ΑρχικήLOGISTICSΧρηστικές οδηγίες από το ΠΣΧΕΜ για το Ηλεκτρονικά Αναγνωρίσιμο Σήμα

Χρηστικές οδηγίες από το ΠΣΧΕΜ για το Ηλεκτρονικά Αναγνωρίσιμο Σήμα

Χρηστικές οδηγίες για το Ηλεκτρονικά Αναγνωρίσιμο Σήμα δημοσιοποίησε το ΠΣΧΕΜ. Σύμφωνα με το Συνδικάτο, με την υπ’ αριθμ. Γ456/ΟΙΚ.8061/487/2017, απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ΦΕΚ Β ΑΡ.476/2017 άλλαξε η νομοθεσία χορήγησης των Ηλεκτρονικά Αναγνώσιμων Σημάτων – Η.Α.Σ. ως εξής:

-Το ΗΑΣ σύμφωνα με την ως άνω απόφαση έχει ισχύ (4) έτη από την ημερομηνία έκδοσής του.

-Μετά το πέρας των τεσσάρων ετών από την ημερομηνία έκδοσής του παύει να ισχύει και πρέπει να αντικαθίσταται με νέο Η.Α.Σ.

-Σε περίπτωση μεταβίβασης ή αντικατάστασης του Φ.Δ.Χ. δεν ισχύει το διάστημα αντικατάστασης του Η.Α.Σ. εντός 60 ημερών που ίσχυε με την προηγούμενη απόφαση.

-Με την ως άνω απόφαση, ο ιδιοκτήτης είναι υποχρεωμένος εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της νέας άδειας Φ.Δ.Χ. να υποβάλλει  σχετική αίτηση έκδοσης νέου Η.Α.Σ. στο Φορέα Χορήγησης, αλλιώς επιβάλλονται οι κυρώσεις της περίπτωσης 1.50 της παραγράφου 1, του άρθρου 4, του Νόμου 3446/06, (ΦΕΚ Α49). (Πρόστιμο 3.000 ευρώ).

Οι ιδιοκτήτες των Φ.Δ.Χ. που τους έχει χορηγηθεί ΗΑΣ έως την δημοσίευση της ως άνω απόφασης, έχουν την υποχρέωση να τα αντικαταστήσουν έως τις 15/02/2021.

Σε όλες τις περιπτώσεις υποχρέωσης αντικατάστασης του Η.Α.Σ., όπως αλλαγή φορτηγού, αλλαγή ιδιοκτήτη, καταστροφή Η.Α.Σ ή λήξη της τετραετίας, επιβάλλεται πρόστιμο 3.000 ευρώ.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο