιτούντος στο ΗΣΚαΒεΤΕ γίνεται εφόσον είναι πιστοποιημένος χρήστης του TAXISnet.

Πως θα γίνεται η έκδοση Βεβαίωσης

Η Βεβαίωση εκδίδεται από τον Φορέα Έκδοσης Βεβαίωσης, με τη συμπλήρωση της Φόρμας Δημιουργίας Βεβαίωσης.

Η Φόρμα Δημιουργίας Βεβαίωσης περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα εξής στοιχεία του οχήματος:

α) τον Κατασκευαστικό Οίκο,

β) τη μάρκα,

γ) το μοντέλο (εμπορική ονομασία),

δ) τον τύπο,

ε) την παραλλαγή,

στ) την έκδοση,

ζ) το πρώτο έτος κυκλοφορίας,

η) το γνήσιο του αριθμού πλαισίου (VIN),

θ) το γνήσιο του κωδικού κινητήρα,

ι) τον κυβισμό,

ια) τον χρωματισμό,

ιβ) την κατηγορία του οχήματος,

ιγ) τον επιπλέον του βασικού (εξτρά) εξοπλισμό του,

σύμφωνα με τους τιμοκαταλόγους λιανικής πώλησης

του οχήματος στη χώρα μας,

ιδ) την εκ κατασκευής αντιρρυπαντική τεχνολογία,

ιε) τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα,

ιστ) τις ανακλήσεις που έχουν γίνει στο όχημα,

ιζ) τις ανακλήσεις που εκκρεμούν για το όχημα,

ιη) τις πλέον σύγχρονες καταχωρισμένες πληροφορίες

οδομέτρου από τη μηχανογραφική βάση του εργοστασίου και

ιθ) υπεύθυνη δήλωση για την ορθότητα των στοιχείων της Βεβαίωσης.

Ο Φορέας Έκδοσης Βεβαίωσης, αφού συμπληρώσει τα πεδία της φόρμας, πατά την επιλογή «Έκδοση Βεβαίωσης» και η αίτηση μπαίνει αυτόματα σε κατάσταση «Η Βεβαίωση έχει εκδοθεί». Το σύστημα ενημερώνει αυτόματα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τον αιτούντα ότι η Βεβαίωση είναι διαθέσιμη.

Παράβολο 20 ευρώ

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με την σχετική απόφαση του υπουργείου, για τη λήψη της Βεβαίωσης από το ΗΣΚαΒεΤΕ, ο αιτών εκδίδει άπαξ παράβολο των 20 ευρώ με τη διαδικασία έκδοσης ηλεκτρονικού παραβόλου αυτόματης δέσμευσης και εισάγει στο ΗΣΚαΒεΤΕ τον 20-ψήφιο μοναδικό κωδικό αριθμό ηλεκτρονικού παραβόλου.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο