ΑρχικήΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΙΟι προϋποθέσεις και η διαδικασία σφράγισης εγκαταστάσεων πρατηρίων LPG και CNG. Η απόφαση

Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία σφράγισης εγκαταστάσεων πρατηρίων LPG και CNG. Η απόφαση

Καθορίστηκε η διαδικασία, οι προϋποθέσεις, καθώς και κάθε άλλη τεχνική λεπτομέρεια αναφορικά με τη σφράγιση των εγκαταστάσεων των πρατηρίων αμιγώς υγραερίου (LPG), αμιγώς πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) και των μικτών πρατηρίων υγρών καυσίμων, υγραερίου (LPG) και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG).

Επιμέλεια: Β. Βεγιάζη

Σύμφωνα με το υπουργείο Μεταφορών, η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται στις εξής περιπτώσεις:

α) Αποθήκευσης ή διακίνησης καυσίμου υγραερίου (LPG) ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) σε τροχοφόρα οχήματα χωρίς άδεια λειτουργίας σύμφωνα με τις κατά περίπτωση καυσίμου ισχύουσες διατάξεις.

β) Αποθήκευσης ή διακίνησης καυσίμου υγραερίου (LPG) ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) σε τροχοφόρα οχήματα ενώ η άδεια λειτουργίας των ανωτέρω πρατηρίων έχει αφαιρεθεί προσωρινά ή οριστικά.

γ) Διαπίστωσης, κατόπιν αυτοψίας της αρμόδιας Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας, ότι η εγκατάσταση των ανωτέρω πρατηρίων παραβιάζει τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τις κατά περίπτωση καυσίμου (LPG και CNG) ισχύουσες διατάξεις λειτουργίας. Σε αυτήν την περίπτωση πριν από την προειδοποίηση σφράγισης προηγείται η διαδικασία κλήσης απόψεως, η οποία ολοκληρώνεται εντός διαστήματος 30 ημερολογιακών ημερών. Η προειδοποίηση σφράγισης πραγματοποιείται μετά την παρέλευση του ανωτέρω διαστήματος.

Στις περιπτώσεις της παραγράφου 1, η εγκατάσταση σφραγίζεται μετά από προειδοποίηση 30 ημερολογιακών ημερών, κατόπιν απόφασης, συνταγμένης σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα (A΄), με μέριμνα της αρμόδιας Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας. Σε περίπτωση που υφίσταται ανάγκη, παρίσταται και η οικεία Αστυνομική Αρχή.

Η προειδοποίηση σφράγισης κοινοποιείται άμεσα και αμελλητί με κάθε πρόσφορο τρόπο στον ιδιοκτήτη του χώρου, στον εκμεταλλευτή της εγκατάστασης και στην εταιρεία εμπορίας καυσίμων.

Μετά την προειδοποίηση και εντός του διαστήματος που ορίζεται στην παρούσα, με ευθύνη του εκμεταλλευτή, πραγματοποιείται: α) απομάκρυνση τυχόν καυσίμων που βρίσκονται εντός των δεξαμενών καυσίμων του πρατηρίου, β) απομάκρυνση των αερίων υδρογονανθράκων από τις δεξαμενές και σωληνώσεις, γ) καθαρισμός των δεξαμενών από τυχόν κατάλοιπα από κατάλληλα αδειοδοτημένη εταιρεία, δ) αδρανοποίηση των δεξαμενών με τη χρήση αζώτου.

Στην περίπτωση πρατηρίου αμιγώς και μικτού πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG), που ανεφοδιάζεται με τη χρήση συστοιχίας φορητών δεξαμενών ή κυλίνδρων (πρατήριο daughter – θυγατρικό), οι φορητές δεξαμενές ή κύλινδροι απομακρύνονται από τον χώρο της εγκατάστασης.

Με τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας -που σκοπό έχει να μπορέσει ο ενδιαφερόμενος να διαθέσει τα τυχόν περισσεύματα καυσίμων και λοιπών εμπορευμάτων- αφαιρείται η άδεια λειτουργίας από την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών και σφραγίζονται οι εγκαταστάσεις σύμφωνα με το υπόδειγμα (A΄) της παρούσης. Η απόφαση σφράγισης κοινοποιείται άμεσα και αμελλητί στον ιδιοκτήτη του χώρου, στον εκμεταλλευτή της εγκατάστασης, στην αρμόδια Αστυνομική Αρχή, στη Διεύθυνση της Εταιρείας Εμπορίας Πετρελαιοειδών ή Διανομής Φυσικού Αερίου κατά περίπτωση, στην ΑΑΔΕ και στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Μετά την έκδοση της απόφασης σφράγισης γίνεται άμεσα και αμελλητί ενημέρωση του ψηφιακού μητρώου του υπουργείου Μεταφορών.

Ειδικά στην περίπτωση διαπίστωσης παράβασης που αναφέρεται στην παρ.3 του άρθρου 30 του π.δ. 595/1984 (Α΄ 218), όπως ισχύει, εφαρμογή έχουν τα αναγραφόμενα στην ανωτέρω διάταξη. Η διαδικασία σφράγισης δεν αποκλείει την επιβολή άλλων κυρώσεων που προβλέπονται από κείμενες διατάξεις.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο της απόφασης πατώντας ΕΔΩ

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο