ΑρχικήLOGISTICSΚαθορίστηκαν οι προδιαγραφές δημιουργίας πληροφοριακού συστήματος πιστοποιητικών έγκρισης οχημάτων ADR

Καθορίστηκαν οι προδιαγραφές δημιουργίας πληροφοριακού συστήματος πιστοποιητικών έγκρισης οχημάτων ADR

«Θωρακίζεται» η οδική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων, καθώς καθορίστηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, οι όροι και προϋποθέσεις για την ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση του Πληροφοριακού Συστήματος πιστοποιητικών έγκρισης οχημάτων ADR.

Επιμέλεια: Βάσω Βεγιάζη

Σύμφωνα με σχετικό ΦΕΚ (Αρ. Φύλλου 5059) που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, «σκοπός της ανάπτυξης και λειτουργίας του συστήματος είναι η τήρηση μητρώου σχετικά με τα πιστοποιημένα οχήματα μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων και τους διενεργούμενους σε αυτά ελέγχους από τα ΚΤΕΟ, καθώς και η παρακολούθηση, εποπτεία και ο έλεγχος των ΚΤΕΟ τα οποία διενεργούν την ετήσια τεχνική επιθεώρηση και εκδίδουν το πιστοποιητικό έγκρισης των οχημάτων αυτών».

Επίσης, καθορίστηκαν και οι υποχρεώσεις των Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ) για την καταχώριση, επεξεργασία και αποστολή στοιχείων σχετικά με τα εκδιδόμενα πιστοποιητικά έγκρισης οχημάτων ADR.

Οι λειτουργίες

Αναλυτικότερα, το Πληροφοριακό Σύστημα πιστοποιητικών οχημάτων ADR, υποστηρίζει τις παρακάτω λειτουργίες οι οποίες εκτελούνται από τους εξουσιοδοτημένους χρήστες του, ως εξής:

  1. Έκδοση πιστοποιητικού: ο εξουσιοδοτημένος χρήστης έχει τη δυνατότητα να καταχωρεί και στη συνέχεια να αποστέλλει τα στοιχεία του πιστοποιητικού που εκδίδει και, κατόπιν, παραδίδει στον κάτοχο του οχήματος στις εξής περιπτώσεις:

α. Αρχική Χορήγηση Πιστοποιητικού: το όχημα λαμβάνει για πρώτη φορά πιστοποιητικό ADR

β. Έκδοση νέου Πιστοποιητικού λόγω αλλαγών: το όχημα λαμβάνει νέο πιστοποιητικό, στις εξής περιπτώσεις:

αα. μετά από αλλαγές/ανακατασκευές του οχήματος (όπως σύστημα πέδησης, ηλεκτρολογικά) ή της υπερκατασκευής (κωδικός δεξαμενής, ειδικές διατάξεις) ή μετά από αλλαγές του είδους των εμπορευμάτων που μεταφέρει.

ββ. αλλαγή ιδιοκτήτη

γγ. αλλαγή αριθμού κυκλοφορίας

γ. Ανανέωση Πιστοποιητικού: το όχημα λαμβάνει νέο πιστοποιητικό λόγω λήξης της ισχύος του προηγούμενου εφόσον δεν έχουν γίνει αλλαγές ώστε να απαιτείται έκδοση νέου πιστοποιητικού λόγω αλλαγών

δ. Χορήγηση Αντιγράφου: σε περίπτωση απώλειας ή φθοράς του εντύπου του ισχύοντος πιστοποιητικού έγκρισης οχήματος ADR, ο ιδιοκτήτης του οχήματος λαμβάνει, κατόπιν αίτησης του, αντίγραφο του, το οποίο επανεκτυπώνεται από το ΚΤΕΟ που το έχει εκδώσει.

  1. Άντληση στοιχείων πιστοποιητικού: ο εξουσιοδοτημένος χρήστης έχει τη δυνατότητα να αντλεί στοιχεία πιστοποιητικού που έχει εκδοθεί, προκειμένου να προβεί στην εκτέλεση μίας εκ των λειτουργιών των παραπάνω περιπτώσεων α, β ή γ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.
  2. Επιστροφή πιστοποιητικού: ο εξουσιοδοτημένος χρήστης έχει τη δυνατότητα να καταχωρίσει την επιστροφή πιστοποιητικού στις εξής περιπτώσεις:

α. αλλαγή ιδιοκτήτη

β. απόσυρση από την κυκλοφορία

γ. αλλαγή σε ένα ή περισσότερα βασικά χαρακτηριστικά του οχήματος

δ. ακύρωση λόγω λαθών στην καταχώριση δεδομένων

ε. σε κάθε άλλη περίπτωση, πλην των α έως δ της παρούσας παραγράφου, η οποία προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις χρήσης του ΜΣ ΚΤΕΟ.

  1. Δημιουργία Αναφορών: παρέχεται η δυνατότητα αναζήτησης πιστοποιητικού, προβολής των στοιχείων του, δημιουργίας αναφορών και εξαγωγής στατιστικών στοιχείων.

Εξουσιοδοτημένοι χρήστες του Πληροφοριακού Συστήματος θα είναι οι χρήστες ΚΤΕΟ, οι χρήστες Περιφερειακών Ενοτήτων και οι χρήστες Υπ.ΥΜΕ/ Διεύθυνση Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών (ΔΟΕΜ) και λοιπές αρμόδιες ελεγκτικές Υπηρεσίες.

Να σημειωθεί ότι, η ισχύς της εν λόγω απόφασης αρχίζει μετά την παρέλευση 6 μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Διαβάστε ολόκληρο το ΦΕΚ στον σύνδεσμο που ακολουθεί: Απόφαση για ADR

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο