ΑρχικήΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΙΗ ΕΕ προωθεί, μέσω του CEF 2.0, τη χρηματοδότηση βασικών έργων των μεταφορών ως το 2027

Η ΕΕ προωθεί, μέσω του CEF 2.0, τη χρηματοδότηση βασικών έργων των μεταφορών ως το 2027

Η ΕΕ θέλει να εξασφαλίσει ότι ο Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF) θα εξακολουθήσει να χρηματοδοτεί βασικά έργα στους τομείς των μεταφορών, της ψηφιακής τεχνολογίας και της ενέργειας μετά το 2020.

Η Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων του Συμβουλίου επιβεβαίωσε την κοινή αντίληψη στην οποία κατέληξαν η ρουμανική Προεδρία και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την πρόταση για την έναρξη της δεύτερης έκδοσης του προγράμματος, που θα διαρκέσει από το 2021 ως το 2027.

Η κοινή αντίληψη καλύπτει όλες τις διατάξεις του κανονισμού εκτός από τα οικονομικά και τα οριζόντια ζητήματα, τα οποία εξετάζονται κατά τις διαπραγματεύσεις για το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ), που καλύπτει την περίοδο 2021-2027.

Στον τομέα των μεταφορών, το CEF θα προωθήσει διαλειτουργικά και πολυτροπικά δίκτυα για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των σιδηροδρομικών, οδικών, εσωτερικών πλωτών και θαλάσσιων υποδομών, ενώ παράλληλα θα προαγάγει ασφαλή και προστατευμένη κινητικότητα.

Θα δοθεί προτεραιότητα στην περαιτέρω ανάπτυξη των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών (ΔΕΔ-Μ), με έμφαση σε διασυνοριακά έργα με ενωσιακή προστιθέμενη αξία.

Επίσης, το CEF 2.0 θα εξασφαλίσει ότι όταν οι υποδομές προσαρμόζονται για να βελτιωθεί η στρατιωτική κινητικότητα εντός της Ένωσης, είναι συμβατές με τις ανάγκες διπλής χρήσης, τόσο στρατιωτικές όσο και μη στρατιωτικές.

Στον τομέα της ενέργειας, στόχος του προγράμματος είναι να συμβάλει στην περαιτέρω ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας, βελτιώνοντας τη διαλειτουργικότητα των ενεργειακών δικτύων σε διασυνοριακό και διατομεακό επίπεδο και διευκολύνοντας την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές και την ασφάλεια του εφοδιασμού.

Προβλέπεται επίσης χρηματοδότηση για διασυνοριακά έργα στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Κατά τον καθορισμό των κριτηρίων ανάθεσης θα ληφθεί υπόψη η συνοχή με τα ενωσιακά και τα εθνικά σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα, συμπεριλαμβανομένης της αρχής της «προτεραιότητας στην ενεργειακή απόδοση».

Μέχρι το 2020 η Επιτροπή θα αξιολογήσει τη συνοχή του κανονισμού για τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) με τους στόχους της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια.

Στον τομέα της ψηφιακής συνδεσιμότητας, το πεδίο εφαρμογής του προγράμματος διευρύνεται ώστε να αντικατοπτρίζει το γεγονός ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός της οικονομίας και της κοινωνίας εν γένει εξαρτάται από την καθολική πρόσβαση σε αξιόπιστα και οικονομικά προσιτά δίκτυα υψηλής και πολύ υψηλής χωρητικότητας.

Η ψηφιακή συνδεσιμότητα θεωρείται επίσης ότι αποτελεί αποφασιστικής σημασίας παράγοντα για την κάλυψη των οικονομικών, κοινωνικών και εδαφικών διαφορών.

Προκειμένου να είναι επιλέξιμο για στήριξη από το CEF, ένα έργο θα πρέπει να συμβάλλει στην ψηφιακή ενιαία αγορά και τους ενωσιακούς στόχους συνδεσιμότητας. Θα δοθεί προτεραιότητα σε έργα που δημιουργούν πρόσθετη εδαφική κάλυψη για τα νοικοκυριά.

Το πρόγραμμα δίνει έμφαση στις συνέργειες μεταξύ των τομέων των μεταφορών, της ενέργειας και της ψηφιακής τεχνολογίας, ώστε να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα της δράσης της ΕΕ και να βελτιστοποιηθούν οι δαπάνες υλοποίησης.

Για τον σκοπό αυτόν, προβλέπει την έγκριση διατομεακών προγραμμάτων εργασιών που θα επιτρέπουν την παρέμβαση σε τομείς όπως η συνδεδεμένη και η αυτοματοποιημένη κινητικότητα ή τα εναλλακτικά καύσιμα.

Η πρόταση αποσκοπεί επίσης στην ενσωμάτωση της δράσης για το κλίμα, λαμβανομένων υπόψη των δεσμεύσεων της ΕΕ για μακροπρόθεσμη απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές, όπως η συμφωνία του Παρισιού.

Τα επόμενα βήματα

Το Συμβούλιο αναμένει ότι οι διαπραγματεύσεις με το επόμενο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ξεκινήσουν το συντομότερο δυνατόν, ώστε να ολοκληρωθούν με βάση τη σημειωθείσα πρόοδο, όπως αποτυπώνεται στην κοινή αντίληψη.

Οι διαπραγματεύσεις θα πρέπει επίσης να λάβουν υπόψη τη συνολική συμφωνία για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο την περίοδο 2021-2027.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο