ΑρχικήΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΙΣε διαβούλευση το ρυθμιστικό πλαίσιο εγκατάστασης και λειτουργίας υποδομών επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στην Ελλάδα

Σε διαβούλευση το ρυθμιστικό πλαίσιο εγκατάστασης και λειτουργίας υποδομών επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στην Ελλάδα

Σε δημόσια διαβούλευση, έως τις 5 Δεκεμβρίου 2018, θέτει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας το ρυθμιστικό πλαίσιο εγκατάστασης και λειτουργίας υποδομών για την επαναφόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων στην χώρα μας.

Όπως επισημαίνεται από την Αρχή, «Η ανάπτυξη κατάλληλων υποδομών επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Η/Ο), τόσο ως προς τον αριθμό των σημείων επαναφόρτισης όσο και ως προς την χωρική τους κατανομή, αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη της εθνικής αγοράς ηλεκτρικών οχημάτων (Η/Ο).

Ωστόσο, η έλλειψη ικανών-συχνών και εύκολα προσβάσιμων σημείων για την επαναφόρτιση των Η/Ο  επηρεάζει αρνητικά την απόφαση των οδηγών για αγορά ή χρήση ενός Η/Ο λόγω του φαινομένου “range anxiety”, δηλ. της ανησυχίας τους ότι μπορεί να μην είναι δυνατή η επαναφόρτιση της μπαταρίας του Η/Ο πριν αυτή εξαντληθεί και άρα το όχημά τους θα ακινητοποιηθεί.

Αυτό αποτελεί σημαντικό εμπόδιο για την περαιτέρω διείσδυση των Η/Ο στην αγορά.

Από το 2014, το θεσμικό πλαίσιο για την υποδομή επαναφόρτισης Η/Ο έχει εξελιχθεί σημαντικά στην Ευρώπη και την Ελλάδα.

Με την  Οδηγία 2014/94/ΕΕ της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων (AFID), θεσπίζεται κοινό πλαίσιο μέτρων για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων στην Ένωση, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η εξάρτηση από το πετρέλαιο και να περιοριστούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις στον τομέα των μεταφορών.

Η παρούσα οδηγία ορίζει ελάχιστες προδιαγραφές για τη δημιουργία υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, περιλαμβανομένων των σημείων επαναφόρτισης των ηλεκτρονικών οχημάτων και των σημείων ανεφοδιασμού φυσικού αερίου (LNG και CNG) και υδρογόνου οι οποίες θα εφαρμοστούν μέσω των εθνικών πλαισίων πολιτικής των κρατών μελών, καθώς και κοινές τεχνικές προδιαγραφές για την εν λόγω επαναφόρτιση και σημεία ανεφοδιασμού, και προδιαγραφές ως προς τις πληροφορίες προς τους χρήστες.

Με το Ν. 4439/2016, η οδηγία 2014/94/ΕΕ ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία.

Στις 31 Οκτωβρίου 2017, με την κοινή Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμό 77226/1, δημιουργήθηκε το Εθνικό πλαίσιο πολιτικής για την ανάπτυξη της αγοράς υποδομών εναλλακτικών καυσίμων στον τομέα των μεταφορών και για την υλοποίηση των σχετικών υποδομών, όπως απαιτείται από το άρθρο 3 της οδηγίας 2014/94/ΕΕ.

Με το άρθρο 53 παρ. 1 του Ν. 4277/2014 με το οποίο τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του ν. 4001/2011 για την οργάνωση των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, εισήχθη η έννοια του “Φορέα Εκμετάλλευσης Υποδομών Επαναφόρτισης Η/Ο” ως το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δραστηριοποιείται στην εκμετάλλευση υποδομών επαναφόρτισης για τις οποίες προμηθεύεται Ηλεκτρική Ενέργεια με σκοπό την παροχή υπηρεσιών επαναφόρτισης Η/Ο, και παράλληλα επεκτάθηκε ο ορισμός του Τελικού Πελάτη, ώστε να συμπεριλάβει και τον ως άνω Φορέα.

Τέλος, προβλέφθηκε εξαίρεση των ως άνω Φορέων από την υποχρέωση λήψης άδειας προμήθειας ή εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 του ως άνω νόμου, οι όροι, οι προϋποθέσεις για την ίδρυση και λειτουργία των Φορέων Εκμετάλλευσης υποδομών επαναφόρτισης Η/Ο, οι δικαιούμενοι, οι υποχρεώσεις των φορέων έναντι των λοιπών καταναλωτών, οι υποχρεώσεις γνωστοποίησης στοιχείων, ιδίως αναφορικά με τη ζήτηση ισχύος και ενέργειας σε ετήσια βάση και το σχετικό κόστος, η προσαρμογή των ήδη λειτουργούντων φορέων, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα σχετικό με την λειτουργία και τις υποχρεώσεις των Φορέων Εκμετάλλευσης Υποδομών επαναφόρτισης Η/Ο, καθορίζονται με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, μετά από Γνώμη της ΡΑΕ».

Με βάση τα παραπάνω, η ΡΑΕ θέτει σε διαβούλευση ορισμένα βασικά ζητήματα προκειμένου για την αποσαφήνιση και οριοθέτηση του θεσμικού και λειτουργικού πλαισίου ένταξης των υποδομών επαναφόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων στην Ελλάδα.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις προτάσεις τους στη ΡΑΕ έως την Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου 2018 με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση ho@rae.gr ή εγγράφως.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο