ΑρχικήLOGISTICSΒεβαίωση έναρξης εργασιών από την αρµόδια ΔΟΥ για την άδεια οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων

Βεβαίωση έναρξης εργασιών από την αρµόδια ΔΟΥ για την άδεια οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων

Με αφορµή ζητήµατα που έχουν ανακύψει στις περιπτώσεις εισόδου νέων µεταφορέων στο επάγγελµα, το υπουργείο Μεταφορών διευκρίνισε ότι, κατά την έκδοση άδειας άσκησης επαγγέλµατος, προς απόδειξη της πλήρωσης της προϋπόθεσης ύπαρξης πραγµατικής και σταθερής εγκατάστασης βάσει του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009, απαιτείται, σύµφωνα µε τη σχετική εγκύκλιο, πέραν των άλλων δικαιολογητικών, βεβαίωση έναρξης εργασιών από την αρµόδια ΔΟΥ.

Σε περιπτώσεις αδυναµίας προσκόµισης βεβαίωσης έναρξης εργασιών, κατά την έκδοση άδειας άσκησης επαγγέλµατος, οι ενδιαφερόµενοι υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι η βεβαίωση αυτή θα προσκοµισθεί στην αρµόδια ∆ιεύθυνση Μεταφορών – Επικοινωνιών, αµέσως µετά την έκδοσή της.

Η βεβαίωση έναρξης εργασιών υποβάλλεται υποχρεωτικά στη ∆ιεύθυνση Μεταφορών – Επικοινωνιών, προκειµένου να εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας Φ∆Χ ή κατά την υποβολή µισθωτηρίου, στις περιπτώσεις µίσθωσης φορτηγών από µεταφορικές επιχειρήσεις.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο