ΑρχικήΝΑΥΤΙΛΙΑΕμ. Τσικαλάκης, πρόεδρος ΠΕΠΕΝ: Δυστυχώς, αυξήθηκε η φορολογία των Ελλήνων ναυτικών

Εμ. Τσικαλάκης, πρόεδρος ΠΕΠΕΝ: Δυστυχώς, αυξήθηκε η φορολογία των Ελλήνων ναυτικών

Στα προβλήματα και τις προκλήσεις που διέπουν το ναυτικό επάγγελμα και ειδικότερα τους πλοιάρχους αναφέρθηκε, στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού Πάσης Τάξεως (ΠΕΠΕΝ), ο πρόεδρος τους Εμ. Τσικαλάκης.

«Αντί να δοθούν κίνητρα για την προσέλκυση των νέων στο ναυτικό επάγγελμα (αλλά και την παραμονή των υπαρχόντων), δημιουργούνται πλείστα αντικίνητρα προκειμένου οι νέοι μας να μην ακολουθήσουν το ναυτικό επάγγελμα.

Δυστυχώς αυξήθηκε η φορολογία των Ελλήνων ναυτικών, τη στιγμή που σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες (η αντίστοιχη φορολογία) είναι μηδενική και οι ασφαλιστικές εισφορές των ναυτικών, καλύπτονται από τα αντίστοιχα κράτη που πραγματικά σέβονται τους ναυτικούς τους. Για το θέμα αυτό, δίνουμε το δικό μας αγώνα μαζί με την Π.Ν.Ο. ιδιαίτερα τώρα με την πρόσφατη ψήφιση του Νομοσχεδίου για το Ασφαλιστικό», ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος της ΠΕΠΕΝ.

Αναλυτικά, το ψήφισμα της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της ΠΕΠΕΝ:

Για το ασφαλιστικό: ΝΑΤ-ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ:

1.Έκδοση της σχετικής Εγκυκλίου για την ολοκλήρωση της αναπροσαρμογής του εφ’άπαξ και άμεση καταβολή των καθυστερουμένων.

2. Να εξαιρεθούν οι συνταξιούχοι ναυτικοί από τις περικοπές που επέβαλε η Κυβέρνηση. Έχουν προσφέρει πολλά, έχουν πληρώσει πολλά, τους οφείλονται περισσότερα.

3. Πλήρης αυτονομία και αυτοτέλεια του ΝΑΤ και του Οίκου Ναύτου. Ελεύθερη επιλογή γιατρού, όπως επίσης και ελεύθερη επιλογή Κέντρου και Νοσοκομείου-Κλινικής με αναβάθμιση της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

4. Αυτονομία και αυτοτέλεια του Ταμείου Προνοίας Αξιωματικών Ε.Ν. και λειτουργίας του σύμφωνα με το πρότυπο του ΕΛΟΕΝ, η διοίκηση του οποίου να περιέλθει στους Αξιωματικούς Ε.Ν. υπό την εποπτεία της Εστίας Ναυτικών. Άμεση νομοθετική ρύθμιση για την χρηματοδότηση του Ταμείου. Ταυτόχρονη καταβολή του εφάπαξ με την πρώτη σύνταξη.

5. Ουσιαστική αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του ΝΑΤ.

6. Αυστηρή εφαρμογή της νομοθεσίας του ΝΑΤ για την καθυστέρηση εξόφλησης των ναυτολογίων και άλλων χρεών προς το Ταμείο.

7. Να διπλασιαστεί η χορηγούμενη από το Νόμο αποζημίωση σε περίπτωση θανάτου από εργατικό ατύχημα του Πλοιάρχου και κάθε ναυτικού στην οικογένειά του. Το αυτό να συμβεί και στην περίπτωση μόνιμης ολικής ανικανότητας από εργατικό ατύχημα. Επίσης, να θεσπισθεί αποζημίωση σε περίπτωση θανάτου από οποιαδήποτε αιτία κατά την διάρκεια της ναυτολόγησης.

Για τη ναυτιλιακή πολιτική – Νομοθεσία -Φορολογικό -ΓΕΝΕ

1.Ο σχεδιασμός και η επίτευξη μιας Εθνικής ναυτιλιακής πολιτικής που να δίνει λύσεις και διεξόδους μέσα στις σημερινές συνθήκες και συγκυρίες των τεχνολογικών εξελίξεων και του διεθνούς ανταγωνισμού.

2. Αυστηρή εφαρμογή της 1Ομηνης απασχόλησης Πλοιάρχων, Αξιωματικών και Πληρωμάτων σε όλα τα επιβατηγά πλοία.

3. Την πλήρη ικανοποίηση του αιτήματος των Ελλήνων ναυτικών για την άσκηση του συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος της ψήφου, με την παροχή του δικαιώματος σε όλους του ναυτικούς, όπου και αν βρίσκονται.

4. Οι γυναίκες συνάδελφοι να μην αποκλείονται από την εργασία και να αντιμετωπίζονται ισότιμα. Άμεση λύση στο πρόβλημα της πρακτικής εκπαίδευσης των σπουδαστριών και σπουδαστών των ΑΕΝ.

5. Συνέχιση και εντατικοποίηση των ουσιαστικών ελέγχων και επιθεωρήσεων των υπό Ελληνική σημαία πλοίων προκειμένου να διαπιστώνεται η συμμόρφωσή τους με τα προβλεπόμενα από την Ελληνική Νομοθεσία όπως για τις οργανικές συνθέσεις κ.λ.π. Κατάργηση της τελευταίας νομοθετικής παρέμβασης που μειώνει τις οργανικές συνθέσεις.

6. Εντοπισμό των αιτιών που προκαλούν τα ναυτικά ατυχήματα ή ασθένειες και ανάληψη πρωτοβουλιών για την ουσιαστική αντιμετώπισή τους.

7. Αναβάθμιση επιπέδων ασφαλείας των πλοίων, ιδιαίτερα των υπό σημαίες ευκαιρίας πλοίων και εντατικοποίηση των ελέγχων και επιθεωρήσεων αυτών στα πλαίσια εθνικών, περιφερειακών και διεθνών ρυθμίσεων.

8. Αυστηρή εφαρμογή της Νομοθεσίας του Κράτους Υποδοχής σε όλα τα θέματα που αφορούν την επάνδρωση των πλοίων ενισχύοντας την Ελληνική Νομοθεσία για τη διασφάλιση των σημερινών θέσεων εργασίας των Ελλήνων Ναυτικών και τη διεύρυνσή τους στο μέλλον.

9. Η τροποποίηση-κωδικοποίηση του Κ.Δ.Ν.Δ. και Κ.Ι.Ν.Δ. και των Κανονισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες εξελίξεις λειτουργίας των πλοίων.

10.Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της επάνδρωσης των Υπηρεσιών και Οργανισμών του ΥΝΑ από Πλοιάρχους και γενικά Αξιωματικούς του Ε.Ν., όπως VTS, Port State κτλ. Να επανδρωθούν πλήρως όλοι οι πλοηγικοί σταθμοί και όπου υπάρχουν αυξημένες ανάγκες (συνεχείς προσεγγίσεις) να δημιουργηθούν νέοι.

11. Να επανέλθει το καθεστώς φορολόγησης των Ναυτικών, σύμφωνα με τις πρό μνημονίων προτάσεις της ΠΝΟ.

12. Θέσπιση νομοθετικών μέτρων αναδιοργάνωσης και εκσυγχρονισμού της λειτουργίας του ΓΕΝΕ, σύμφωνα με τις προτάσεις της ΠΝΟ.

Για τη ναυτική εκπαίδευση

1. Ορθολογική μελέτη των αναγκών της ναυτιλίας για την παραγωγή στελεχών ώστε να συμβαδίζουν -κατά το δυνατόν – με τις θέσεις απασχόλησης. Εξοπλισμός των ΑΕΝ με σύγχρονα εποπτικά μέσα, που θα ανταποκρίνονται στις τεχνολογικές εξελίξεις των πλοίων. Αναγνώριση των ΑΕΝ ως ισότιμες με τα ΑΤΕΙ.

2. Αναβάθμιση του ΚΕΣΕΝ και του τρόπου λειτουργίας του , ιδιαίτερα για τον χρόνο φοίτησης, ύλη μαθημάτων, στελέχωση με μόνιμο διδακτικό προσωπικό, διαρκώς μετεκπαιδευόμενο και σωστά αμοιβόμενο. Την πλήρωση των κενών θέσεων από μόνιμους ναυτοδιδασκάλους και όχι ωρομίσθιους, για να μην υποβαθμίζεται περαιτέρω η παρεχόμενη εκπαίδευση. Εξοπλισμός με σύγχρονα εποπτικά μέσα που να ανταποκρίνονται στις σημερινές τεχνολογικές εξελίξεις,

3. Μετά την ένταξη της ναυτικής εκπαίδευσης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και την αναγνώριση του καταληκτικού διπλώματος Πλοιάρχου Α’ από το ακαδημαϊκό έτος 20052006, να γίνει ρύθμιση που θα συμπεριλάβει και όλους τους Πλοιάρχους Α’ των παρελθόντων ετών, από όπου και αν προέρχονται. Και αμοιβαία αναγνώριση διπλωμάτων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4. Να επιταχυνθούν οι διαδικασίες του Αρ.14 του Νόμου ώστε να αναγνωρισθούν τα διπλώματα όλων των Πλοιάρχων παρελθόντων ετών. Επίσπευση των διαδικασιών και νομοθετικών ρυθμίσεων για τη δημιουργία μεταπτυχιακών προγραμμάτων σε συνεργασία Πανεπιστημίων-ΑΕΝ όπως προβλέπεται.

5. Το επίδομα που καταβάλλεται στους σπουδαστές του ΚΕΣΕΝ να φθάσει στον βασικό μισθό ΣΣΕ του Ανθυποπλοιάρχου και Υποπλοιάρχου αντίστοιχα.

6. Η δημιουργία κινήτρων προσέλκυσης και παραμονής στην Ναυτική Εκπαίδευση έμπειρου και με σύγχρονη κατάρτιση εκπαιδευτικού προσωπικού προερχόμενου από τις τάξεις των Αξιωματικών Καταστρώματος. Ισχυρά κίνητρα για συγγραφή εκπαιδευτικών βιβλίων και συγγραμμάτων.

7. Αυστηρή εφαρμογή των διεθνών συμβάσεων των αποφάσεων του ΙΜΟ όσον αφορά τη Ναυτική Εκπαίδευση.

Στην ομιλία του ο πρόεδρος της ΠΕΠΕΝ Εμμανουήλ Τσικαλάκης ανέφερε μεταξύ άλλων: «Ένα είναι βέβαιο και σίγουρο, ότι οι καθημερινές τριβές με τα διάφορα προβλήματα, η παρακολούθηση της καθημερινότητας σ’όλους τους τομείς ( τόσο της ποντοπόρου Ναυτιλίας, όσο και της Ακτοπλοΐας) και όχι μόνο, όπως και πάρα πολλά άλλα θέματα, ποτέ δεν θα πάψουν να μας απασχολούν. Και πάντα, η παρέμβασή μας (όποτε και αν αυτή χρειασθεί) θα είναι άμεση.

Όπως ανέφερα στην αρχή του χαιρετισμού μου, τον Απολογισμό της χρονιάς που πέρασε τον έχετε ήδη στα χέρια σας. Έτσι λοιπόν, θα αναφερθώ σε κάποια κύρια σημεία που ορίζουν την πορεία της Ένωσής μας και του κλάδου μας.

Αντί να δοθούν κίνητρα για την προσέλκυση των νέων στο ναυτικό επάγγελμα (αλλά και την παραμονή των υπαρχόντων), δημιουργούνται πλείστα αντικίνητρα προκειμένου οι νέοι μας να μην ακολουθήσουν το ναυτικό επάγγελμα. Κάποιοι θέλουν να έχουν Πλοιάρχους και Μηχανικούς Α’ στα πλοία, χωρίς να υπάρχει η απαραίτητη κλιμάκωση όλων των Αξιωματικών και Δοκίμων.

Εδώ θα πρέπει να σας υπενθυμίσω το μεγάλο κατόρθωμα της Ένωσής μας, να ανοίξει ο δρόμος για τους Έλληνες Αξιωματικούς και προς τις εξωκοινοτικές σημαίες για την απόκτηση προαγωγικής θαλάσσιας υπηρεσίας».

Στη συνέχεια ο κ. Τσικαλάκης υπογράμμισε: «Δυστυχώς αυξήθηκε η φορολογία των Ελλήνων ναυτικών, τη στιγμή που σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες (η αντίστοιχη φορολογία) είναι μηδενική και οι ασφαλιστικές εισφορές των ναυτικών, καλύπτονται από τα αντίστοιχα κράτη που πραγματικά σέβονται τους ναυτικούς τους. Για το θέμα αυτό, δίνουμε το δικό μας αγώνα μαζί με την Π.Ν.Ο. ιδιαίτερα τώρα με την πρόσφατη ψήφιση του Νομοσχεδίου για το Ασφαλιστικό.

Βιώνουμε τη διάλυση του ΝΑΤ και του Οίκου Ναύτου. Η απαράδεκτη εισφορά αλληλεγγύης (και μάλιστα προκαταβολικά) είναι για τον Έλληνα ναυτικό στο μέγιστο ποσοστό. Ανεξάρτητα με το χρονικό διάστημα που ο ναυτικός έχει εργαστεί και μάλιστα σε πλήρη αντίθεση με όλους τους άλλους εργαζόμενους. Ζητάμε πλήρη αυτονομία και αυτοτέλεια του ΝΑΤ και του ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ».

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
Tags
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο