ΑρχικήLOGISTICSΟριακή αύξηση εσόδων πέτυχε η DIAKINISIS το 2019. Η εξέλιξη του μετοχικού κεφαλαίου και οι στόχοι του 2020

Οριακή αύξηση εσόδων πέτυχε η DIAKINISIS το 2019. Η εξέλιξη του μετοχικού κεφαλαίου και οι στόχοι του 2020

Οριακή αύξηση εσόδων και συρρίκνωση ζημιών παρουσίασε η DIAKINISIS (είναι θυγατρική εταιρεία της ΕΛΓΕΚΑ) το 2019.

Επιμέλεια: Φώτης Φωτεινός 

Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών (πωλήσεις) ανήλθε σε 36.201.225 ευρώ έναντι 36.068.008 ευρώ το 2018, παρουσιάζοντας αύξηση 0,37%.

Αντίστοιχα, τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε ζημίες 2.216.895 έναντι ζημιών 2.842.618 ευρώ το 2018, ενώ τα αποτελέσματα μετά φόρων ανήλθαν σε ζημίες 1.589.529 ευρώ έναντι ζημιών 2.078.580 το 2018.

«Η οικονομική κατάσταση της εταιρείας κρίνεται ικανοποιητική, δεδομένου των υφιστάμενων οικονομικών συνθηκών που διέπουν την ελληνική οικονομία», υπογραμμίζει η DIAKINISIS.

Σημειώνεται ότι οι εγκαταστάσεις – υποκαταστήματα της εταιρίας (ιδιόκτητες και μισθωμένες) είναι κατανεμημένες σε τρείς περιοχές της Ελλάδας – στον Ασπρόπυργο Αττικής, στις ΒΙ.ΠΕ. Καλοχωρίου & Σίνδου Θεσσαλονίκης και στην Πάτρα και περιλαμβάνουν περισσότερα από 160.000 τ.μ. στεγασμένου αποθηκευτικού χώρου σε 15 σημεία σε Αττική, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, καθώς και 240.000 τ.μ. εξωτερικού φυλασσόμενου χώρου και 11.000 τ.μ. γραφείων.

Επίσης, η εταιρεία διαθέτει αποθήκες τελωνειακού χαρακτήρα και αποθήκη φαρμάκου και διατηρεί συνεργασία με 8 σημεία μεταφόρτωσης σε όλη την Ελλάδα, ενώ για το μεταφορικό έργο συνεργάζεται με ένα δίκτυο 300 πρακτορείων.

Τα σημαντικότερα γεγονότα του 2019

Όπως αναφέρεται στις οικονομικές καταστάσεις του 2019, στις 12/02/2019 αποφασίστηκαν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας τα κάτωθι:

α) η μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των 9.900.000,00 ευρώ με σκοπό την ισόποση κάλυψη λογιστικών ζημιών της, με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά ένα ευρώ και είκοσι λεπτά, ήτοι από δύο ευρώ σε ογδόντα λεπτά του ευρώ (0,80 €) εκάστη, και

β) η αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των 6.400.000,00 ευρώ. με την καταβολή μετρητών και την έκδοση 8.000.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ογδόντα λεπτά του ευρώ (0,80 €) εκάστη, καθώς και την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της.

Η εν λόγω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της «ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε. Αποθηκεύσεις – Μεταφορές – Συσκευασίες» καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από την εταιρία «ΕΛΓ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», η οποία αποτελεί νεοσύστατη 100% θυγατρική εταιρία της «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.».

Το ονομαστικό μετοχικό κεφάλαιο της νέας εταιρίας ανέρχεται σε 25.000,00 ευρώ διαιρούμενο σε 25.000 κοινές ονομαστικές μετοχές.

Στις 14/02/2019, η ως άνω εταιρία «ΕΛΓ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» υπέγραψε συμφωνητικό με το επενδυτικό κεφάλαιο «Southbridge Europe Mezzanine SICAR», με σκοπό τη χρηματοδότησή της μέσω έκδοσης μετατρέψιμου και ανταλλάξιμου ομολογιακού δανείου ύψους έως 6.400.000,00 ευρώ, το συνολικό ποσό του οποίου θα διοχετευτεί για την κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της «ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε.» ως ανωτέρω.

Η διάρκεια του μετατρέψιμου-ανταλλάξιμου ομολογιακού δανείου εκδόσεως της «ΕΛΓ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» είναι 66 μήνες, με την καταβολή τόσο του κεφαλαίου όσο και των τόκων στη λήξη του δανείου σε περίπτωση μη μετατροπής / ανταλλαγής του.

Το ομολογιακό δάνειο είναι, διαζευκτικά, μετατρέψιμο σε μετοχές της «ΕΛΓ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» ή ανταλλάξιμο σε μετοχές της «ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε.», κατοχής της «ΕΛΓ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.».

Κατόπιν των ανωτέρω, το νέο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας «ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε. Αποθηκεύσεις – Μεταφορές – Συσκευασίες» ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 13.000.000,00 ευρώ διαιρούμενο σε 16.250.000 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ογδόντα λεπτά του ευρώ (0,80 €) εκάστη, ενώ το συνολικό ποσοστό συμμετοχής της «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» στη «ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε.» παραμένει σε 99,99%, ήτοι ποσοστό 50,76% άμεσα και 49,23% έμμεσα, μέσω της «ΕΛΓ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.».

Η στρατηγική συνεργασία με το διεθνές επενδυτικό σχήμα, όπως υπογραμμίζεται στην οικονομική έκθεση, αποτελεί σημαντική εξέλιξη για τον Όμιλο ΕΛΓΕΚΑ και κατά συνέπεια της «ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε.», καθώς:

-Ενισχύεται ένας εκ των βασικών πυρήνων δραστηριότητας της ΕΛΓΕΚΑ που είναι τα 3PL logistics στην Ελλάδα, μέσω της θυγατρικής της εταιρίας ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ.

-Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ θα συντελέσει στην ενίσχυση της καθαρής θέσης αυτής, στην απρόσκοπτη υλοποίηση των επιχειρηματικών της σχεδίων και στην εδραίωση του ρόλου της στον κλάδο των logistics.

Η μητρική εταιρία «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» υπέγραψε στις 25/07/2019 συμφωνητικό πλαίσιο για την έκδοση κοινού εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου, συνολικού ύψους έως – κατά ανώτατο όριο – το ποσό των 38.050.000,00 ευρώ με την «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ».

Το δάνειο είναι διάρκειας πέντε (5) ετών, εκδόθηκε βάσει των διατάξεων του Ν.4548/2018 και του Ν.3156/2003, όπως ισχύουν, και κατευθύνθηκε στην αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανείων της Μητρικής εταιρίας «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.».

Επίσης, την ίδια ως άνω ημερομηνία, υπεγράφη από την εταιρία «ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε. Αποθηκεύσεις Μεταφορές-Συσκευασίες» συμφωνητικό για την έκδοση κοινού εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου, συνολικού ύψους έως – κατά ανώτατο όριο – το ποσό των 11.650.000,00 ευρώ με την «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ», υπό την παροχή εγγυήσεως της Μητρικής εταιρίας «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.», σύμφωνα με το άρθρο 99 παρ. 3 περ. (στ’) του Ν.4548/2018, προς εξασφάλιση απαιτήσεων των Ομολογιούχων Δανειστών κατά της «ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε.» ως Εκδότριας.

Και αυτό το δάνειο είναι διάρκειας πέντε (5) ετών, εκδόθηκε βάσει των διατάξεων του Ν. 4548/2018 και του Ν.3156/2003, όπως ισχύουν, και κατευθύνθηκε στην αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανείων της «ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε.».

Τα ως άνω ομολογιακά δάνεια κάλυψαν ως αρχικοί Ομολογιούχοι Δανειστές η «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ», η «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», η «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.» και η «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», με τους όρους που περιέχονται στα αντίστοιχα Προγράμματα Εκδόσεως Κοινού Ομολογιακού Δανείου μετά συμβάσεων καλύψεως και πρωτογενούς διαθέσεως και ορισμού Διαχειριστή Πληρωμών και Εκπροσώπου των Ομολογιούχων Δανειστών που καταρτίστηκαν με τη διοργανώτρια τράπεζα «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ».

Τα ως άνω ομολογιακά δάνεια εκταμιεύθηκαν στις 23/10/2019, όπως προβλεπόταν από την 25/07/2019 σχετική σύμβαση.

Στα πλαίσια υπογραφής του ανωτέρω συμφωνητικού πλαισίου, η μητρική εταιρία «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» κατέβαλε στις πιστώτριες τράπεζες ποσό ύψους 6.120.000,00 ευρώ και η «ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε. Αποθηκεύσεις Μεταφορές-Συσκευασίες» ποσό ύψους 1.880.000,00 ευρώ.

Οι στόχοι του 2020

Το τρέχον έτος 2020, η DIAKINISIS, όπως αναφέρεται, έχοντας:

α. διασφαλίσει τη συνέχιση του έργου με τους μεγάλους πελάτες της,

β. ενισχύσει το χαρτοφυλάκιο πελατών της με νέα συμβόλαια για έργο αυξημένου προϋπολογισμού,

γ. εγκαταστήσει σύστημα ελέγχου απόδοσης όλων των κύριων συντελεστών της παραγωγικής της λειτουργίας,

δ. βελτιώσει τη ταμειακή της θέση,

στοχεύει στην ενίσχυση της λειτουργικής της κερδοφορίας και στη διεύρυνση της πελατειακής της βάσης, στο πλαίσιο των παρακάτω βασικών στρατηγικών κατευθύνσεων:

α. συνεχής μέτρηση και αξιολόγηση των ποιοτικών στοιχείων του έργου,

β. βελτίωση του μηχανισμού μέτρησης της απόδοσης και ελέγχου της παραγωγικότητας του εργατικού δυναμικού και του κόστους απασχόλησης συνολικά,

γ. διεύρυνση της πελατειακής βάσης μέσω στοχευμένων δράσεων στον κλάδο του φαρμάκου και στο τομέα διαμεταφοράς,

δ. εγκατάσταση συστήματος βελτίωσης του ταμειακού κυκλώματος και διαχείρισης του εμπορικού της κύκλου

ε. δομική και συνεχής (on going) ανασχεδίαση του BCP και των πολιτικών εταιρικής ευθύνης.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο