ΑρχικήLOGISTICSΑλλαγές στη λειτουργία των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων

Αλλαγές στη λειτουργία των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων

Αλλαγές στη λειτουργία των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΣΕΚΟΟΜΕΕ) περιέχει το νομοσχέδιο «Ρυθμίσεις για τις επιβατικές μεταφορές» του υπουργείου Μεταφορών.

Όπως αναφέρεται σε αυτό, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών, καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την έναρξη λειτουργίας Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΣΕΚΟΟΜΕΕ), οι υποχρεώσεις και ο έλεγχος αυτών, η διαδικασία έγκρισης προγραμμάτων κατάρτισης, η διαδικασία διενέργειας εξετάσεων και έκδοσης των πιστοποιητικών ADR οδηγών και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των προαναφερομένων.

Στις ΣΕΚΟΟΜΕΕ και στους Διευθυντές Σπουδών αυτών, που παραβιάζουν τους όρους και προϋποθέσεις λειτουργίας και τις υποχρεώσεις που καθορίζονται με την απόφαση της παραπάνω παραγράφου, επιβάλλονται οι εξής κυρώσεις:

α) Στις ΣΕΚΟΟΜΕΕ διοικητικό πρόστιμο από διακόσια (200) ευρώ μέχρι χίλια (1.000) ευρώ, απαγόρευση λειτουργίας για ένα (1) μήνα έως έξι (6) μήνες ή έως ότου αρθούν οι λόγοι απαγόρευσης της λειτουργίας της Σχολής και διακοπή ή ακύρωση του τρέχοντος προγράμματος κατάρτισης.

Σε περίπτωση υποτροπής, με την τέλεση της ίδιας παράβασης εντός έτους από την επιβολή προστίμου, το ποσό του επιβαλλόμενου προστίμου διπλασιάζεται. Σε περίπτωση υποτροπής, με την τέλεση της ίδιας παράβασης εντός έτους από την επιβολή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας, το χρονικό διάστημα της επιβαλλόμενης προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας διπλασιάζεται.

Σε περίπτωση συρροής παραβάσεων στο πλαίσιο του ίδιου ελέγχου που επισύρουν διοικητικό πρόστιμο, το όργανο ελέγχου βεβαιώνει όλες τις παραβάσεις και το συνολικά επιβαλλόμενο πρόστιμο είναι ίσο με το σύνολο των προστίμων για τις επιμέρους παραβάσεις και δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ.

Σε περίπτωση συρροής παραβάσεων στο πλαίσιο του ίδιου ελέγχου που επισύρουν απαγόρευση λειτουργίας της Σχολής για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, το όργανο ελέγχου βεβαιώνει όλες τις παραβάσεις και η συνολική επιβαλλόμενη χρονική διάρκεια απαγόρευσης λειτουργίας της Σχολής είναι ίση με το σύνολο της χρονικής διάρκειας για τις επιμέρους παραβάσεις και δεν μπορεί να υπερβαίνει τους  δώδεκα (12) μήνες.

β) Στο Διευθυντή Σπουδών απαγόρευση εκτέλεσης καθηκόντων και απασχόλησής του ως διδακτικό προσωπικό σε ΣΕΚΟΟΜΕΕ, σε όλη την επικράτεια από έναν (1) έως (6) μήνες. 3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών, καθορίζονται οι παραβάσεις που αφορούν στους όρους και προϋποθέσεις λειτουργίας των ΣΕΚΟΟΜΕΕ και στις υποχρεώσεις αυτών κατά τη λειτουργία τους.

Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι διοικητικές κυρώσεις εντός των ορίων της ανωτέρω παραγράφου και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την βεβαίωση και την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων.

Αρμόδιο όργανο επιβολής των διοικητικών κυρώσεων της παρ.2 είναι το ίδιο όργανο της Περιφερειακής Ενότητας της Χώρας που ενέκρινε τα προγράμματα ή βεβαίωσε την αναγγελία λειτουργίας της ΣΕΚΟΟΜΕΕ κατά περίπτωση.

Τα διοικητικά πρόστιμα που επιβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος  άρθρου, καταβάλλονται σε τραπεζικό λογαριασμό της Περιφέρειας και αποτελούν κατά 30% δημόσιο έσοδο αποδιδόμενο από αυτήν στον Κρατικό Προϋπολογισμό μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος.

Το υπόλοιπο 70% αποτελεί έσοδο της Περιφέρειας και χρησιμοποιείται κατά προτεραιότητα για την κάλυψη των δαπανών μετακινήσεων και αποζημιώσεων των επιτροπών ελέγχου των Υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων και για λοιπές λειτουργικές ανάγκες που αναφέρονται στο έργο εποπτείας και ελέγχου των ΣΕΚΟΟΜΕΕ.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο