ΑρχικήΝΑΥΤΙΛΙΑΣτην ευθύνη των προμηθευτών η παράδοση ασφαλών ναυτιλιακών καυσίμων, από το 2020, στην ελληνική αγορά. Η διάταξη του υπ. Ναυτιλίας

Στην ευθύνη των προμηθευτών η παράδοση ασφαλών ναυτιλιακών καυσίμων, από το 2020, στην ελληνική αγορά. Η διάταξη του υπ. Ναυτιλίας

Στην ευθύνη των προμηθευτών ναυτιλιακών καυσίμων θα έγκειται, από το 2020, η παράδοση στην εγχώρια αγορά καυσίμων που χρησιμοποιούνται για την κίνηση των πλοίων και τα οποία πληρούν τις απαιτήσεις «που προβλέπονται τόσο στον Κανονισμό 4.2.1. του Κεφαλαίου ΙΙ της Διεθνούς Σύμβασης για την Ασφάλεια Ζωής στη Θάλασσα – SOLAS (Ν. 1045/1980 – Α’ 95), όσο και στον Κανονισμό 18 του Παραρτήματος VI της Διεθνούς Σύμβασης για την Πρόληψη της Ρύπανσης από Πλοία – MARPOL (Ν.1269/1982-Α’ 89)».

Τα παραπάνω ρυθμίζονται, με διάταξη του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που περιελήφθη στο σχέδιο νόμου με τίτλο «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των υπουργείων Υγείας, Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και άλλες διατάξεις» που κατατέθηκε στη Βουλή.

Αναλυτικότερα, στο Άρθρο 24 τονίζονται τα εξής:

«Με την προτεινόμενη παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, θεσπίζεται υποχρέωση των προμηθευτών καυσίμων να παραδίδουν στην εγχώρια αγορά καύσιμα που χρησιμοποιούνται για την κίνηση των πλοίων, τα οποία πληρούν τις απαιτήσεις που προβλέπονται τόσο στον Κανονισμό 4.2.1. του Κεφαλαίου ΙΙ της Διεθνούς Σύμβασης για την Ασφάλεια Ζωής στη Θάλασσα – SOLAS (Ν. 1045/1980 – Α’ 95), όσο και στον Κανονισμό 18 του Παραρτήματος VI της Διεθνούς Σύμβασης για την Πρόληψη της Ρύπανσης από Πλοία – MARPOL (Ν.1269/1982-Α’ 89).

Οι απαιτήσεις για την ασφάλεια των καυσίμων και ειδικότερα για το ελάχιστο όριο ανάφλεξης του καυσίμου περιλαμβάνονται στις διατάξεις του Κανονισμού 4.2.1. του Κεφαλαίου ΙΙ της ΔΣ SOLAS 1974, ενώ αντίστοιχες πτυχές που αφορούν στην ασφάλεια των καυσίμων περιλαμβάνονται και στις διατάξεις του Κανονισμού 18.9.6. του Παραρτήματος VI της ΔΣ για την Πρόληψη της Ρύπανσης από τα Πλοία 73/78 (ΔΣ MARPOL 73/78). Η συμμόρφωση όλου του κύκλου της εφοδιαστικής αλυσίδας με την απαίτηση αυτή καθίσταται άμεση και επιτακτική ενόψει της επικείμενης, από 1.1.2020, εφαρμογής του νέου ορίου 0,5% περιεκτικότητας σε θείο των ναυτιλιακών καυσίμων.

Με την παράγραφό 02 καθορίζονται οι κυρώσεις που επιβάλλονται στους προμηθευτές ναυτιλιακών καυσίμων, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.

Με την παράγραφο 3 γίνεται αποδεκτή η Απόφαση MSC.465 (101) της Επιτροπής Ασφαλείας Ναυσιπλοίας του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO). Αναγνωρίζοντας την ανάγκη προμήθειας ασφαλών ναυτιλιακών καυσίμων στα πλοία καθώς και λήψης άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση των θεμάτων ασφάλειας που συνδέονται με τη χρήση καυσίμων χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο, η Επιτροπή Ναυτικής Ασφάλειας του IMO, υιοθέτηση την απόφαση MSC.465 (101)/14-06-2019, με την οποία ο IMO για όλες τις επιβεβαιωμένες περιπτώσεις όπου οι προμηθευτές καυσίμων παρέδωσαν καύσιμο μη συμμορφούμενο σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κανονισμού 4.2.1 του Κεφαλαίου ΙΙ της ΔΣ SOLAS, λαμβάνοντας υπόψη και τις διατάξεις του Κανονισμού 18.9.6 του Παραρτήματος VI της ΔΣ MARPOL και (β) να λάβουν κατάλληλα μέτρα κατά των προμηθευτών καυσίμων για τις περιπτώσεις αυτές.

Επιπλέον, εισάγεται νομοθετική ρύθμιση για την κατ’ εξουσιοδότηση έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης, που θα ρυθμίζει λεπτομερειακά ζητήματα εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου, συμπεριλαμβανομένων θεμάτων που σχετίζονται με τη δήλωση του προμηθευτή περί συμμόρφωσης του παραδοτέου καυσίμου με τις προδιαγραφές που ορίζονται στους παραπάνω Κανονισμούς, τη διενέργεια των σχετικών ελέγχων, τις λοιπές υποχρεώσεις έναντι του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, καθώς και την επιβολή κυρώσεων σε βάρος των προμηθευτών, όταν το ναυτιλιακό καύσιμο που προμηθεύουν, δεν συμμορφώνεται από πλευράς ασφάλειας με τις απαιτήσεις της Διεθνούς Σύμβασης περί Ασφάλειας της Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσας (ΔΣ SOLAS) του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO), η οποία έχει κυρωθεί από τη χώρα μας με το Ν. 1045/1980 (Α’ 95).

Ιδιαίτερης σημασίας είναι η προτεραιότητα που αποδίδει η χώρα μας στη θέσπιση του πλαισίου διοικητικών κυρώσεων ως το καταλληλότερο μέτρο κατά των προμηθευτών ναυτιλιακών καυσίμων που παραδίδουν ναυτιλιακό καύσιμο μη συμμορφούμενο με τις διεθνείς απαιτήσεις, καθιστώντας την Ελλάδα ως μια από τις πρώτες χώρες, διεθνώς, που υλοποιούν την πρωτοβουλία αυτή».

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο