ΑρχικήΝΑΥΤΙΛΙΑΕξέρχεται από τις δραστηριότητες στον τομέα της ακτοπλοΐας η Newsphone

Εξέρχεται από τις δραστηριότητες στον τομέα της ακτοπλοΐας η Newsphone

Αποχωρεί από τις δραστηριότητες στον τομέα της ακτοπλοΐας η Newsphone, σύμφωνα με πρόσφατη χρηματιστηριακή ανακοίνωση.

Το διοικητικό συμβούλιο της Newsphone ανακοίνωσε ότι, στη συνεδρίαση της 14.06.2019, αποφάσισε τα εξής:

(α) να παράσχει τη συναίνεση του για την αγορά από την 100% θυγατρική εταιρεία «ΕΡΓΟΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ – ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «Θυγατρική»), των μετοχών της Θυγατρικής, εκδόσεως της Ναυτικής Εταιρείας ΛΕΒΑΝΤΕ ΦΕΡΡΙΣ V (εφεξής «Ν.Ε. 1»),

(β) να εγκρίνει την αποεπένδυση από το κεφάλαιο της Ν.Ε. 1, διαδικασία που εμπεριέχει συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη κατά τα οριζόμενα στο ΔΛΠ 24 δεδομένου ότι μέτοχοι της Ν.Ε. 1 θα είναι οι βασικοί μέτοχοι της Εταιρείας και μέλη Διοικητικού Συμβουλίου αυτής κ.κ. Γεώργιος Θεοδόσης – Μαλιούρης και Ευστράτιος Απέργης και συγκεκριμένα αποφάσισε να παράσχει την ειδική άδεια που απαιτείται κατά το άρθρο 100 του Νόμου 4548/2018 για:

(1) Την παραίτηση της Εταιρίας από το δικαίωμα προτίμησης στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ποσού 25.000 Ευρώ που θα λάβει χώρα στη Ν.Ε. 1, υπέρ των κκ Γεωργίου Θεοδόση – Μαλιούρη και Ευστράτιο Απέργη και την υπερψήφιση από την Εταιρία της ανωτέρω αύξησης. Συγκεκριμένα η αύξηση θα καλυφθεί κατά 20.000 Ευρώ από τον Πρόεδρο του ΔΣ της Εταιρείας κ. Γεώργιο Θεοδόση – Μαλιούρη και κατά 5.000 Ευρώ από τον Αντιπρόεδρο του ΔΣ και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Ευστράτιο Απέργη

(2) Την υπερψήφιση από την Εταιρεία επιλεκτικής μείωσης μετοχικού κεφαλαίου της Ν.Ε. 1 κατά ποσό 2.525.000 € με την ακύρωση των 25.250 μετοχών που κατέχει η Εταιρεία και την επιστροφή ποσού 2.525.000€ στην Εταιρεία δεδομένου ότι το αντάλλαγμα που θα λάβει η Εταιρεία για τη συμμετοχή της στη Ν.Ε. 1 είναι εύλογο και δίκαιο.

(γ) να παράσχει την ειδική άδεια που απαιτείται κατ’ άρθρο 100 του Νόμου 4548/2018 για τη σύναψη από την Εταιρεία σύμβασης δανείου με τη Ναυτική Εταιρεία ΛΕΒΑΝΤΕ ΦΕΡΡΙΣ ΙΙΙ (εφεξής «Ν.Ε. 2»), που αποτελούν συνδεδεμένα μέρη κατά τα οριζόμενα στο ΔΛΠ 24 δεδομένου ότι οι μέτοχοι της Ν.Ε. 2 είναι οι βασικοί μέτοχοι της Εταιρείας και μέλη Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, οι κκ. Γεώργιος Θεοδόσης – Μαλιούρης και Ευστράτιος Απέργης.

Συγκεκριμένα, η Εταιρεία θα προβεί στον δανεισμό 2.500.000 ευρώ στην Ν.Ε.2. Το δανειζόμενο κεφάλαιο θα είναι έντοκο με επιτόκιο 7,25 %, θα χρησιμοποιηθεί από τη Ν.Ε. 2 για την αγορά πλοίου και θα αποπληρωθεί ως προς το κεφάλαιο με 6 ετήσιες χρεολυτικές δόσεις, αρχής γενομένης την 31/08/2020 και ως προς τους τόκους σε τριμηνιαία βάση αρχής γενομένης την 30/09/2019.

Η Εταιρεία θα δύναται για εξασφάλισή της να εγγράψει Α’ Ναυτική Υποθήκη επί του πλοίου που πρόκειται να αγοραστεί από την Ν.Ε. 2 μέχρι το ποσό των 3.000.000 € πλέον τόκων και εξόδων, ενώ την τήρηση των όρων της σύμβασης θα εγγυηθεί προσωπικά ο κ. Γεώργιος Θεοδόσης – Μαλιούρης του Αναστασίου.

Σημειώνεται ότι για τις ανωτέρω συναλλαγές, η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ελήφθη με βάση εκθέσεις ανεξάρτητης ελεγκτικής εταιρείας η οποία αξιολόγησε το δίκαιο και το εύλογο των ως άνω συναλλαγών για την Εταιρεία και τους μετόχους της.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο