ΑρχικήΝΑΥΤΙΛΙΑΟι όροι και προϋποθέσεις για την απαλλαγή πλοίων από ΦΠΑ. Το περιεχόμενο της απόφασης

Οι όροι και προϋποθέσεις για την απαλλαγή πλοίων από ΦΠΑ. Το περιεχόμενο της απόφασης

Ορίστηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη διενέργεια δραστηριότητας κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα, ως αναγκαία προϋπόθεση για την απαλλαγή από το ΦΠΑ της παράδοσης και εισαγωγής πλοίων που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν στην ναυσιπλοΐα ανοιχτής θαλάσσης, καθώς και της παράδοσης και εισαγωγής αντικειμένων και υλικών που προορίζονται να ενσωματωθούν ή να χρησιμοποιηθούν στα πλοία αυτά κατά τον εφοδιασμό τους.

Το πεδίο εφαρμογής

Η εν λόγω απόφαση αφορά τα εξής:

-Τα πλοία που εκτελούν μεταφορά επιβατών με κόμιστρο ή με τα οποία ασκείται εμπορική, ή βιομηχανική, ή αλιευτική δραστηριότητα, τυγχάνουν εφαρμογής οι απαλλαγές των περιπτώσεων α΄, γ΄, δ΄ και ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ, εφόσον διενεργούν δραστηριότητα κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση, καθώς και τις λοιπές προϋποθέσεις της περ. α΄ της παρ. 1 του ίδιου άρθρου σχετικά με τα πλοία αυτά.

-Ως εμπορική ή βιομηχανική ή αλιευτική δραστηριότητα νοείται και η επαγγελματική χρήση του πλοίου για ιδία χρήση χωρίς την ύπαρξη αντιπαροχής για το έργο που εκτελεί το πλοίο.

Διενέργεια δραστηριότητας κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα

1.Τα πλοία που εκτελούν αποκλειστικά προκαθορισμένους πλόες θεωρείται ότι διενεργούν δραστηριότητα κυρίως στην ανοικτή θάλασσα για μια συγκεκριμένη ημερολογιακή περίοδο, εφόσον εκτελούν ταξίδια στην ανοιχτή θάλασσα και σε διεθνείς προορισμούς, σε ποσοστό άνω του 70% των συνολικών ταξιδιών τους για την περίοδο αυτή, χωρίς να εξετάζεται καμία άλλη προϋπόθεση αναφορικά με το σύνολο των μιλίων που διανύονται στην ανοιχτή θάλασσα.

2.Τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής του ν.4256/2014 θεωρείται ότι διενεργούν δραστηριότητα κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα, για μία συγκεκριμένη ημερολογιακή περίοδο, εφόσον άνω του 50% της συνολικά διανυόμενης απόστασης για την εν λόγω περίοδο, βάσει των ναύλων που πραγματοποιούν, διενεργείται στην ανοιχτή θάλασσα. Στην περίπτωση που τα πλοία αυτά χρησιμοποιούνται και ως επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια, βάσει του ίδιου νόμου, στον ανωτέρω υπολογισμό λαμβάνονται υπόψη και οι διανυόμενες αποστάσεις που διενεργούνται από την δραστηριότητά τους αυτή.

3.Θεωρείται ότι διενεργούν σε κάθε περίπτωση δραστηριότητα κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα τα πλοία που διενεργούν κυρίως διεθνείς πλόες (εξωτερικού) καθώς και τα αλιευτικά πλοία.

4.Θεωρείται ότι δεν διενεργούν δραστηριότητα κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα:

α) Τα πλοία που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά ως ημερόπλοια του ν.4256/2014. Κατ’ εξαίρεση, με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 3 και του άρθρου 4 της παρούσας, τα πλοία αυτά θεωρείται ότι μπορεί να διενεργούν δραστηριότητα κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα, εάν από τη δήλωση της περ. δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν.4256/2014 προκύπτει ότι διενεργούν πλόες στην ανοιχτή θάλασσα σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. 4 του άρθρου 2.

β) Οι λέμβοι (λάντζες) του Γεν. Κανονισμού Λιμένα αρ.17.

γ) Οι βυθοκόροι και τα συναφή με αυτά πλοία.

δ) Τα πλωτά εφοδιαστικά μέσα, ανεξαρτήτως χωρητικότητας, καυσίμων, λιπαντικών και πετρελαιοειδών αποβλήτων, που δραστηριοποιούνται εντός και πέριξ λιμένων.

ε) Τα θαλάσσια ταξί του Γεν. Κανονισμού Λιμένα αρ.16.

στ) Τα πλοία που χρησιμοποιούνται σε λίμνες ή ποτάμια.

ζ) Τα οστρακοκαλλιεργητικά πλοία καθώς και τα πλοία υποστήριξης ιχθυοκαλλιεργιών και βατραχοτροφίας. η) Τα φουσκωτά σκάφη ανεξαρτήτως μήκους, πλην των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής του ν.4256/2014.

θ) Τα πλοία αναψυχής εκτός των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής του ν.4256/2014, τα πλοία που χρησιμοποιούνται για αναψυχή ή αθλητισμό, τα εκπαιδευτικά πλοία που ανήκουν σε ναυτικούς ομίλους, ναυτικά σωματεία ή άλλες ενώσεις που προωθούν την ναυσιπλοΐα αναψυχής, καθώς και τα συναφή με αυτά.

5.Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου λαμβάνονται υπόψη οι πλόες που διενεργούνται για ιδία επαγγελματική χρήση του πλοίου χωρίς την ύπαρξη αντιπαροχής για το έργο που εκτελεί, ενώ δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της διενέργειας δραστηριότητας κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα οι πλόες που πραγματοποιούνται για ιδιωτική χρήση ή για τις ανάγκες μετακίνησης, επισκευής, συντήρησης, κατασκευής ή άλλων εργασιών που κρίνονται αναγκαίες για την ασφαλή πλεύση και λειτουργία του πλοίου.

Πως θα αποδεικνύεται η διενέργεια δραστηριότητας κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα

1.Ο υποκείμενος που κάνει χρήση των απαλλαγών του άρθρου 1 της παρούσας για μια συγκεκριμένη ημερολογιακή περίοδο, έχει υποχρέωση να υποβάλλει στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) δήλωση, απολογιστικά, για κάθε πλοίο, με την οποία δηλώνει ότι για την εν λόγω ημερολογιακή περίοδο πραγματοποίησε δραστηριότητα κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 3.

Εξαιρούνται από την ανωτέρω υποχρέωση οι μη εγκατεστημένοι στο εσωτερικό της Χώρας υποκείμενοι στο φόρο οι οποίοι δεν έχουν υποχρέωση απόκτησης ΑΦΜ/ΦΠΑ για την διενεργούμενη δραστηριότητά τους στο εσωτερικό της Χώρας.

Από την δήλωση αυτή πρέπει να προκύπτει εάν για ολόκληρη την ημερολογιακή περίοδο το σκάφος χρησιμοποιήθηκε με τον ίδιο τρόπο ή αντίστοιχα προέκυψε διαφορετική χρήση του σκάφους σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 3.

2.Ειδικά για τα πλοία της παρ. 3 του άρθρου 3 της παρούσας που πραγματοποιούν κυρίως διεθνείς πλόες συνυποβάλλεται με την ανωτέρω δήλωση αντίγραφο του ΦΕΚ της εγκριτικής πράξης νηολόγησης των πλοίων που έχουν νηολογηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν.δ. 2687/53 (Α΄317) ή, σχετική βεβαίωση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής όσον αφορά πλοία τα οποία φέρονται διαχειριζόμενα από γραφεία εταιρειών εγκατεστημένων στην Ελλάδα σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν.27/1975 (Α΄77), ενώ για τα αλιευτικά πλοία συνυποβάλλεται η σχετική άδεια αλιείας με τη διάκριση εάν αφορά υπερπόντια αλιεία.

Ως πλοία που ενεργούν κυρίως διεθνείς πλόες θεωρούνται τα πλοία τα οποία νηολογούνται με Εγκριτική Πράξη (ΚΥΑ) στη βάση του αρ. 13 του ν.δ. 2687/53 (Α΄ 317) ή διαχειρίζονται από γραφεία εταιριών εγκατεστημένων στην Ελλάδα βάσει του αρ. 25 του Ν. 27/75 (Α΄77), τα οποία διενεργούν αποκλειστικά διεθνείς πλόες, καθώς και τα πλοία που έχουν εφοδιασθεί με πιστοποιητικά αξιοπλοΐας διεθνών πλόων, βάσει των αντίστοιχων Διεθνών Συμβάσεων (SOLAS, MARPOL, Load Lines).

Ως πλοία υπερπόντιας αλιείας θεωρούνται τα αλιευτικά πλοία που διαθέτουν άδειες αλίευσης εκτός χωρικών υδάτων του άρθρου 59 του ν.4235/2014 και της Κ.Υ.Α 4023/64557/16.05.2014. Από την ανωτέρω βεβαίωση καθώς και την άδεια αλιείας ή υπερπόντιας αλιείας πρέπει να προκύπτει η ημερομηνία που αυτές αφορούν.

3.Ειδικά για τα πλοία της παρ. 1 του άρθρου 3 συνυποβάλλεται με την ανωτέρω δήλωση «κατάσταση πραγματοποιηθέντων ταξιδιών» για ολόκληρη την ημερολογιακή περίοδο, στην οποία θα αναγράφονται, ανά ταξίδι, η ημερομηνία, ο λιμένας αναχώρησης, ο λιμένας προορισμού και η διανυθείσα απόσταση, ενώ για το σύνολο της ημερολογιακής περιόδου θα αναγράφονται το σύνολο των ταξιδιών που πραγματοποιήθηκαν καθώς και ο αριθμός αυτών που πραγματοποιήθηκαν στην ανοιχτή θάλασσα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2.

Τα πλοία αυτά εάν διενεργούν αποκλειστικά δραστηριότητα βάσει συμβατικών υποχρεώσεων τους αντί της ανωτέρω κατάστασης συνυποβάλλουν τα παραστατικά που εκδίδονται ή τις συμβάσεις συμβολαίων – ναυλοσυμφώνων που συνάπτονται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους αυτών. Ειδικά τα επιβατηγά και επιβατηγά – οχηματαγωγά πλοία τα οποία είναι δρομολογημένα, αντί της ανωτέρω κατάστασης συνυποβάλλουν τη δήλωση δρομολόγησής τους καθώς και τυχόν σύμβαση ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας.

4.Οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή του άρθρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ, μεταξύ των οποίων ο τρόπος, ο χρόνος και η διαδικασία υποβολής των ανωτέρω δηλώσεων και καταστάσεων, η ημερολογιακή περίοδος που αυτές αφορούν, καθώς και ο τρόπος ελέγχου της διενεργούμενης δραστηριότητας κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα, ορίζονται με απόφαση του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., σύμφωνα με την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου.

Όπως σημειώνεται στη σχετική απόφαση, για το 2018, προκειμένου για την απόδειξη της διενέργειας δραστηριότητας κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα, λαμβάνεται υπόψη η δραστηριότητα που πραγματοποιείται από κάθε πλοίο από την έναρξη ισχύος της παρούσας και έως την 31η Δεκεμβρίου 2018.

Ο υποκείμενος ωστόσο έχει δικαίωμα να συνυπολογίσει το σύνολο της δραστηριότητάς που πραγματοποίησε από την έναρξη του ημερολογιακού έτους και έως την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας, εφόσον είναι σε θέση να αποδείξει την διενέργεια της δραστηριότητάς του κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα.

Ειδικά, για το ημερολογιακό έτος 2018, τα πλοία της παραγράφου 2 του άρθρου 3 τα οποία δεν έχουν υποχρέωση χρησιμοποίησης ηλεκτρονικών συστημάτων αυτόματης αναγνώρισης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 κατά το χρόνο δημοσίευσης της παρούσας, θεωρείται ότι διενεργούν δραστηριότητα κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα για το ημερολογιακό έτος αυτό, εφόσον προσκομίζουν αναφορές, ανά ναύλο, από ηλεκτρονικά συστήματα αυτόματης αναγνώρισης θαλάσσιου στίγματος (AIS) άλλων από αυτών του άρθρου 4, ή λοιπά στοιχεία, από τα οποία να αποδεικνύεται ότι, το 70% των πραγματοποιηθέντων ναύλων έχει διενεργηθεί στην ανοιχτή θάλασσα, ήτοι για καθένα από τους ναύλους αυτούς έχει διενεργηθεί ταξίδι στην ανοιχτή θάλασσα.

Για την ημερολογιακή περίοδο από 1.4.2018 έως την έναρξη ισχύος της παρούσας και για τις χορηγηθείσες απαλλαγές του άρθρου 27 παρ. 1 περ. α΄ υποπερ. αα΄ εντός της περιόδου αυτής θεωρούνται ως πλοία που διενεργούν δραστηριότητα κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα τα πλοία της περίπτωσης (i) της παραγράφου 1 του άρθρου 27 που διενήργησαν πλόες στην ανοιχτή θάλασσα.

Διαβάστε ολόκληρη την απόφαση της υφυπουργού Οικονομικών, Κατερίνας Παπανάτσιου, αναφορικά με την ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΠΛΟΙΩΝ από ΦΠΑ

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο