ΑρχικήΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΙΣυστήνεται Κυβερνητική Επιτροπή Δημοσίων Συμβάσεων, με τη συμμετοχή του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών

Συστήνεται Κυβερνητική Επιτροπή Δημοσίων Συμβάσεων, με τη συμμετοχή του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών

Στη σύσταση Κυβερνητικής Επιτροπής Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία θα λειτουργεί ως Ομάδα Διαχείρισης Έργου, για τη θέσπιση νέου πλαισίου για τον προγραμματισμό, την παρακολούθηση, τον συντονισμό και την προώθηση των απαραίτητων δράσεων για την αναμόρφωση και τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου που διέπει τις δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών αγαθών και υπηρεσιών, προχώρησε το Υπουργικό Συμβούλιο.

Επιμέλεια: Βάσω Βεγιάζη

Από ποιους θα αποτελείται

Σύμφωνα με την απόφαση, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η Επιτροπή συγκροτείται και αποτελείται από:

α) τον υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ως Πρόεδρο,

β) τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών,

γ) τον υπουργό Επικρατείας, αρμόδιο για τον προγραμματισμό, την οργάνωση, την παρακολούθηση και τον συντονισμό μεταξύ των υπουργείων,

δ) τον υφυπουργό στον Πρωθυπουργό, αρμόδιο για τον συντονισμό του κυβερνητικού έργου,

ε) τον υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αρμόδιο για τη βιομηχανία, το εμπόριο και την προστασία του καταναλωτή,

στ) τον υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αρμόδιο για θέματα απλοποίησης και ανασχεδιασμού των διοικητικών διαδικασιών, ως μέλη.

Στην Επιτροπή συμμετέχουν, κατά περίπτωση, ως εκπρόσωποι των συναρμόδιων υπουργείων χωρίς δικαίωμα ψήφου, οι εξής:

α) ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, ως εκπρόσωπος του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για θέματα εμπορίου,

β) ο Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, ως εκπρόσωπος του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,

γ) ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών, ως εκπρόσωπος του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών,

δ) ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Οικονομικών και Αναπτυξιακών Πολιτικών της Προεδρίας της Κυβέρνησης.

Πότε θα συνεδριάζει

Η Επιτροπή θα συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του προέδρου της, η οποία περιλαμβάνει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Σε κάθε θέμα ορίζεται ως εισηγητής το κατά περίπτωση αρμόδιο μέλος. Οι εισηγήσεις των καθ` ύλην αρμόδιων μελών κοινοποιούνται στα μέλη της Επιτροπής 2 τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση του οργάνου.

Οι αρμοδιότητες

Η Επιτροπή θα είναι αρμόδια για τον προγραμματισμό, την παρακολούθηση, τον συντονισμό και την προώθηση των απαραίτητων δράσεων για την αναμόρφωση και τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου που διέπει τις δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών αγαθών και υπηρεσιών.

Θα προσδιορίζει τις προτεραιότητες των δράσεων του πλαισίου που διέπει τις δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών αγαθών και υπηρεσιών που υπάγονται στην αρμοδιότητα του κάθε υπουργείου, θα καταρτίζει τα χρονοδιαγράμματα για την επίτευξη επιμέρους στόχων, όπως διαβούλευσης, έκδοσης κανονιστικών πράξεων, οργανωτικών αλλαγών, εκπαίδευσης, και θα δίνει κατευθύνσεις για την υλοποίηση των χρονοδιαγραμμάτων.

Ομάδες εργασίας

Για την υποβοήθηση των επιμέρους δραστηριοτήτων της, η Επιτροπή θα μπορεί να συνιστά ή να εισηγείται στους κατά περίπτωση αρμόδιους υπουργούς τη σύσταση ομάδων εργασίας και ομάδων διοίκησης έργου αποτελούμενων από εξειδικευμένο προσωπικό του δημόσιου τομέα ή και ιδιώτες εμπειρογνώμονες, να ορίζει τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας τους και να παρακολουθεί το έργο τους.

Στην Επιτροπή δύνανται να συμμετέχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, εφόσον καλούνται από αυτήν, στελέχη του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, καθώς και εμπειρογνώμονες.

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, η Επιτροπή θα μπορεί να διαβουλεύεται με εκπροσώπους διεθνών οργανισμών και συλλογικών φορέων, καθώς και με στελέχη της δημόσιας διοίκησης για την ανταλλαγή απόψεων και την εξασφάλιση των συνεργειών που απαιτούνται για την πληρέστερη αναμόρφωση και απλοποίηση του θεσμικού πλαισίου του ν. 4412/2016.

Οι υπηρεσίες του δημόσιου τομέα και κάθε άλλος εμπλεκόμενος φορέας του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα οφείλουν να δίνουν πληροφορίες και στοιχεία προς την Επιτροπή και τις επιμέρους ομάδες εργασίας για την υλοποίηση των αποφάσεων αυτής, καθώς και την προώθηση των απαιτούμενων δράσεων.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο