ΑρχικήLOGISTICSΣΕΒ: Περιορισμένη η αξιοποίηση της ελληνικής γεωγραφικής θέσης για την ανάπτυξη των μεταφορών-Logistics

ΣΕΒ: Περιορισμένη η αξιοποίηση της ελληνικής γεωγραφικής θέσης για την ανάπτυξη των μεταφορών-Logistics

Συνολικά 75 προτάσεις σε έξι πεδία πολιτικής, όπου εντοπίστηκαν 35 προβλήματα που επηρεάζουν άμεσα την προσέλκυση επενδύσεων, καταγράφει ο ΣΕΒ, στο εβδομαδιαίο δελτίο του για την οικονομία.

Όπως επισημαίνεται, η «λυδία λίθος» για την υλοποίησή τους είναι η θέσπιση ενός Εθνικού Συμβουλίου Επενδύσεων, με αποκλειστική ευθύνη την ευθυγράμμιση της δημόσιας διοίκησης κάτω από τον εθνικό στόχο αύξησης κατά 15% ετησίως των επενδύσεων.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ο Σύνδεσμος υπολογίζει ότι μπορεί να καλυφθεί σε μια 5ετία το χάσμα που μας χωρίζει από την υπόλοιπη Ευρώπη.

Ειδικά για τις μεταφορές και τα logistics, ο ΣΕΒ κατακρίνει την περιορισμένη αξιοποίηση της γεωγραφικής θέσης της Ελλάδας για την ανάπτυξη του κλάδου.

Αναλυτικότερα, το πρόγραμμα επενδυτικών μεταρρυθμίσεων έχει ως εξής:

-Σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Επενδύσεων για την εποπτεία εφαρμογής του προγράμματος

-Δέσμευση όλων των πολιτικών δυνάμεων στην υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων

Άμεσοι στόχοι:

-Μείωση 30% του εταιρικού φόρου (άμεσα ή έμμεσα) στις νέες επενδύσεις και απλοποίηση των φορολογικών διαδικασιών

-Μείωση 30% του χρόνου αδειοδότησης

-Μείωση 35% του χρόνου επίλυσης δικαστικών διαφορών

-Ψηφιοποίηση της οικονομίας (+4% στο ΑΕΠ και +50 χιλ. θέσεις εργασίας)

-Διπλασιασμός των ιδιωτικών επενδύσεων στην καινοτομία

-Στόχος: μείωση κατά 25% του βάρους που επιφέρουν τα εμπόδια και η γραφειοκρατία ως το 2020

Εργαλειοθήκη επιτάχυνσης παραγωγικών επενδύσεων

-Αξιολογεί 5 βήματα της επενδυτικής διαδρομής:

-αναγνώριση περιβάλλοντος

-εξασφάλιση ανταγωνιστικής λειτουργίας

-αδειοδότηση & υλοποίηση

-χρηματοδότηση

-εξασφάλιση αποδοτικότητας

-συμμόρφωση σε κανόνες

Εντοπίζει 35 βασικά εμπόδια

-15 συνδέονται με ασαφή εθνική στρατηγική προσέλκυσης επενδύσεων

-20 αφορούν ανεπάρκεια των σημερινών δημόσιων δομών και μηχανισμών έγκρισης επενδύσεων

Αξιοποιεί 130 διεθνείς πρακτικές από 35 χώρες

-σχεδιάστηκαν 50 εργαλεία

Εμπόδια άσκησης επενδυτικής δραστηριότητας

Γενικά εμπόδια

Αρνητική εικόνα της Ελλάδας, ως διεθνής προορισμός για επενδύσεις

Ελλιπείς δομές υποδοχής και υποστήριξης επενδυτών

Ασαφές νομικό και διοικητικό πλαίσιο

Ρυθμιστικά εμπόδια και γραφειοκρατία

Αργή απονομή δικαιοσύνης και επίλυση διαφορών

Ασταθές φορολογικό πλαίσιο

Αδειοδότηση – Γραφειοκρατία

-Χρονοβόρες διαδικασίες λειτουργικής και περιβαλλοντικής αδειοδότησης

-Αδυναμίες χωροταξικού σχεδιασμού

-Ανεπάρκεια εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης

-Αδυναμία πρόσβασης και υψηλό κόστος χρηματοδότησης

-Επιβολή διαφόρων έμμεσων φόρων και επιβαρύνσεων καθώς και επιβολή φόρων και τελών υπέρ τρίτων (ΦΣΚ, τέλος χαρτοσήμου, ΕΦΤΕ)

-Χρονοβόρες & γραφειοκρατικές διαδικασίες στο πλαίσιο των προγραμμάτων κρατικών ενισχύσεων

Φορολογικά

-Ελλιπή φορολογικά κίνητρα για δραστηριότητες καινοτομίας

-Εξαιρετικά περιορισμένη μεταφορά φορολογικών ζημιών εντός 5ετίας

-Αδυναμία μεταφοράς ζημιών εντός ομίλων

-Περιορισμένη δυνατότητα συμψηφισμών

-Αβεβαιότητα φορολογικών ελέγχων

-Αβεβαιότητα φορολογικής αντιμετώπισης δαπανών και διαγραφών

Έρευνα και Ανάπτυξη

-Ελλιπής υιοθέτηση ψηφιακών τεχνολογιών και έλλειψη ψηφιακών δεξιοτήτων στη βιομηχανία

-Ελλιπή κίνητρα για επενδύσεις σε ερευνητικές υποδομές

-Ανεπαρκής συνεργασία έρευνας και επιχειρήσεων για την παραγωγή καινοτομίας

-Μετανάστευση στο εξωτερικό σημαντικού αριθμού επιστημόνων (brain drain)

-Απαγόρευση ίδρυσης μη κρατικών ΑΕΙ και υπερ-ρύθμιση ιδιωτικής εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων

-Χρονοβόρα διαδικασία έκδοσης φοιτητικής Visa ξένων φοιτητών και περιορισμένα ξενόγλωσσα μαθήματα

-Περιορισμένη χρήση ευελιξίας στο σχεδιασμό προγραμμάτων σπουδών και πρακτικής άσκησης

-Συνεχώς μειούμενος αριθμός φοιτούντων σε προγράμματα μαθητείας και δυσκολίες στην κάλυψη θέσεων εργασίας συγκεκριμένων τεχνολογικών ειδικοτήτων

Κλαδικά εμπόδια

Φάρμακα: Στρεβλώσεις αγοράς – καθυστερήσεις στην αδειοδότηση φαρμάκων – δυσκολία στη διεξαγωγή κλινικών μελετών

Μέταλλα: Αδυναμίες χωροταξικού σχεδιασμού –χρονοβόρα αδειοδότηση –αντιδράσεις τοπικής κοινωνίας -μη ανταγωνιστικό κόστος ενέργειας

Τρόφιμα: Ελλιπής υιοθέτηση προτύπων και διασφάλιση ποιότητας εξειδικευμένων ΠΟΠ και ΠΓΕ προϊόντων-έλλειψη εξειδικευμένων εργαστηρίων-αλληλο επικαλυπτόμενοι έλεγχοι

Κυκλική βιομηχανία: έλλειψη πληροφόρησης και συμμόρφωσης με ευρωπαϊκή νομοθεσία – ελλιπής χωροθέτηση

Μεταφορές –Logistics: Περιορισμένη αξιοποίηση της γεωγραφικής θέσης της Ελλάδας για την ανάπτυξη του κλάδου

Ενέργεια: Καθυστερήσεις ανάπτυξης διασυνδέσεων ηλεκτρικής ενέργειας και μη ανταγωνιστικό κόστος ενέργειας

Τηλεπικοινωνίες: Περιορισμένη ενσωμάτωση νέων ψηφιακών τεχνολογιών – υψηλό κόστος ευρυζωνικών συνδέσεων υψηλών ταχυτήτων – καθυστερήσεις στις διαδικασίες χορήγησης αδειών ανάπτυξης δικτύων

Φορολογία ενθάρρυνσης επενδύσεων

-Βελτίωση φορολογικής προβλεψιμότητας

καθορισμένη χρονική έναρξη εφαρμογής φορολογικών διατάξεων με τουλάχιστον τριετή ισχύ

-Πάταξη φοροδιαφυγής με μείωση συντελεστών με διεύρυνση της φορολογικής βάσης

διακρατικές συμφωνίες για την αυτόματη ανταλλαγή φορολογικών πληροφοριών

βελτίωση των μηχανισμών είσπραξης, εφαρμογής Β2Β ηλεκτρονικών συναλλαγών με σύνδεση του τιμολογίου με τα παραστατικά (πχ δελτία αποστολής)

αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων διασταύρωσης στοιχείων

επιτάχυνση επίλυσης φορολογικών υποθέσεων στα δικαστήρια

-Συμψηφισμός μελλοντικών κερδών με ζημιές προηγούμενων ετών

ιδανικά χωρίς χρονικό περιορισμό ή εναλλακτικά για τουλάχιστον 12 έτη (μέχρι 70% των φορολογητέων κερδών ανά έτος)

-Αντικειμενικοί φορολογικοί έλεγχοι

εξάλειψη υποκειμενικής αξιολόγησης σε ζητήματα όπως η «παραγωγικότητα της δαπάνης» και Transfer Pricing, και καθιέρωση και πριμοδότηση του Φορολογικού Πιστοποιητικού

Δραστική μείωση τελών και χαρτοσήμων

Άμεσος συμψηφισμός κάθε μορφής χρεωστικών / πιστωτικών φόρων και τελών (και του ΦΠΑ), ακόμα και με τη μορφή φορολογικής πίστωσης

Οριζόντια επενδυτικά κίνητρα σε βιομηχανικές τεχνολογίες και εξοπλισμό

χωρίς χρονικό περιορισμό στην έκπτωση των αποσβέσεων και με διασφάλιση του Δημοσίου ότι θα φορολογεί σε κάθε περίπτωση το 30% των ετησίων φορολογητέων κερδών, μέσω

της εφαρμογής επιταχυνόμενων αποσβέσεων

και των υπέρ-αποσβέσεων 200%.

-Μείωση κόστους ιδίων κεφαλαίων που έχουν ως σκοπό επενδύσεις και εταιρικές συμμετοχές,

ετήσια έκπτωση του αναλογούντος τόκου στα ίδια κεφάλαια

-Νέες οικοδομικές άδειες

φορολογικές ελαφρύνσεις για 15 έτη από την έκδοση της άδειας μεαπαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ και τον φόρο κληρονομιάς

Και δραστική μείωση του φόρου μεταβίβασης

-Ανταποδοτικές επιχορηγήσεις επενδύσεων χωρίς περιττούς ελέγχους

φορολογικές πιστώσεις αντί για επιχορηγήσεις

επιστρεπτέες προκαταβολές, με το ΕΣΠΑ να δίδεται με μορφή άτοκων δανείων, και σε περίπτωση καθυστέρησης της επένδυσης, να μειώνεται το ποσοστό ενίσχυσης, ενώ όπου επιτυγχάνονται οι στόχοι απόδοσης, έως το 50% του δανείου να μην επιστρέφεται

απλές διαδικασίες και έλεγχοι από πιστοποιημένους εξωτερικούς ελεγκτές

ένταξη σε φορολογικά κίνητρα χωρίς διαδικασία έγκρισης με εκ των υστέρων έλεγχο

Αδειοδότηση εγκαταστάσεων – Χωροθέτηση

-Χωροθέτηση & ενημέρωση επενδυτή

ψηφιοποίηση γεω-χωρικών πληροφοριών και απαιτήσεων αδειοδότησης

προ-αδειοδότηση συγκεκριμένων εκτάσεων με θεσμικές γραμμές και όρους δόμησης (πχ επιχειρηματικά πάρκα), με προτεραιότητα στις περιοχές επενδυτικής ελκυστικότητας

ολοκλήρωση της χωροταξικής μεταρρύθμισης με την έκδοση του ΠΔ για χρήσεις γης έγκριση των αναθεωρημένων περιφερειακών χωροταξικών σχεδίων

αναθεώρηση των ειδικών χωροταξικών σχεδίων (βιομηχανίας, ΑΠΕ)

θέσπιση του ειδικού χωροταξικού για τους ορυκτούς πόρους και το θαλάσσιο σχεδιασμό

διαδικασία για την ταχεία επίλυση των συγκρούσεων χρήσεων γης ανά επίπεδο σχεδιασμού

Ευθυγράμμιση με τις πρακτικές της Ε.Ε. στην κατάταξη σε κατηγορίες περιβαλλοντικών επιπτώσεων και κατάργηση της κατηγοριοποίησης βάσει όχλησης

επαναξιολόγηση βάσει των ευρωπαϊκών πρακτικών της κατηγοριοποίησης έργων και δραστηριοτήτων ανάλογα με τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον

παράλληλη (και όχι σειριακή) πραγματοποίηση του «περιβαλλοντικού» και του «χωροταξικού/πολεοδομικού» ελέγχου (στο μέγιστο επιτρεπόμενο βαθμό), με στόχο τη μείωση των χρονικών καθυστερήσεων στην αδειοδότηση

-Δηλώσεις συμμόρφωσης και προθεσμίες εγκρίσεων

κατάργηση της άδειας εγκατάστασης, κατ’ ελάχιστο στις περιοχές με χρήσεις γης

παράταση της διάρκειας ισχύος όλων των επιμέρους αδειών σύμφωνα με την ισχύ της περιβαλλοντικής απόφασης (ΑΕΠΟ)

άρση της απαγόρευσης ίδρυσης και εγκατάστασης νέων δραστηριοτήτων μέσης όχλησης στην Αττική, εντός επιχειρηματικών πάρκων

τήρηση των προθεσμιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης, μέσω της επαναξιολόγησης της κατάταξης έργων και βάσει των σύγχρονων πρακτικών πρόληψης περιβαλλοντικού αντικτύπου

άμεση ενεργοποίηση του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου

αξιοποίηση των εξωτερικών αξιολογητών μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων

αδειοδότηση μιας άδειας και μιας στάσης («All-in-one Permit») για όλες τις επιμέρους άδειες (π.χ. δόμησης, λειτουργίας, περιβαλλοντική, κτλ.)

επέκταση του νόμου Ν. 4442/2016 για άδεια λειτουργίας με “δήλωση συμμόρφωσης” στο σύνολο των οικονομικών δραστηριοτήτων

-Αδειοδότηση μιας στάσης

Λειτουργία κεντρικής αδειοδοτούσας αρχής για μεγάλα έργα και κρίσιμους κλάδους και λειτουργία κεντρικής επισπεύδουσας αρχής, όπου ολιγομελής επιτροπή συντονίζει και επισπεύδει συνολικά τη διαδικασία αδειοδότησης με δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες.

Απονομή δικαιοσύνης (διοικητικές διαφορές)

-Διοικητική υποστήριξη δικαστών ειδικά σε υποθέσεις επενδύσεων

συστήματα ταξινόμησης και προ-επεξεργασίας υποθέσεων με ανάθεση σε δικαστή μόνο εφόσον έχει συνταχθεί πλήρως το αρχείο

ορισμός νομικού βοηθού επιπέδου σπουδών μεταπτυχιακού τίτλου για κάθε δικαστή, με μεταβίβαση αρμοδιοτήτων

στελέχωση του ΣτΕ με ορκωτούς πραγματογνώμονες οι οποίοι θα συνδράμουν στη ταχεία έκδοση αποφάσεων

μέγιστος χρονικός ορίζοντας 6 μηνών στην εκδίκαση αιτήσεων αναστολών και ακύρωσης έργων στρατηγικών επενδύσεων

Πρόβλεψη για ειδικό πινάκιο διοικητικών υποθέσεων που σχετίζονται με την υλοποίηση επενδύσεων

Ανάθεση υποθέσεων βάσει πολυπλοκότητας και εκτιμώμενου χρόνου εκδίκασης κάθε δικαστής αναλαμβάνει υποθέσεις «ισοδύναμης πολυπλοκότητας»

-Κωδικοποίηση και απλοποίηση της νομοθεσίας

προτεραιότητα σε βασικούς κώδικες με επίπτωση στην επιχειρηματικότητα και τις επενδύσεις

Αναπροσαρμογή κόστους του ενσήμου αναβολής για κάθε (μετά το πρώτο) αίτημα αναβολής

-Ηλεκτρονική αυτοματοποίηση δικαστηρίων (e-courts)

πλήρως ηλεκτρονικές διαδικασίες

δικαστήρια διασυνδεδεμένα ηλεκτρονικά με δημόσιες υπηρεσίες για την άμεση άντληση πληροφοριών

-Οφέλη από την ηλεκτρονική υποστήριξη

70% μείωση χρόνου διπλασιασμός του ρυθμού εκδίκασης, €235 εκατ. εξοικονόμηση, έως 800.000 λιγότερες ανθρωπο-ημέρες (όσο η ετήσια παραγωγική εργασία μιας ελληνικής επαρχιακής πόλης), 1.400 νέες θέσεις εργασίας

Ψηφιακός μετασχηματισμός βιομηχανίας 4η Βιομηχανική Επανάσταση

-Παραγωγικές επενδύσεις σε νέες βιομηχανικές τεχνολογίες

μείωση 50% του κόστους των επενδύσεων μικρότερης κλίμακας σε νέες τεχνολογίες (έως €100.000 ετησίως) είτε μέσω φορολογικών εκπτώσεων είτε ως μη επιστροφή ληφθέντων κεφαλαίων επενδυτικών ταμείων

επιταχυνόμενες αποσβέσεις

υπερ-αποσβέσεις 200% για νέες βιομηχανικές εγκαταστάσεις, τεχνολογικό εξοπλισμό και ψηφιακά ελεγχόμενα μηχανήματα

-Ιδιωτικές δαπάνες σε καινοτομία, έρευνα και ανάπτυξη (Ε&Α)

φοροαπαλλαγή ισόποση με τις δαπάνες Ε&Α για τα πρώτα 2 έτη και 50% απαλλαγή για το τρίτο, με δυνατότητα μεταφοράς ζημιών έως και 10 χρόνια

-Αναβάθμιση ψηφιακών δεξιοτήτων

χρήση του θεσμού της μαθητείας

χρηματοδότηση του 15% των διδακτορικών διατριβών σε θέματα Industry 4.0

-Ανάπτυξη ανοικτής καινοτομίας και διασύνδεσης επιχειρήσεων και πανεπιστημίων

δημιουργία κέντρων αριστείας και ψηφιακών κέντρων καινοτομίας και για την ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας μεταξύ πανεπιστημίων και εδραιωμένων και νεοσύστατων εταιριών υψηλής τεχνολογίας

Στόχος: Διπλασιασμός των ιδιωτικών επενδύσεων στην καινοτομία ως το 2023

-Ενίσχυση οριζόντιων φορολογικών μέτρων

μείωση στο 10% του φορολογικού συντελεστή εσόδων προερχόμενων από την εκμετάλλευση προϊόντων πνευματικής ιδιοκτησίας (συμπεριλαμβανομένων και των ευρεσιτεχνιών)

υπερ-εκπτώσεις δαπανών έρευνας και ανάπτυξης (R&D) για νεοφυείς επιχειρήσεις (startups) στο 150% και 200%, από 130% σήμερα και στις δύο κατηγορίες

απλοποίηση διαδικασιών έτσι ώστε να μην ακολουθούνται διαδικασίες κρατικών ενισχύσεων αλλά ελέγχου φορολογικών υποχρεώσεων, σε θέματα οριζόντιων φορολογικών μέτρων που αφορούν τη λογιστική πρακτική (π.χ. υπερεκπτώσεις δαπανών)

-Συνεργατικές δομές και οικοσυστήματα καινοτομίας

δημιουργία σταθερού πλαισίου για φαρμακευτικές εταιρείες που επενδύουν σε έρευνα, ανάπτυξη πνευματικής ιδιοκτησίας και κλινικές μελέτες και παροχή φορολογικών κινήτρων, ταχύτερων εγκριτικών διαδικασιών, πρόσβαση σε ερευνητικά ιδρύματα, κτλ.

δημιουργία ζωνών καινοτομίας, με συγκέντρωση σε μια περιοχή ιδιωτικών & δημόσιων ερευνητικών φορέων, πανεπιστημίων, επιχειρήσεων, κτλ. προκειμένου να δημιουργηθούν συνέργειες

προσέλκυση και απασχόληση ανθρώπων με υψηλές δεξιότητες στην έρευνα και καινοτομία με την παροχή άδειας παραμονής για επιχειρηματίες νεοφυών επιχειρήσεων

Στόχος: μείωση κατά 25% του βάρους που επιφέρουν τα εμπόδια και η γραφειοκρατία ως το 2020

-Εφαρμογή κανόνα €1-in / €2-out

για κάθε ρύθμιση που έχει διοικητικό κόστος €1 για τις επιχειρήσεις, η δημόσια διοίκηση αποσύρει ή τροποποιεί ρυθμίσεις που έχουν κόστος €2

Θέσπιση δεσμευτικού ετήσιου προγράμματος απλοποίησης, κωδικοποίησης, αξιολόγησης, κατάργησης ρυθμίσεων

-Σύμφωνο για τις ΜμΕ

αν οι νέες ρυθμίσεις συνεπάγονται δυσανάλογα αυξημένα βάρη για τις ΜμΕ, η δημόσια διοίκηση μπορεί να εξαιρέσει τις ΜμΕ από την εφαρμογή ή να λάβει μέτρα μείωσης της επίπτωσης

Ενσωμάτωση των Οδηγιών της Ε.Ε. στο εθνικό δίκαιο ώστε να μην δημιουργούν ανταγωνιστικό μειονέκτημα στις ελληνικές επιχειρήσεις

Ημερομηνία εφαρμογής της νομοθεσίας με έναρξη ισχύος δυο συγκεκριμένες ημερομηνίες το χρόνο

-Νομοθετική προτεραιότητα στη μείωση διοικητικού βάρους

όλες οι ρυθμίσεις που συνεπάγονται μείωση διοικητικού βάρους έχουν νομοθετική προτεραιότητα.

Χρόνος φορολογικής επίπτωσης όχι μεγαλύτερος από 3 χρόνια

-Κράτος 2.0

ψηφιακή τελωνειακή πύλη (single window)

ενιαίο φορολογικό χαρτοφυλάκιο

διασύνδεση ηλεκτρονικών μητρώων

μοναδικός ψηφιακός αριθμός ταυτότητας στις συναλλαγές με το κράτος

ψηφιακές συναλλαγές και τιμολόγηση σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα

ψηφιακή διαχείριση εγγράφων και ροών εργασίας

μια μοναδική πηγή για κάθε στοιχείο, αρχή της «μόνο μίας φοράς» (once-only principle) για την παροχή δεδομένων πολιτών και επιχειρήσεων προς το Δημόσιο

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο