ΑρχικήLOGISTICSΑπελευθερώθηκε περαιτέρω η αγορά των ΦΔΧ. Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ, οδηγίες από υπ. Μεταφορών

Απελευθερώθηκε περαιτέρω η αγορά των ΦΔΧ. Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ, οδηγίες από υπ. Μεταφορών

Απελευθερώθηκε περαιτέρω η αγορά των ΦΔΧ, καθώς δημοσιεύτηκε το σχετικό ΦΕΚ. Σύµφωνα µε τον ν. 4472/2017 και σχετικές οδηγίες από το υπ. Μεταφορών, η νομοθεσία για τις οδικές εμπορευματικές μεταφορές τροποποιείται ως ακολούθως:

1.Με την παρ. 3 του άρθρου 104 τροποποιείται η παρ. 9 του άρθρου 14 του ν.3887/2010 και παρέχεται σε όλες τις µεταφορικές επιχειρήσεις, είτε πρόκειται για φυσικά είτε για νοµικά πρόσωπα, ανεξαρτήτως του τρόπου σύστασής τους, δικαίωµα θέσεως σε κυκλοφορία απεριόριστου αριθµού ρυµουλκούµενων/ ηµι-ρυµουλκούµενων.

2.Με την παρ. 4 του άρθρου 104 τροποποιείται η περίπτωση β της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν.3887/10 και καταργείται η δυνατότητα µίσθωσης Φ∆Χ αυτοκινήτου από οδηγό. Η δυνατότητα άσκησης του επαγγέλµατος του οδικού µεταφορέα µε όχηµα είτε ιδιόκτητο είτε µισθωµένο παρέχεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού (ΕΚ)1071/09 µόνο σε φυσικά και νοµικά πρόσωπα που διαθέτουν ισχύουσα άδεια άσκησης επαγγέλµατος.

3.Με την παράγραφο 5 αντικαθίσταται, προκειµένου για µίσθωση ΦΙΧ, η προϋπόθεση της διενέργειας ίδιου µεταφορικού έργου από µισθωτή και εκµισθωτή µε την προϋπόθεση το φορτηγό να είναι κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του µεταφορικού έργου του µισθωτή. Με την τροποποίηση, η προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας είναι σύµφωνη µε τις διατάξεις της οδηγίας 2006/1/ΕΚ.

Η µισθώτρια επιχείρηση πρέπει να πληροί τις νόµιµες προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας ΦΙΧ στο όνοµά της σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην υποπαράγραφο 4 της παρ. ΙΕ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012.

Οι διατάξεις αυτές προβλέπουν την κατάρτιση συµφωνητικού που περιέχει τα στοιχεία εκµισθωτή/ µισθωτή, οδηγού /οδηγών, τα στοιχεία του οχήµατος και τη διάρκεια της σύµβασης. Επίσης, απαιτείται γνωστοποίηση του συµφωνητικού στις φορολογικές αρχές και στην Υπηρεσία Μεταφορών της Περιφέρειας εντός 5 µερών από την υπογραφή του (υποπαράγραφοι 8, 9 και 10).

Η Υπηρεσία Μεταφορών ελέγχει αυθηµερόν, σύµφωνα µε τις ανωτέρω διατάξεις, ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις στο όνοµα του µισθωτή περί χορήγησης άδειας κυκλοφορίας ΦΙΧ.

Επιπλέον, αναγράφει επί του µισθωτηρίου το µεταφερόµενο είδος για την εξυπηρέτηση του επαγγέλµατος του µισθωτή. Το µισθωτήριο ή επικυρωµένο απόσπασµα αυτού αποτελεί συνοδευτικό έγγραφο µεταφοράς.

Εφόσον ο οδηγός δεν είναι ο µισθωτής, απαιτείται επιπλέον ως συνοδευτικό κατά τη µεταφορά, έγγραφο που αποδεικνύει τη σχέση εργασίας του οδηγού µε τη µισθώτρια επιχείρηση.

Σηµειώνεται ότι, ήδη µε τον ν.4093/12 (Α΄222) είχαν επέλθει οι εξής αλλαγές σχετικά µε τη µίσθωση φορτηγών από µη µεταφορικές επιχειρήσεις: α) ∆υνατότητα µίσθωσης Φ∆Χ χωρίς περιορισµό στο µικτό βάρος του οχήµατος, β) δυνατότητα µίσθωσης ΦΙΧ χωρίς περιορισµό στο µικτό βάρος.

4.Με την παρ. 7 επέρχονται τροποποιήσεις αναφορικά µε τον τρόπο απόδειξης της οικονοµικής επιφάνειας για την έκδοση άδειας άσκησης επαγγέλµατος οδικού µεταφορέα εµπορευµάτων.

Για την απόδειξη της κατάλληλης οικονοµικής επιφάνειας εφαρµόζεται ενιαίο ύψος για όλες τις µεταφορικές επιχειρήσεις, δηλαδή 9.000 ευρώ για το πρώτο όχηµα και 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον όχηµα πέραν του ενός σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στον Κανονισµό (ΕK)1071/09. Αναφορικά µε τον τρόπο απόδειξης, υποβάλλεται βεβαίωση τραπεζικού υπολοίπου στο όνοµα της µεταφορικής επιχείρησης ή εγγυητική επιστολή.

Το ύψος και ο τρόπος απόδειξης δεν επηρεάζεται από τον τρόπο θέσης σε κυκλοφορία του νέου Φ∆Χ, δηλαδή από το αν γίνεται µε µεταβίβαση ή µε αρχική χορήγηση. Εφόσον η επιχείρηση δεν έχει στην κυριότητά της το φορτηγό, όπως στην περίπτωση της µίσθωσης ή της χρηµατοδοτικής µίσθωσης φορτηγού ή της αγοράς µε παρακράτηση κυριότητας, υποβάλλεται υποχρεωτικά εγγυητική επιστολή.

∆ιευκρινίζεται ότι η διαφοροποίηση µεταξύ παλαιών και νέων µεταφορέων για την απόδειξη της οικονοµικής επιφάνειας έχει πλέον καταργηθεί (παρ. 1 του άρθρου 104) καθώς και οι σχετικές υ.α. µε τις οποίες καθορίζονταν η οικονοµική επιφάνεια µε βάση το κριτήριο αυτό (παρ. 6 του άρθρου 104).

Καθώς η απόδειξη της κατάλληλης οικονοµικής επιφάνειας για την έκδοση άδειας άσκησης επαγγέλµατος είναι προαπαιτούµενο της θέσης σε κυκλοφορία Φ∆Χ ή της χρήσης Φ∆Χ (π.χ. µε µίσθωση) και προκειµένου η βεβαίωση τραπεζικού υπολοίπου να είναι αρκούντως πρόσφατη, η απόδειξη της οικονοµικής επιφάνειας γίνεται ως εξής:

Α) Περίπτωση έκδοσης άδειας άσκησης επαγγέλµατος χωρίς να προσδιορίζεται κατά την αίτηση έκδοσης της άδειας αν θα τεθούν σε κυκλοφορία φορτηγά ιδιόκτητα ή φορτηγά στα οποία ο κάτοχος δεν έχει την κυριότητα: Υποβάλλεται εγγυητική επιστολή ή βεβαίωση τραπεζικού υπολοίπου.

Η βεβαίωση υποβάλλεται εκ νέου κατά την έκδοση άδειας κυκλοφορίας Φ∆Χ ή κατά την υποβολή του µισθωτηρίου του φορτηγού. Σε περίπτωση χρήσης ως Φ∆Χ µη ιδιόκτητου φορτηγού, υποβάλλεται αντί της βεβαίωσης τραπεζικού υπολοίπου εγγυητική επιστολή.

Β) Περίπτωση θέσης σε κυκλοφορία νέου ιδιόκτητου Φ∆Χ από µεταφορέα που διαθέτει ήδη άδεια άσκησης επαγγέλµατος και άδειες κυκλοφορίας Φ∆Χ: Υποβάλλεται βεβαίωση τραπεζικού υπολοίπου ή εγγυητική επιστολή.

Γ) Περίπτωση µίσθωσης φορτηγού από µεταφορέα που διαθέτει ήδη άδεια άσκησης επαγγέλµατος και άλλα Φ∆Χ ή θέση σε κυκλοφορία από τον µεταφορέα Φ∆Χ µε χρηµατοδοτική µίσθωση ή µε παρακράτηση κυριότητας: Υποβάλλεται εγγυητική επιστολή κατά την υποβολή του µισθωτηρίου στην αρµόδια Υπηρεσία Μεταφορών της Περιφέρειας ή κατά την έκδοση άδειας κυκλοφορίας στις λοιπές περιπτώσεις.

∆ιευκρινίζεται ότι η βεβαίωση τραπεζικού υπολοίπου πρέπει να καλύπτει το σύνολο των Φ∆Χ της επιχείρησης για τα οποία η οικονοµική επιφάνεια αποδεικνύεται µε τον τρόπο αυτό. Μεταφορικές επιχειρήσεις που έχουν αποδείξει την οικονοµική επιφάνεια µε εγγυητική επιστολή, αλλά δεν υποχρεούνται πλέον στον συγκεκριµένο τρόπο απόδειξης, είναι δυνατό να αντικαταστήσουν αυτή µε βεβαίωση τραπεζικού υπολοίπου.

Η κατάλληλη οικονοµική επιφάνεια στην περίπτωση αυτή ελέγχεται εκ νέου για το σύνολο των φορτηγών της επιχείρησης σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.4472/2017.

Τέλος, µε την παρ. 1 του άρθρου 104 του ν. 4472/2017 καταργείται η απαγόρευση διενέργειας διεθνών οδικών εµπορευµατικών µεταφορών µε Φ∆Χ µικτού βάρους κάτω των 3,5 τόνων.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο