ΑρχικήΝΑΥΤΙΛΙΑΟ κατάλογος των μέτρων στήριξης της ναυτικής εργασίας από το υπουργείο Ναυτιλίας

Ο κατάλογος των μέτρων στήριξης της ναυτικής εργασίας από το υπουργείο Ναυτιλίας

Τον κατάλογο των μέτρων στήριξης της ναυτικής εργασίας συμπεριέλαβε, απαντώντας σε κοινοβουλευτική απάντηση, το υπουργείο Ναυτιλίας.

Επιμέλεια: Βάσω Βεγιάζη

Η ακτοπλοΐα είναι ένας από τους κλάδους, οι οποίοι επλήγησαν αρκετά από την πανδημία του Covid – 19, διαπιστώνοντας σημαντική μείωση μεταφερόμενου έργου.

Όπως επισημαίνει το υπουργείο Ναυτιλίας, στην, από 30- 03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.), που αφορά στα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις, περιέχονται διατάξεις αρμοδιότητας του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής στο Μέρος ΙΒ΄ αυτής, άρθρο εξηκοστό δεύτερο και εντεύθεν.

Ειδικότερα, στο άρθρο εξηκοστό τρίτο της από 30-03-2020 Π.Ν.Π. περιέχονται διατάξεις για τα μέτρα στήριξης ναυτικής εργασίας, που αφορούν στην παράταση προστασίας που παρέχεται από:

α) το Γραφείο Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας για την τακτική επιδότηση ανεργίας των ναυτικών και ειδικότερα για δύο (2) επιπλέον μήνες από τη λήξη της (εντός του πρώτου τριμήνου του έτους 2020), κατά παρέκκλιση των προϋποθέσεων του π.δ. 228/1998 (Α΄ 176), εκτός εάν εφαρμόζεται η περίπτωση (στ) της παρ. 1 του άρθρου 2 αυτού.

β) τον Οίκο Ναύτου για την ασφαλιστική ικανότητα και παροχές σε χρήμα σύμφωνα με το π.δ. 894/1981 (Α΄ 226) και συγκεκριμένα έως την 31η Μαΐου 2020 για όσους δικαιούχους έληξε ή λήγει εντός του πρώτου τριμήνου του έτους 2020, κατά παρέκκλιση των οικείων προϋποθέσεων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δύναται να παρατείνεται περαιτέρω η διάρκεια της παροχής των περ. (α) και (β).

Περαιτέρω, σύμφωνα με την παρ. 2 του ιδίου άρθρου της εν λόγω Π.Ν.Π. προβλέπεται παροχή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωση ειδικού σκοπού, για περιπτώσεις:

α) ναυτικών των οποίων οι συμβάσεις ναυτολόγησης αναστέλλονται και

β) ναυτικών επιβατηγών και επιβατηγών – οχηματαγωγών πλοίων που εκτελούν τουριστικούς πλόες, πλόες θαλασσίων ενδομεταφορών, καθώς και διεθνείς πλόες, των οποίων η σύμβαση ναυτολόγησης έχει λυθεί από την 01η -03-2020 έως και την 31η -03-2020, ανεξαρτήτως αιτιολογίας, εκτός των περιπτώσεων υπαιτιότητας του ναυτικού ή ασθενείας/τραυματισμού.

Κατ’ εξουσιοδότηση της εν λόγω Π.Ν.Π. εκδόθηκε η υπ΄ αριθμ. 2242.10/21372/2020 κ.υ.α. (Β΄ 1128) αναφορικά με τον μηχανισμό εφαρμογής των μέτρων στήριξης της ναυτικής εργασίας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και με τη διαδικασία λήψης της αποζημίωσης ειδικού σκοπού από τους ναυτικούς, που συμπεριελάμβανε και τους ναυτικούς που απασχολούνται σε αλιευτικά πλοία 24 μ. και άνω.

Πέραν των ανωτέρω, αναθεωρήθηκαν και οι όροι και προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης ανεργίας για την άμεση και αποτελεσματικότερη πρόσβαση των θιγόμενων ναυτικών στην παροχή της οικείας προστασίας, σύμφωνα και με το άρθρο τεσσαρακοστό «Μέτρα στήριξης ναυτικών» της από 01.05.2020 Π.Ν.Π. (Α΄90), κυρωθείσας με τον ν. 4690/2020 (Α΄ 104), για την παροχή προστασίας στις εν λόγω κατηγορίες πλοίων.

Συγκεκριμένα, τροποποιήθηκαν οι όροι τόσο για την εγγραφή ανέργων ναυτικών στους καταλόγους προσφερόμενων προς ναυτολόγηση, που τηρούνται από το Γραφείο Εύρεσης Ναυτικής Εργασίας και τις Λιμενικές Αρχές όσο και για τη λήψη επιδότησης αυτών για χρονικό διάστημα έξι (06) μηνών, ώστε να λαμβάνονται υπόψη σε πραγματική βάση οι συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί εκ της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19) για τους ναυτικούς που πλήττονται και να επιτυγχάνεται αμεσότερη πρόσβαση της πλειοψηφίας των θιγόμενων ναυτικών σε επιδότηση ανεργίας.

Στο πλαίσιο αυτό σχετικές προϋποθέσεις αναδιαμορφώθηκαν κατά παρέκκλιση των περιπτώσεων (α) έως (γ) της παρ. 1 του άρθρου 2, των παρ. 2 και 3 του άρθρου 7 και της παρ. 2 του άρθρου 9 του π.δ. 228/1998 (A΄ 176), ως εξής:

α) εννέα (9) τουλάχιστον μήνες υπηρεσία την τελευταία τριετία,

β) χρονικό διάστημα μικρότερο του ενός (1) έτους από την τελευταία απόλυσή τους και γ) εγγραφή στους καταλόγους προσφερομένων για ναυτολόγηση του ΓΕΝΕ Πειραιά ή των Λιμενικών Αρχών επί δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες.

Περαιτέρω, με την από 01.05.2020 ΠΝΠ (Α’ 90), που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4690/2020 (Α΄ 104):

α) επεκτάθηκαν τα υφιστάμενα μέτρα για την παροχή αποζημίωσης ειδικού σκοπού σε ναυτικούς των οποίων η σύμβαση ναυτολόγησης έχει ανασταλεί στις ακόλουθες κατηγορίες πλοίων:

αα) σε επιβατηγά και επιβατηγά – οχηματαγωγά πλοία θαλασσίων ενδομεταφορών, τα οποία δεν έχουν εκκινήσει πλόες και για τους μήνες Μάιο και Ιούνιο 2020 και έχουν προβεί στην έκδοση ναυτολογίου.

ββ) σε όλα τα επαγγελματικά αλιευτικά πλοία (ανεξαρτήτως μήκους) τα οποία έχουν παύσει αλιευτική δραστηριότητα μετά την 1η Μαρτίου.

γγ) σε πλοία που δραστηριοποιούνται ως λάντζες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τα οποία δεν εκτελούν πλόες μετά την 1η Μαρτίου 2020.

δδ) σε πλοία που εμπίπτουν στην εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 2575/1998 (Α΄ 23) μετά την 1η Μαρτίου 2020.

β) Επεκτάθηκαν τα υφιστάμενα μέτρα για την παροχή αποζημίωσης ειδικού σκοπού σε ναυτικούς των οποίων η σύμβαση ναυτολόγησης έχει λυθεί από την 1η Μαρτίου 2020 έως και την 31η Μαρτίου 2020, συμπεριλαμβανομένων αυτών που απασχολήθηκαν σε φορτηγά – οχηματαγωγά πλοία θαλασσίων ενδομεταφορών ή διεθνών πλόων.

Ακόμη, σημειώνεται ότι εφαρμόσθηκαν τα αυξημένα επίπεδα στελέχωσης πλοίων θερινής περιόδου, καθόσον τέθηκαν σε ισχύ οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, με την οποία καθορίζεται η οργανική σύνθεση προσωπικού γενικών υπηρεσιών επιβατηγών και επιβατηγών/οχηματαγωγών πλοίων που εκτελούν δρομολογιακούς πλόες μεταξύ λιμένων της ημεδαπής, συνολικής απόστασης από τον λιμένα αφετηρίας μέχρι τον λιμένα προορισμού μεγαλύτερης των 30 ν.μ., μετά την 31η Μαΐου 2020.

Επιπρόσθετα, οι ναυτικοί των οποίων η σύμβαση ναυτολόγησης τελεί σε αναστολή σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου εξηκοστού τρίτου της από 30-03-2020 Π.Ν.Π., όπως ισχύει, ή σύζυγος ή το έτερο μέλος συμφώνου συμβίωσης, απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος κύριας κατοικίας για όσο χρόνο η σύμβαση ναυτολόγησης εξακολουθεί να τελεί σε αναστολή και το αργότερο έως και τον μήνα Αύγουστο 2020, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων.

Αναφορικά με τις διαδικασίες πληρωμής σημειώνεται ότι έχουν ήδη ολοκληρωθεί αυτές που αφορούν σε ναυτικούς των οποίων οι συμβάσεις τέθηκαν αρχικώς σε αναστολή κατά τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο, αλλά και αυτών των οποίων η αναστολή των συμβάσεών τους παρατάθηκε ή τέθηκε αρχικώς σε αναστολή κατά το μήνα Μάιο 2020 (ήτοι περί τους 1.000 ναυτικούς).

«Στο πλαίσιο διαρκούς αναθεώρησης των μέτρων στήριξης, λαμβάνοντας υπόψη και την ιδιαίτερη φύση του ναυτικού επαγγέλματος, σημειώνεται ότι εξετάζεται πλέγμα μέτρων που αφορούν στην περαιτέρω στήριξη τόσο της ναυτικής εργασίας όσο και των ναυτικών που πλήττονται από τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί εκ της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID19)», αναφέρει το υπουργείο.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο