ΑρχικήΝΑΥΤΙΛΙΑΓια πρώτη φορά, στα οικονομικά αποτελέσματα της Attica η HSW. Άνοδος του κύκλου εργασιών, αλλά και του δανεισμού

Για πρώτη φορά, στα οικονομικά αποτελέσματα της Attica η HSW. Άνοδος του κύκλου εργασιών, αλλά και του δανεισμού

Για πρώτη φορά μετά την εξαγορά της HSW, η Attica συμπεριέλαβε την εταιρεία στις οικονομικές επιδόσεις της, σημειώνοντας ότι εργάζεται με εντατικούς ρυθμούς για την εφαρμογή του επιχειρηματικού πλάνου και τη λειτουργική ενσωμάτωση της HSW.

Ο όμιλος κατέγραψε ενοποιημένες πωλήσεις, ύψους 131,68 εκατ. ευρώ, κατά το α’ εξάμηνο του έτους, έναντι 112,04 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο εξάμηνο του 2017.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 8,81 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 7,07 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο 2017.

Όπως επισημαίνεται στη χρηματιστηριακή ανακοίνωση της εταιρείας, η Attica Group ενοποιεί για πρώτη φορά την HSW, στις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις του α΄ εξαμήνου 2018 και για περίοδο ενός μήνα (1.6.2018-30.6.2018).

Η άνοδος του κύκλου εργασιών του ομίλου αντισταθμίστηκε από τη συνεχιζόμενη, σε σχέση με το α’ εξάμηνο του 2017, άνοδο της τιμής των καυσίμων που επιβάρυνε τα αποτελέσματα, με ποσό άνω των 12 εκατ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι η τιμή των καυσίμων συνέχισε την ανοδική της πορεία, αφού προηγήθηκε άνοδος κατά 50% το α’ εξάμηνο 2017, σε σχέση με το α’ εξάμηνο του 2016.

Επισημαίνεται ότι ο κλάδος της επιβατηγού ναυτιλίας έχει έντονη εποχικότητα, με υψηλότερη κίνηση τους μήνες Ιούλιο έως Σεπτέμβριο και χαμηλότερη τους μήνες Νοέμβριο έως Φεβρουάριο.

Στις 30 Ιουνίου 2018, τα ταμειακά διαθέσιμα του ομίλου ανήλθαν σε 48,78 εκατ. ευρώ έναντι 44,10 εκατ. ευρώ την 31η Δεκεμβρίου 2017.

Ο όμιλος στις 30.6.2018 είχε μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 283,14 εκατ. έναντι 214,43 εκατ. στις 31.12.2017 και βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 73,44 εκατ. έναντι 24,3 εκατ. στις 31.12.2017.

Όπως σημειώνεται, η αύξηση των δανειακών υποχρεώσεων προέκυψε, κυρίως λόγω της ολικής ενσωμάτωσης της HSW.

Τα ίδια κεφάλαια του ομίλου μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε 405,53 εκατ. από 402,92 εκατ. στις 31.12.2017.

Αυξημένο το μεταφορικό έργο

Το μεταφορικό έργο του ομίλου, λαμβάνοντας υπόψη την ολική ενσωμάτωση των μεγεθών της HSW στις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της Attica Group, η οποία αφορά μόνο τον μήνα Ιούνιο (1.6.2018-30.6.2018), ανήλθε σε 2,05 εκατ. επιβάτες (αύξηση 32,5% σε σχέση με το α΄ εξάμηνο του 2017), 278,71 χιλ. Ι.Χ. οχήματα (αύξηση 27%) και 167,88 χιλ. φορτηγά οχήματα (αύξηση 14,5%).

Στις γραμμές της Αδριατικής, καθώς και στις γραμμές Ηρακλείου και Χανίων τα πλοία της Attica Group λειτουργούν κοινοπρακτικά με πλοία της ΑΝΕΚ.

Οι σημαντικότεροι «σταθμοί» στην απόκτηση της HSW

Εντός του α΄ εξαμήνου ολοκληρώθηκε η απόκτηση ποσοστού 98,83% του μετοχικού κεφαλαίου της HSW, συμπληρώνει η ανακοίνωση του ομίλου.

Οι σημαντικότεροι σταθμοί στην ολοκλήρωση της εξαγοράς ήταν οι εξής:

Τον Απρίλιο 2018, με την υπ’ αριθμ. 658/2018  ομόφωνη απόφαση της Ολομέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισμού, εγκρίθηκε η γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση που αφορούσε στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου από την Attica Group επί της HSW.

Η εγκριτική απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού περιελάμβανε δεσμεύσεις, οι οποίες κατά την κρίση της Επιτροπής ήταν κατάλληλες, επαρκείς και ανάλογες για να διασφαλίσουν συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού στην ελληνική ακτοπλοΐα. Οι δεσμεύσεις περιγράφηκαν αναλυτικά στο Δελτίο Τύπου που εξέδωσε η Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Εντός του Μαΐου 2018 ο Όμιλος ολοκλήρωσε τη διαδικασία εξαγοράς πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της HSW στα πλαίσια υλοποίησης της από 11.08.2017 συμφωνίας με την Τράπεζα Πειραιώς και έτερο μέτοχο μειοψηφίας της HSW, για την εξαγορά συνολικά 37.789.833 μετοχών της HSW έναντι συνολικού τιμήματος Ευρώ 69,07 εκατ.

Μέρος του τιμήματος ανερχόμενο σε Ευρώ 25,61 εκατ. καταβλήθηκε τοις μετρητοίς από ίδια διαθέσιμα της Attica Group, ενώ το υπολειπόμενο οφειλόμενο ποσό προς τους πωλητές ύψους Ευρώ 43,46 εκατ. συμφωνήθηκε να εξοφληθεί με την παράδοση σε αυτούς συνολικά 24.145.523 νέων μετοχών της Attica Α.Ε. Συμμετοχών.

Με την από 26.06.2018 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Attica Α.Ε. Συμμετοχών κατά ποσό Ευρώ 7.243.656,90 με την έκδοση 24.145.523 κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ευρώ 0,30 και τιμής διάθεσης 1,80 εκάστη, με κεφαλαιοποίηση απαιτήσεων της «Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.» και ενός ακόμη μετόχου της μειοψηφίας της HSW. Αποφασίσθηκε επίσης η κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υλοποιήθηκε και οι νέες μετοχές εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών στις 31 Ιουλίου 2018.

Εντός του Ιουνίου 2018, ο Όμιλος ολοκλήρωσε την απόκτηση πρόσθετου ποσοστού 48,53% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας HSW σε υλοποίηση της από 26.10.2017 συμφωνίας με την εταιρία «Μινωικές Γραμμές Α.Ν.Ε.» για την εξαγορά συνολικά 37.667.504 μετοχών της HSW έναντι τιμήματος τοις μετρητοίς Ευρώ 78,5 εκατ.

Στο πλαίσιο της ίδιας συμφωνίας, η Attica Group προέβη στην πώληση του πλοίου SUPERFAST XII σε εταιρεία του Ομίλου Grimaldi έναντι τιμήματος τοις μετρητοίς Ευρώ 74,5 εκατ. και η HSW στην πώληση του πλοίου HIGHSPEED 7 στην Minoan Lines έναντι τιμήματος τοις μετρητοίς Ευρώ 25 εκατ.

Πέραν της εξαγοράς της HSW, άλλα σημαντικά γεγονότα για τον Όμιλο κατά το α΄ εξάμηνο 2018 είναι τα εξής:

Η Τακτική Γενική Συνέλευση στις 28.6.2018, μεταξύ άλλων θεμάτων, εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο, λόγω λήξης της θητείας του προηγούμενου, με μέλη τους κ.κ. Κυριάκο Μάγειρα, Μιχάλη Σακέλλη, Σπυρίδωνα Πασχάλη, Ηρακλή Σιμιτσιδέλλη, Γεώργιο Ευστρατιάδη, Παναγιώτη Θρουβάλα και Αναστάσιο Κυπριανίδη, εκ των οποίων ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη ορίστηκαν οι κ.κ. Μιχάλης Σακέλλης και Αναστάσιος Κυπριανίδης.

Επίσης η ίδια Γενική Συνέλευση εξέλεξε ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, τους κ.κ. Μιχάλη Σακέλλη, Αναστάσιο Κυπριανίδη και Γεώργιο Ευστρατιάδη. Πρόεδρος της Επιτροπής εκλέχτηκε ο κ. Μιχάλης Σακέλλης.

Τέλος, η διοίκηση του ομίλου αναφέρει ότι εργάζεται με εντατικούς ρυθμούς για την εφαρμογή του επιχειρηματικού πλάνου και τη λειτουργική ενσωμάτωση της HSW.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο