ΑρχικήΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΙΕνισχυμένα κατά 9,9%, λόγω Αττικής Οδού και των έργων της Εγνατίας, τα έσοδα της Ελλάκτωρ στις Παραχωρήσεις

Ενισχυμένα κατά 9,9%, λόγω Αττικής Οδού και των έργων της Εγνατίας, τα έσοδα της Ελλάκτωρ στις Παραχωρήσεις

Ενισχυμένα κατά 9,9% ήταν, στο εννεάμηνο του 2018, τα έσοδα της Ελλάκτωρ στον τομέα των Παραχωρήσεων.

Τα έσοδα ανήλθαν στα 179,9 εκατ., έναντι 163,7 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2017 και ήταν αυξημένα λόγω της αύξησης της κίνησης στην Αττική Οδό κατά 4%, αλλά και των εσόδων των Αττικών Διαδρομών ως αποτέλεσμα των έργων της Εγνατίας Οδού.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ, το εννεάμηνο του 2018, παρουσίασε αύξηση 1,4% και διαμορφώθηκε σε € 1.381,6  εκατ., έναντι € 1.362,8 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2017, σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου 2018, όπως αυτά διαμορφώθηκαν με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ).

Οι τομείς με το μεγαλύτερο κύκλο εργασιών ήταν τα Αιολικά (+21%), οι Παραχωρήσεις (+10%) και το Περιβάλλον (+5%).

Μείωση 0,7% και 2% καταγράφηκε στον κύκλο εργασιών της Κατασκευής και της Ανάπτυξης Ακινήτων, αντίστοιχα, το υπό εξέταση διάστημα σε σύγκριση με το εννεάμηνο του 2017.

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε € 59,8 εκατ. το εννεάμηνο του 2018, έναντι € 125,4 εκατ. για την αντίστοιχη περίοδο 2017.

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) ήταν ζημίες € 16,8 εκατ., έναντι κερδών € 47,6 εκατ. για το αντίστοιχο διάστημα της προηγούμενης χρήσης.

Σε επίπεδο αποτελεσμάτων προ φόρων, ο Όμιλος παρουσίασε ζημίες € 77,4 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών € 1,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2017, ενώ τα μετά από φόρους αποτελέσματα ήταν ζημίες € 102,8 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών μετά τους φόρους € 27,5 εκατ. ευρώ, την αντίστοιχη περίοδο 2017.

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα του εννεαμήνου 2018 για τον Όμιλο περιλαμβάνουν τα παρακάτω ποσά, με αρνητική επίδραση συνολικού ύψους € 160 εκατ., εκ των οποίων τα € 10 εκατ. αφορούν σε πρόβλεψη για παρακρατούμενους φόρους από τη δραστηριότητα των παραχωρήσεων, ενώ τα  εναπομείναντα € 150 εκατ. προέρχονται από τη δραστηριότητα της κατασκευής (ΑΚΤΩΡ) στα Βαλκάνια και τη Μέση Ανατολή και μεταξύ άλλων αφορούν σε:

-Οριστικοποίηση της ζημιάς  από την ανάληψη υποχρεώσεων λόγω αδυναμίας συνεταίρου στη Ρουμανία που ανέρχεται σε € 28,9 εκατ.

-Αναγνώριση ζημιάς έργων στη Ρουμανία ύψους € 46,6 εκατ. λόγω: α) επαναξιολόγησης κερδοφορίας από την αλλαγή των συνθηκών εκτέλεσης των έργων και β) των κριτηρίων που θέτει το νέο πρότυπο ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβόλαια με Πελάτες».

-Πρόβλεψη κόστους αποχώρησης από το έργο ISF στο Κράτος του Κατάρ ποσού € 18,9  εκατ.

-Ζημιά από λύση συγγενούς εταιρείας στο εξωτερικό ποσού € 8,9 εκατ.

Για την οργανωτική και λειτουργική αναδιάταξη του κλάδου της κατασκευής (ΑΚΤΩΡ) έχουν ήδη ληφθεί οι ακόλουθες πρωτοβουλίες και έχουν εφαρμοστεί μεταξύ άλλων τα εξής μέτρα:

-Διενέργεια εις βάθος αξιολόγησης με την υποστήριξη ειδικού εξωτερικού συμβούλου με έμφαση στα Βαλκάνια.

-Εισαγωγή διαδικασιών παρακολούθησης ρευστότητας, κόστους και πορείας εργασιών ανά χώρα και ανά εργοτάξιο σε μηνιαία βάση.

-Εφαρμογή ασφαλιστικών δικλείδων στην υποβολή προσφορών και στην υλοποίηση έργων εκτός Ελλάδος, ώστε να προστατεύεται η κερδοφορία.

-Επανεξέταση όλων των έργων και απόσυρση από ζημιογόνα όπως το ISF στο Κράτος του Κατάρ.

-Διορισμός Επιχειρησιακού Διευθυντή για την ΑΚΤΩΡ, υποστηριζόμενου από ειδική task force, με πρώτη προτεραιότητα τα έργα του εξωτερικού για τον περιορισμό του ρίσκου.

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου 2018, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, κ. Αναστάσιος Καλλιτσάντσης, δήλωσε:

«Η επιτακτική ανάγκη οργανωτικής και λειτουργικής αλλαγής στον κλάδο της Κατασκευής με στόχο την επιστροφή στην κερδοφορία, επιβεβαιώνεται πλήρως από τις επιπτώσεις που είχαν τα έργα των Βαλκανίων και της Μέσης Ανατολής και το τρίτο τρίμηνο στα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου.

Έχουμε ήδη λάβει μία σειρά από μέτρα στις διεθνείς μας δραστηριότητες ώστε η εστίαση να μην είναι μόνο στο ανεκτέλεστο, αλλά και στη μελλοντική κερδοφορία. Τα μέτρα που λαμβάνουμε στοχεύουν στο να διασφαλίσουν πως εφεξής η Κατασκευή δεν θα αντισταθμίζει την κερδοφόρα απόδοση των άλλων δραστηριοτήτων μας.

Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ εδώ και τέσσερις μήνες έχει εκκινήσει μία διαδικασία ανασυγκρότησης, με τη Διοίκηση να υλοποιεί σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα όλες τις μεταρρυθμίσεις που ενέκρινε η Γενική Συνέλευση των Μετόχων τον Ιούλιο του 2018. Αυτό θα συνεχίσουμε να επιδιώκουμε προκειμένου ο Όμιλος να μπορεί να επιστρέψει και πάλι μακροχρόνια αξία στους μετόχους».

Κλάδος κατασκευής

Το εννεάμηνο 2018 παρουσίασε κύκλο εργασιών € 1.090,6 εκατ. έναντι € 1.098,4 εκατ. για το αντίστοιχο διάστημα 2017.

Τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης της κατασκευής παρουσίασαν λειτουργικές ζημίες € 113,6 εκατ., έναντι ζημιών € 29,6 εκατ. στο εννεάμηνο του 2017.

Σε επίπεδο αποτελεσμάτων προ φόρων προέκυψαν για το εννεάμηνο του 2018 ζημιές € 130,4 εκατ. έναντι ζημιών προ φόρων € 38,8 εκατ. κατά το αντίστοιχο διάστημα του 2017 και τα αποτελέσματα μετά από φόρους για τον κλάδο της Κατασκευής ήταν ζημιές € 131,7 εκατ. έναντι ζημιών μετά από φόρους € 46,3 εκατ. το εννεάμηνο του 2017.

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο της κατασκευαστικής δραστηριότητας του Ομίλου στις 30.09.2018 ήταν 1,6 δις ευρώ, με το 55% να προέρχεται από έργα στο εξωτερικό και την ΑΚΤΩΡ να διατηρεί μερίδιο αγοράς στην Ελλάδα περίπου 41%.

Μετά τις 30.09.2018, ο κλάδος της Κατασκευής εξασφάλισε νέα έργα ύψους € 166 εκατ., ενώ η ΑΚΤΩΡ συμμετέχει μέσω κοινοπραξίας σε διαγωνισμό σιδηροδρομικού έργου στη Ρουμανία προϋπολογισμού περίπου € 700 εκατ. κι έχει προεπιλεγεί για τη δεύτερη φάση του διαγωνισμού για τη «Γραμμή 4 του Αττικό Μετρό» προϋπολογισμού € 1,45 δις.

Κλάδος παραχωρήσεων

Έσοδα στο εννεάμηνο 2018 ύψους € 179,9 εκατ. έναντι € 163,7 εκατ. για την αντίστοιχη περίοδο 2017, ήτοι αυξημένα κατά 9,9%, κυρίως λόγω της αύξησης της κίνησης στην Αττική Οδό κατά 4% αλλά και των εσόδων των Αττικών Διαδρομών ως αποτέλεσμα του έργου της Εγνατίας.

Τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης διαμορφώθηκαν σε κέρδη € 60,5 εκατ. έναντι κερδών € 62,1 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο, καθώς στο 2018 σχηματίστηκε πρόβλεψη ποσού € 10 εκατ. έναντι απαίτησης παρακρατούμενων φόρων.

Τα κέρδη προ φόρων ανέρχονται σε € 38,4 εκατ. έναντι € 41,6 εκατ. για το εννεάμηνο του 2017 και τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ήταν € 23,7 εκατ. έναντι € 29,0 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2017.

Μετά τις 30.09.2018 η ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ προχώρησε σε εξαγορά του 6,5% των μετοχών της εταιρείας ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε. και αντίστοιχου ποσοστού της εταιρείας ΑΤΤΙΚΑ ΔΙΟΔΙΑ Α.Ε. αυξάνοντας τη συμμετοχή της στις προαναφερθείσες εταιρείες σε σχεδόν 66% από περίπου 59% προηγουμένως, επιβεβαιώνοντας την κυρίαρχη θέση της στον κλάδο.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο