ΑρχικήΝΑΥΤΙΛΙΑΑπερχόμενη διοίκηση του ΟΛΘ και ορκωτοί λογιστές δεν απαλλάχθηκαν από τυχόν ευθύνες για τη χρήση του 2017

Απερχόμενη διοίκηση του ΟΛΘ και ορκωτοί λογιστές δεν απαλλάχθηκαν από τυχόν ευθύνες για τη χρήση του 2017

Την απόφαση να μην απαλλαχθούν τα μέλη του προηγούμενου διοικητικού συμβουλίου και οι ορκωτοί ελεγκτές του ΟΛΘ από κάθε ευθύνη, για τα πεπραγμένα του 2017, έλαβαν, κατά πλειοψηφία, οι μέτοχοι της εταιρείας, κατά τη διάρκεια της τακτικής ετήσιας γενικής συνέλευσης.

Η απόφαση αυτή ελήφθη με το αιτιολογικό ότι «βρίσκεται σε εξέλιξη ο έλεγχος της κατάστασης της εταιρείας (Due Diligence), o οποίος δεν έχει ολοκληρωθεί».

Ειδικότερα, κατά την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, που έγινε σε κεντρικό ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης, παρέστησαν νόμιμα αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου 18 μέτοχοι εκπροσωπούντες 7.905.135 μετοχές, ήτοι ποσοστό 78,4240% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Κατά τη διάρκεια της τακτικής ετήσιας γενικής συνέλευσης του Οργανισμού αποφασίστηκαν τα εξής:

1.Ενέκρινε την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας για την 18η εταιρική χρήση (1.1.2017 έως 31.12.2017), που συνοδεύεται από την Eτήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, την Έκθεση Ελέγχου Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών καθώς και τη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 1ο θέμα είχαν ως εξής:

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 7.905.135 (78,4240% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου), εκ των οποίων:

– Υπέρ: 7.905.135

– Κατά: 0

Αριθμός αποχών: 0

2.Ενέκρινε την διάθεση ετήσιων κερδών και τη διανομή μερίσματος ανερχομένου στο ποσό των 0,45 ευρώ ανά μετοχή και μετά την παρακράτηση φόρου 15%, το καθαρό πληρωτέο μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται σε 0,3825 ευρώ. Η αποκοπή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την 05.07.2018, με ημερομηνία δικαιούχων μερίσματος την 06.07.2018 και ημερομηνία πληρωμής του μερίσματος την 11.07.2018.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 2ο θέμα είχαν ως εξής:

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 7.905.135 (78,4240% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου), εκ των οποίων:

– Υπέρ: 7.905.135

– Κατά: 0

Αριθμός αποχών: 0

3.Δεν παρείχε την απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της 18ης εταιρικής χρήσης, με το αιτιολογικό ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ο έλεγχος της κατάστασης της Εταιρείας (Due Diligence), o οποίος δεν έχει ολοκληρωθεί.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 3ο θέμα είχαν ως εξής:

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 7.904.703 (78,4198% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου), εκ των οποίων:

– Υπέρ: 1.123.133

– Κατά : 6.781.570

Αριθμός αποχών: 432

4.Ενέκρινε την ανάθεση του τακτικού ελέγχου της τρέχουσας εταιρικής χρήσης στην εταιρεία ορκωτών ελεγκτών «ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, Χειμάρρας 8Β, 15125 Μαρούσι, με Α.Μ.ΣΟΕΛ 107.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 4ο θέμα διαμορφώθηκαν ως εξής:

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 7.905.135 (78,4240% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου), εκ των οποίων:

– Υπέρ: 7.905.135

– Κατά: 0

Αριθμός αποχών: 0

5.Ενέκρινε τις αμοιβές – αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στα μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2017 και τις αμοιβές – αποζημιώσεις που θα καταβληθούν κατά την τρέχουσα εταιρική χρήση 2018.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 5ο θέμα είχαν ως εξής:

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 7.905.135

(78,4240% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου), εκ των οποίων:

– Υπέρ: 7.905.135

– Κατά: 0

Αριθμός αποχών: 0

Διάφορες Ανακοινώσεις

Ανακοινώθηκε η νέα σύνθεση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου και επικυρώθηκε η ιδιότητα των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο