ΑρχικήΝΑΥΤΙΛΙΑΣοβαρές παραβάσεις σε έργα του ΟΛΠ διαπίστωσε η Γενική Επιθεωρήτρια Δηµόσιας Διοίκησης

Σοβαρές παραβάσεις σε έργα του ΟΛΠ διαπίστωσε η Γενική Επιθεωρήτρια Δηµόσιας Διοίκησης

Σοβαρές παραβάσεις σε έργα του ΟΛΠ διαπίστωσε κλιμάκιο ελέγχου της Γενικής Επιθεωρήτριας ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης Μαρίας Παπασπύρου, όπως περιγράφεται στην Ετήσια Έκθεση 2015.

Η ΓΕΔΔ συνέστησε Μικτό Κλιµάκιο Ελέγχου για τον έλεγχο καταγγελιών, που κατατέθηκαν στο Γραφείο της και αφορούσαν έργα του ΟΛΠ, αλλά και για την υποστήριξη της εισαγγελικής έρευνας της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Πειραιά, για τις ίδιες καταγγελίες.

Από το Κλιµάκιο Ελέγχου υποβλήθηκαν Εκθέσεις Ελέγχου και διαπιστώθηκαν σοβαρές παραβάσεις στα εξής έργα, όπως αναφέρεται στην σχετική έκθεση:

α. Ανακατασκευή Προεντεταµένης Τριώροφης Αποθήκης του ΟΛΠ στον Λιµένα Ηρακλέους.

Κατά την διάρκεια µιας δεκαετίας (2000 – 2009) τα αρµόδια όργανα του ΟΛΠ για θέµατα µελετών και έργων δηλαδή η ∆/νση Έργων ως ∆/νουσα Υπηρεσία, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ως Προϊσταµένη Αρχή και το Τεχνικό Συµβούλιο του ΟΛΠ διαχειρίστηκαν το θέµα των ζηµιών, που υπέστη το κτίριο των αποθηκών Γ8-9-10 (από το σεισµό του Σεπτεµβρίου 1999) µε µία ατέρµονα εναλλαγή προορισµού του κτιρίου.

Συγκεκριµένα, η αρχική µελέτη ενίσχυσης του κτιρίου µετετράπη στην πορεία σε µελέτη κατεδάφισης και µε διατιθέµενη πλέον προµελέτη κατεδάφισης δηµοπρατήθηκε στη συνέχεια η ενίσχυση του κτιρίου χωρίς προσδιορισµένο εκτελεστέο αντικείµενο (παρά µόνο µε το κείµενο πραγµατογνωµοσύνης).

Στη συνέχεια η εγκατεστηµένη εργολαβία ενίσχυσης του κτιρίου µετετράπη και πάλι σε εργολαβία κατεδάφισης του κτιρίου ενώ, προστέθηκε αυθαίρετα και παράνοµα πλήθος άλλων αντικειµένων άσχετων µε το συµβατικό, δηλαδή παραβιάστηκαν κατ’ επανάληψη θεµελιώδεις διατάξεις για την ανάθεση και εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων και στο στάδιο της εκπόνησης της µελέτης και στο στάδιο της εκτέλεσης του έργου.

Ειδικά κατά την φάση εκτέλεσης του έργου της κατεδάφισης (η οποία δεν δηµοπρατήθηκε ποτέ µε ανταγωνιστικούς όρους) αλλά και των άλλων έργων που προσαρτήθηκαν στο συµβατικό αντικείµενο, διαπιστώθηκαν υπερτιµολογήσεις και διπλοπληρωµές (µέσω των νέων τιµών που καταρτίστηκαν), καθώς και υπερπιστοποιήσεις µεγάλης κλίµακας κατά την επιµέτρηση των εργασιών, µε συνέπεια να προκληθούν πολλαπλές ζηµίες στον ΟΛΠ συνολικού ύψους τουλάχιστον 1.938.425€, δηλαδή ποσοστό 49% της συνολικής δαπάνης του έργου (3.955.132€).

β. Κατασκευή Νέου Κρηπιδότοιχου Εξυπηρέτησης Κρουαζιερόπλοιων στην Περιοχή Αγίου Νικολάου Κεντρικού Λιµένα Πειραιώς.

Το εν λόγω έργο δηµοπρατήθηκε, προκειµένου να κατασκευασθεί άµεσα (εντός επτά µηνών), νέος κρηπιδότοιχος εξυπηρέτησης κρουαζερόπλοιων στη περιοχή Αγίου Νικολάου Πειραιά.

Όµως, αρχικά η ανεπάρκεια των συµβατικών δεδοµένων και η καθυστέρηση παράδοσης του πεδίου εργασίας στον ανάδοχο και στη συνέχεια η αδικαιολόγητη ανοχή των αρµοδίων οργάνων του έργου στην αντισυµβατική αδράνειά του, χωρίς την επιβολή των προβλεπόµενων κυρώσεων και τελικά η αδικαιολόγητη διάλυση της σύµβασης µε καταβολή αποζηµίωσης στον ανάδοχο αντί της έκπτωσής του, επέτρεψαν σήµερα, πέντε (5) χρόνια µετά την έναρξή του έργου (17/12/2010), το έργο να παραµένει ανεκτέλεστο κατά 60% περίπου, να έχει υποστεί ζηµία ύψους 296.375,56 € και να είναι εκτεθειµένο στον κίνδυνο απένταξής του από το πρόγραµµα συγχρηµατοδότησης του ΕΣΠΑ, µε ενδεχόµενη ζηµία, την απώλεια του συνόλου της κοινοτικής συνδροµής ύψους 2.945.739,14 €.

γ. Κατασκευή Κτιρίου ∆ιοίκησης στην Προβλήτα Ι του Σταθµού Ε/Κ (Container Terminal) του ΟΛΠ στο Ν. Ικόνιο.

Τα αρµόδια όργανα του ΟΛΠ, προγραµµάτισαν ένα βιοκλιµατικό κτίριο, προκειµένου να µην επιβαρυνθεί περαιτέρω η περιοχή αυτή (ΣΕΜΠΟ) µε την κατασκευή ενός ενεργοβόρου κτιρίου διοίκησης.

Για τους λόγους αυτούς εξασφάλισαν την απαιτούµενη θετική γνωµοδότηση από το αρµόδιο Τεχνικό Συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων. Όµως, στη συνέχεια οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν (εκ µέρους των αρµοδίων οργάνων του Ο.Λ.Π.) και ο εντοπισµός διαφοροποιηµένων τεχνικών περιγραφών στους φακέλους του έργου, οδήγησαν τελικά στην κατασκευή ενός ενεργειακά συµβατικού κτιρίου.

Στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι:

α) η αποπληρωµή του εν λόγω κτιρίου έγινε χωρίς να αποµειωθεί το εργολαβικό αντάλλαγµα, κατά τη δαπάνη του Κατ’ Αποκοπήν Τιµήµατος που αντιστοιχεί στις ειδικές κατασκευές (σύµµικτη κατασκευή, φρεατοπάσσαλοι) και στα βιοκλιµατικά συστήµατα (µηχανικών περσίδων σκίασης, των φωτοβολταϊκών πανέλων, σύστηµατος κλιµατισµού µε χρήση υδάτινων πόρων) που δεν κατασκευάστηκαν,

β) παρασχέθηκε έκπτωση από τον ανάδοχο (1,2%), η οποία αφορούσε έργο “ειδικής φύσης”.

Η κατασκευή τελικά ενός συµβατικού κτιρίου δεν δικαιολογεί την ανωτέρω έκπτωση, δεδοµένου ότι η µέση έκπτωση συνήθων κτιριακών έργων την περίοδο εκείνη ήταν 33,23%, ενώ η έκπτωση µε την οποία συντάχθηκαν οι Νέες Τιµές του έργου από την ∆.Υ. και τον Ανάδοχο ήταν 30,34%, και γ) καθυστέρησε αδικαιολόγητα η έναρξη των εργασιών του έργου (προσπάθεια κατασκευής υπογείου σε δυσµενείς συνθήκες λόγω υψηλού υδροφόρου ορίζοντα, χωρίς καµία αιτιολόγηση κ.α.), µε συνέπεια τη χορήγηση παρατάσεων της προθεσµίας περαίωσης χωρίς τη συνδροµή των νοµίµων προϋποθέσεων και την καταβολή αδικαιολόγητης δαπάνης αναθεώρησης.

Οι παράνοµες αυτές ενέργειες των αρµοδίων οργάνων του ΟΛΠ προκάλεσαν ζηµία στον Οργανισµό ύψους 1.864.577 € µε το επιεικέστερο σενάριο, ή 2.010.845 € µε το δυσµενέστερο.

δ) Μικρά Έργα Περιόδου 2001-2004.

Για όλα τα ελεγχθέντα µικρά έργα του έτους 2004, αλλά και δειγµατοληπτικά για τα έργα της περιόδου 2001-2003, αναδείχθηκε ένα παγιωµένο σύστηµα ανάθεσης και εκτέλεσης µικρών έργων του ΟΛΠ ΑΕ, που συνιστά παρέκκλιση από τις αρχές της διαφάνειας, της ισότητας συµµετοχής στη διαδικασία επιλογής αναδόχου και του ελεύθερου ανταγωνισµού µε ζηµιογόνες συνέπειες για τον Οργανισµό. Αποτελεί δε, σοβαρή ένδειξη ότι έγινε συνεννόηση των συναγωνιζόµενων προς αποφυγή πραγµατικού ανταγωνισµού, µε αποτέλεσµα ζηµία για την ΟΛΠ ΑΕ.

Η κυκλικότητα της σύνθεσης των υποψηφίων αναδόχων στα περισσότερα έργα, η ασαφής περιγραφή του αντικειµένου της δηµοπρασίας, η παράνοµη σύνταξη του προϋπολογισµού των έργων, η επιλογή συστήµατος ανάθεσης που δεν ανταποκρίνονταν στις πραγµατικές συνθήκες των έργων και εν τέλει, η διαχείριση των παραπάνω διαδικασιών από τα αρµόδια όργανα του ΟΛΠ ΑΕ υπήρξε πολλαπλά παράνοµη και επιζήµια για τον Οργανισµό.

Η εκτίµηση ζηµίας από τα ελεγχθέντα έργα ανέρχεται σε 755.142,84 €. Λόγω όµως της οµοιότητας των ευρηµάτων, βασίµως εικάζεται ότι η συνολική ζηµία από όλα τα µικρά έργα (ελεγχθέντα και µη) της περιόδου 2001-2004 είναι ακόµη µεγαλύτερη.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο