ΑρχικήΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΙΠαρακολούθηση εκπομπών CO2 σε νέα επιβατικά οχήματα και ελαφρά φορτηγά. Η εγκύκλιος του υπουργείου Μεταφορών

Παρακολούθηση εκπομπών CO2 σε νέα επιβατικά οχήματα και ελαφρά φορτηγά. Η εγκύκλιος του υπουργείου Μεταφορών

Στην κωδικοποίηση και επικαιροποίηση των σχετικών εγκυκλίων και στην επανάληψη του συνόλου των πεδίων με τα στοιχεία που οφείλει να αποστέλλει κάθε χρόνο η χώρα μας, προκειμένου να αποφύγει την επιβολή προστίμων από την ΕΕ, αναφορικά με την παρακολούθηση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) σε νέα επιβατικά οχήματα και ελαφρά φορτηγά, που ταξινομούνται για πρώτη φορά, προχωρά το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Επιμέλεια: Βάσω Βεγιάζη

Όπως αναφέρεται σε σχετική απόφαση, τα στοιχεία αυτά, µετά από επεξεργασία, υποβάλλονται στην Κομισιόν, όπου ελέγχονται για την ορθότητά τους, κι επιστρέφουν µε παρατηρήσεις για περαιτέρω διορθώσεις και επανυποβολή.

Τελικός στόχος είναι, να προσδιοριστούν οι στόχοι ειδικών εκποµπών CO2, για τους κατασκευαστές οχηµάτων, αποσκοπώντας στη µείωση των εκποµπών CO2 στην ατµόσφαιρα.

Τα στοιχεία των οχηµάτων, προκύπτουν κυρίως από τα πιστοποιητικά συµµόρφωσης (C.o.C.), τα οποία υποβάλλονται στις αρµόδιες υπηρεσίες κατά την ταξινόµηση.

Για την ικανοποίηση της απαίτησης αυτής, δηµιουργήθηκαν, σταδιακά, ορισµένα νέα πεδία, στην εφαρµογή που χρησιµοποιείται κατά την ταξινόµηση των (καινούργιων) οχηµάτων και, µε εγκυκλίους, ενηµερώνονταν οι υπηρεσίες για τα συγκεκριµένα πεδία και τον τρόπο συµπλήρωσή τους.

Η υπηρεσία µας επιδίωξε, την υποβοήθηση και διευκόλυνση της συµπλήρωσης όλων των πεδίων κατά την 1η ταξινόµηση, ζητώντας από την Υπηρεσία Μηχανοργάνωσης του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, την εµφάνιση των τιµών των αντίστοιχων πεδίων του Τεχνικού Αρχείου Οχηµάτων (ΤΑΟ), εφόσον οι τιµές παρακολουθούνται, ενώ ζήτησε να δηµιουργηθούν και νέα πεδία στο ΤΑΟ, ώστε η παρακολούθηση από αυτό να είναι η καλύτερη δυνατή.

Επιπλέον, ζήτησε την υλοποίηση ορισµένων κανόνων (ελέγχων), κατά το χειρισµό της εφαρµογής της ταξινόµησης, που να αποτρέπουν τη µη συµπλήρωση υποχρεωτικών πεδίων, ή την εισαγωγή ακραίων τιµών, προφανώς λανθασµένων, εκ των οποίων, κάποιοι έχουν υλοποιηθεί. Παρ’ όλ’ αυτά, στα στοιχεία που συλλέγονται, υπάρχουν πολλά λάθη και ασυµπλήρωτα πεδία, κάτι που εντάθηκε κατά το περασµένο έτος, µε την εισαγωγή του νέου τρόπου µέτρησης των εκποµπών (WLTP), οι τιµές των οποίων, βρίσκονται µόνο στο πιστοποιητικό συµµόρφωσης, µε αποτέλεσµα να είναι αδύνατο, για την υπηρεσία µας, να επαληθεύσει την ορθότητα των τιµών που καταχωρούνται στα αντίστοιχα πεδία.

Μετά από τα παραπάνω, η υπηρεσία µας, προκειµένου να περιορίσει τον κίνδυνο επιβολής κυρώσεων στη χώρα µας, για τις ελλείψεις και τα λάθη των στοιχείων που αποστέλλονται, αποφάσισε την κωδικοποίηση και επικαιροποίηση των σχετικών εγκυκλίων και επαναλαµβάνει το σύνολο των πεδίων, µε τα στοιχεία, που, µε βάση τους παραπάνω κανονισµούς, οφείλουµε να αποστέλλουµε κάθε χρόνο, δηλαδή : 1) την περιγραφή τους, 2) το όνοµα µε το οποίο ανοίχτηκαν στην εφαρµογή που χρησιµοποιείται κατά την ταξινόµηση, 3) το µέγεθος του πεδίου, σύµφωνα µε τη Μηχανοργάνωση του υπουργείου (π.χ. 3.1 σηµαίνει πεδίο µε 3 ακέραια και 1 δεκαδικό), 4) την ακριβή θέση, στο πιστοποιητικό συµµόρφωσης, όπου βρίσκεται το περιεχόµενο κάθε πεδίου.

Για να επιτρέπεται η 1η ταξινόµηση/κυκλοφορία (καινούργιου) οχήµατος, θα πρέπει: α) το όχηµα να είναι πλήρες, ή ολοκληρωµένο, σύµφωνα µε τους ορισµούς της οδηγίας 2007/46 β) να έχει εκδοθεί δελτίο κοινοποίησης για τη σχετική έγκριση τύπου, (ή µεµονωµένη έγκριση), γ) να ικανοποιούνται, οι κανονιστικές πράξεις, που είναι υποχρεωτικές κατά τον χρόνο ταξινόµησης, λαµβάνοντας υπ’ όψη τους περιορισµούς ταξινόµησης, οι οποίοι σας αποστέλλονται και αναρτώνται και στην ιστοσελίδα του υπουργείου.

Λαµβάνονται, επίσης, υπ’ όψη, αποφάσεις τέλους σειράς, που εκδίδονται µετά τη λήξη κάποιας κανονιστικής πράξης µε την έκδοση σχετικών εγγράφων από την υπηρεσία.

Προϋπόθεση για τη σωστή εφαρµογή των παραπάνω είναι η εύρεση της σωστής εγγραφής (σωστός κωδικός εργοστασίου και τύπου) του Τεχνικού Αρχείου Οχηµάτων (ΤΑΟ), µε βάση τύπο-παραλλαγή-έκδοση και αριθµό έγκρισης τύπου, που αναγράφονται στο πιστοποιητικό συµµόρφωσης του οχήµατος (σηµείο 0.2 και 0.10, αντίστοιχα).

Η επιλογή λανθασµένου κωδικού εργοστασίου και κωδικού τύπου, οδηγεί σε λάθος στην παραλλαγή, έκδοση ή και τύπο του οχήµατος.

Σηµειώνεται, επίσης, ότι, στην περίπτωση που, στο ΤΑΟ, δεν υπάρχει εγγραφή για τη συγκεκριµένη επέκτασης έγκρισης τύπου (το διψήφιο µέρος µετά το τελευταίο αστεράκι του αριθµού έγκρισης τύπου), όπως προκύπτει από το πιστοποιητικό συµµόρφωσης, για ένα συνδυασµό τύπου παραλλαγής-έκδοσης, πρέπει να αναζητηθεί η συγκεκριµένη παραλλαγή-έκδοση στις προηγούµενες επεκτάσεις έγκρισης τύπου (ξεκινώντας από την αµέσως προηγούµενη και πηγαίνοντας προς τα πίσω), µε την προϋπόθεση να έχει εκδοθεί το δελτίο κοινοποίησης για την κανονική επέκταση της έγκρισης τύπου του οχήµατος και να αναγράφεται παρατήρηση ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι παραλλαγές εκδόσεις της προηγούµενης επέκτασης (κάτι, που γίνεται εφόσον δεν υπάρχουν αλλαγές).

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στη συµπλήρωση του πεδίου «ΚΑΙΝ/ΜΕΤ.», στις περιπτώσεις 1ης ταξινόµησης οχήµατος, δηλαδή, οχήµατος, που δεν έχει πάρει (προγενέστερα) άδεια/πινακίδα κυκλοφορίας από άλλη χώρα, οπότε είναι καινούργιο (συµπληρώνεται µε Κ το εν λόγω πεδίο, όχι Μ). Αυτό το στοιχείο, καθορίζει και το ότι τα στοιχεία του οχήµατος αυτού, οφείλουν να αποσταλούν το επόµενο χρόνο στην ΕΕ. Προφανώς, η ηµεροµηνία 1η έκδοσης διεθνώς, που καθορίστηκε νωρίτερα, αλλά και 1ης έκδοσης στην Ελλάδα, θα πρέπει να είναι ταυτόσηµες».

Όπως επισημαίνεται τα πεδία του πίνακα είναι υποχρεωτικής συµπλήρωσης και δεν επιτρέπεται η µη συµπλήρωσή τους, επειδή κάποια δεν τυπώνονται στην άδεια κυκλοφορίας του οχήµατος.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο