ΑρχικήΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΙΕπιβάλλεται περιβαλλοντικό τέλος 4.000 ευρώ στα παλαιά ρυπογόνα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και φορτηγά (Euro 4)

Επιβάλλεται περιβαλλοντικό τέλος 4.000 ευρώ στα παλαιά ρυπογόνα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και φορτηγά (Euro 4)

Την επιβολή περιβαλλοντικού τέλους σε παλαιά, ρυπογόνα μεταχειρισμένα οχήματα προβλέπει το νομοσχέδιο για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης που ετέθη σε δημόσια διαβούλευση.

Επίσης, απαγορεύεται η εισαγωγή τους, εφόσον πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές ευρωπαϊκών προτύπων εκπομπών καυσαερίων Euro 3, 2 και 1.

Συγκεκριμένα, στο άρθρο 47 αναφέρεται ότι για τα επιβατικά αυτοκίνητα της παρ. 1 του άρθρου 121 του ν. 2960/2001 (Α΄ 265):

α) επιβάλλεται, επιπλέον του τέλους ταξινόμησης, έκτακτο περιβαλλοντικό τέλος ύψους τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000), εφόσον πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές ευρωπαϊκών προτύπων εκπομπών καυσαερίων Euro 4, όπως αυτές ορίζονται στην οδηγία 98/69/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Οκτωβρίου 1998 σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από τις εκπομπές των οχημάτων με κινητήρα ή μεταγενέστερες τροποποιητικές αυτής, ή

β) απαγορεύεται η εισαγωγή, εφόσον πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές ευρωπαϊκών προτύπων εκπομπών καυσαερίων Euro 3, 2 και 1, όπως αυτές ορίζονται στις οδηγίες 94/12/ΕΚ, 91/441/ΕΟΚ, 89/458/ΕΚ και 88/76/ΕΚ ή μεταγενέστερες τροποποιητικές αυτών, ή εφόσον δεν πληρούν προδιαγραφές ευρωπαϊκού προτύπου εκπομπών ρύπων (Euro) συμβατικής τεχνολογίας και δεν αποδεικνύονται για αυτά οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

Επίσης, για τα φορτηγά αυτοκίνητα των περ. β’, γ’, ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 123 του ν. 2960/2001 και τις μεταχειρισμένες βάσεις αυτών,

α) επιβάλλεται επιπλέον του τέλους ταξινόμησης έκτακτο περιβαλλοντικό τέλος, ύψους τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000), εφόσον πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές ευρωπαϊκών προτύπων εκπομπών καυσαερίων Euro 4, όπως αυτές ορίζονται στην οδηγία 98/69/ΕΚ ή μεταγενέστερες τροποποιητικές αυτής,

β) απαγορεύεται η εισαγωγή, εφόσον πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές ευρωπαϊκών προτύπων εκπομπών καυσαερίων Euro 3, 2 και 1, όπως αυτές ορίζονται στις οδηγίες 94/12/ΕΚ, 91/441/ΕΟΚ, 89/458/ΕΚ και 88/76/ΕΚ ή μεταγενέστερες τροποποιητικές αυτών, ή εφόσον δεν πληρούν προδιαγραφές ευρωπαϊκού προτύπου εκπομπών ρύπων (Euro) συμβατικής τεχνολογίας και δεν αποδεικνύονται για αυτά οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

Το περιβαλλοντικό τέλος καταβάλλεται άπαξ και υπό την προϋπόθεση ότι υφίσταται υποχρέωση ταξινόμησης.

Ως προς τον χρόνο γένεσης της υποχρέωσης καταβολής του περιβαλλοντικού τέλους, καθώς και τον χρόνο που αυτό καθίσταται απαιτητό για τα οχήματα των παρ. 1 και 2, ισχύουν αναλογικά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 128 του ν. 2960/2001 για το τέλος ταξινόμησης.

Τα έσοδα από το περιβαλλοντικό τέλος αποτελούν δημόσιο έσοδο, το οποίο εισπράττεται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και στη συνέχεια πιστώνεται υπέρ του Λογαριασμού Ειδικού Σκοπού στην Τράπεζα της Ελλάδος για τη χρηματοδότηση έργων και δράσεων για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης του άρθρου 1 της υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/33377/732/3.4.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας (B’ 1451), σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 2 του άρθρου 2 της ανωτέρω απόφασης.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται ο τρόπος και η διαδικασία καταβολής, είσπραξης και απόδοσης του περιβαλλοντικού τέλους της παρ. 1, οι δράσεις ανταποδοτικού χαρακτήρα που χρηματοδοτούνται από τα περιβαλλοντικά τέλη, οι φορείς διαχείρισης και ο τρόπος διάθεσης των εσόδων από αυτά, οι υποχρεώσεις των φορέων της αγοράς και των καταναλωτών για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, οι έλεγχοι και οι επιβαλλόμενες κυρώσεις για την παράβαση των μέτρων, ρυθμίζεται κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή του παρόντος, όπως ο τρόπος παρακολούθησης και αξιολόγησης της εφαρμογής των μέτρων, και καθορίζεται η λήξη ισχύος της υποχρέωσης καταβολής του ανωτέρω περιβαλλοντικού τέλους, σε συνάρτηση με τα αποτελέσματά τους στο περιβαλλοντικό ισοζύγιο και με τα επιστημονικά δεδομένα αναφορικά με τη διασπορά του COVID – 19.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο