ΑρχικήLOGISTICSΣε διαπραγματεύσεις για την έκδοση ομολογιακού 46,5 εκατ. η ΕΛΓΕΚΑ. Οι εφετινοί στόχοι

Σε διαπραγματεύσεις για την έκδοση ομολογιακού 46,5 εκατ. η ΕΛΓΕΚΑ. Οι εφετινοί στόχοι

Σε διαπραγματεύσεις για την έκδοση ομολογιακού δανείου ύψους 46,5 εκατ.ευρώ, με στόχο την αναδιάρθρωση του δανεισμού της, βρίσκεται η ΕΛΓΕΚΑ.

Στην επικείμενη γενική συνέλευση της εταιρείας που θα πραγματοποιηθεί στις 27/7, η διοίκηση της εισηγμένης θα ζητήσει τη λήψη αποφάσεων, σχετικά με την έκδοση κοινού εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου 46,5 εκατ. ευρώ, η έκδοση του οποίου έχει ήδη αποφασιστεί από προηγούμενες γενικές συνελεύσεις.

Σύμφωνα με το σχέδιο αποφάσεων επί των θεμάτων της γ.σ., η διοίκηση βρίσκεται ήδη σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τράπεζες στην Ελλάδα προκειμένου να συνάψει οριστική συμφωνία.

Στόχος έκδοσης του δανείου είναι η αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού της, με βελτιωμένο επιτόκιο και επέκταση του χρόνου αποπληρωμής του.

Σύμφωνα με την οικονομική έκθεση του ομίλου για το 2015, αναφορικά με τις δανειακές υποχρεώσεις του ομίλου, η διοίκηση βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με πιστώτριες τράπεζες προκειμένου να μετατρέψει σε μακροπρόθεσμο, τον βραχυπρόθεσμο δανεισμό της μητρικής εταιρείας, καθώς και των θυγατρικών της εταιριών, “Διακίνησις Α.Ε.” και “ΒΙΟΤΡΟΣ Α.Β.Ε.Ε.”.

Η οριστική υπογραφή της συμφωνίας, η οποία εκτιμάται εντός της χρήσης του 2016, αναμένεται, σύμφωνα με την οικονομική έκθεση, να επιλύσει το εν λόγω ζήτημα και δάνεια ύψους 68,7 εκατ. ευρώ και 46,4 εκατ. ευρώ για τον όμιλο και την εταιρεία αντίστοιχα, τα οποία την 31η Δεκεμβρίου 2015, παρουσιάζονται ως βραχυπρόθεσμα, θα καταστούν μακροπρόθεσμα.

Συνολικά, οι μακροπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις (συμπεριλαμβανομένων και των μακροπρόθεσμων τραπεζικών υποχρεώσεων πληρωτέων στην επόμενη χρήση) του ομίλου ΕΛΓΕΚΑ στο τέλος της χρήσης ανήλθαν σε 26,5 εκατ.ευρώ και οι βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις σε 59,4 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με την έκθεση χρήσης.

Η διοίκηση του ομίλου εκτιμά πως η εφετινή χρονιά, υπό κανονικές συνθήκες, ήτοι χωρίς περαιτέρω έξαρση της αβεβαιότητας σε μακροοικονομικό επίπεδο, αναμένεται να αποτελέσει έτος σταθεροποίησης των θεμελιωδών οικονομικών μεγεθών, παρουσιάζοντας ίσως και κάποια μικρή βελτίωση.

Η εταιρεία παράλληλα θα επικεντρωθεί στους τομείς που παρουσιάζουν ευοίωνες προοπτικές,καθώς και σε τομείς στους οποίους έχει επενδύσει επιτυγχάνοντας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Βασικοί πυλώνες ανάπτυξης θα αποτελέσουν η εμπορία καταναλωτικών προϊόντων, η παροχή υπηρεσιών logistics και η παραγωγή αναπληρωμάτων τυριού, τομείς οι οποίοι παρουσιάζουν ιδιαίτερα μεγάλη δυναμική τόσο στην εγχώρια οικονομία όσο και διεθνώς. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην παραγωγή καινοτόμων τυροκομικών προϊόντων, δραστηριότητα η οποία συνεισφέρει σε σημαντικό βαθμό στα οικονομικά μεγέθη του ομίλου τα τελευταία έτη και βρίσκεται σε συνεχή αναπτυξιακή πορεία.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο