ΑρχικήΟΙΚΟΝΟΜΙΑΚαλύφθηκε κατά 2,08 φορές το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Πως έγινε η κατανομή

Καλύφθηκε κατά 2,08 φορές το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Πως έγινε η κατανομή

Συνολικά 120.000 κοινές ανώνυμες ομολογίες της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διατέθηκαν, με ονομαστική αξία 1.000 ευρώ εκάστη και αντλήθηκαν κεφάλαια ύψους 120 εκατ. ευρώ, κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Προσφοράς για την Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου και την εισαγωγή των ομολογιών της  εταιρείας προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Οργανωμένης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Τα παραπάνω ανακοίνωσαν οι Εθνική Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., ALPHA BANK Α.Ε., Τράπεζα Πειραιώς και Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E., ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της Δημόσιας Προσφοράς.

Η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε €249,2 εκατ. Η ευρεία ανταπόκριση του επενδυτικού κοινού είχε ως αποτέλεσμα να καλυφθεί η Δημόσια Προσφορά κατά 2,08 φορές και το σύνολο των συμμετεχόντων επενδυτών να ανέλθει σε 4.653.

Η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 3,95%, το επιτόκιο των Ομολογιών σε 3,95% και η τιμή διάθεσης των Ομολογιών σε €1.000 εκάστη, ήτοι 100% της ονομαστικής αξίας της.

Οι Ομολογίες που κατανεμήθηκαν βάσει της έγκυρης ζήτησης που εκδηλώθηκε επί της απόδοσης 3,95% είναι οι εξής:

(α) 78.000 Ομολογίες (65,00% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές, επί συνολικού αριθμού 147.450 Ομολογιών για τις οποίες εκδηλώθηκε ζήτηση (δηλαδή ικανοποιήθηκε το 52,90% της εκδηλωθείσας ζήτησης στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών), και

(β) 42.000 Ομολογίες (35,00% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές, επί συνολικού αριθμού 87.620 Ομολογιών για τις οποίες εκδηλώθηκε ζήτηση (δηλαδή ικανοποιήθηκε κατά μέσο όρο το 47,93% της εκδηλωθείσας ζήτησης στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών).

Επίσης, από τις 42.000 Ομολογίες που κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές, οι Ανάδοχοι έλαβαν για δικό τους λογαριασμό 11.969 Ομολογίες ως ακολούθως:

Σύμφωνα με τη σύμβαση αναδοχής, οι Ανάδοχοι δεν ανέλαβαν καμία δέσμευση ανάληψης κάλυψης Ομολογιών.

Επιπλέον, το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας ανακοινώνει ότι τα έσοδα της Δημόσιας Προσφοράς  ανέρχονται σε 120 εκατ. ευρώ

Σημειώνεται ότι οι δαπάνες έκδοσης εκτιμώνται σε έως €2.902,6 χιλ. και θα αφαιρεθούν από τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια.

Τα  συνολικά  καθαρά  αντληθέντα  κεφάλαια,  ήτοι  μετά  την  αφαίρεση  των  δαπανών  έκδοσης, θα χρησιμοποιηθούν από την Εταιρεία ως ακολούθως:

(α)  Ποσό  €64.642.734  θα  διατεθεί  άμεσα  (εντός  δύο  μηνών  από  την  είσπραξη  των αντληθέντων  κεφαλαίων) για τη μερική προπληρωμή του από 01.12.2017 τραπεζικού  ομολογιακού δανείου κεφαλαίου ύψους €193.947.597.

(β)  Το  υπόλοιπο  ποσό  θα  διατεθεί  εντός  τριετίας  από  την  είσπραξη  των  αντληθέντων κεφαλαίων (2018‐2020) ως ακολούθως:

(i)  κατά  το  ήμισυ  από  την  Εταιρεία  ή,  μέσω  ενδοομιλικού  δανεισμού  ή  αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου, από τις θυγατρικές της  για τη χρηματοδότηση νέων ή υφισταμένων επενδύσεων, και συγκεκριμένα:

* έως  70%  για  την  άμεση  ή  έμμεση  (μέσω  αυξήσεων  μετοχικού  κεφαλαίου  ή/και δανεισμού, ο οποίος κατά τη λήξη του θα μετατραπεί σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου) συμμετοχή  σε έργα που πραγματοποιούνται μέσω συμβάσεων ΣΔΙΤ ή συμβάσεων  παραχώρησης, οι οποίες κατά την ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου (21.03.2018) και την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης δεν είναι συμβασιοποιημένες, ανάλογα με τις ανάγκες των εταιρειών και των νομικών οντοτήτων στις οποίες  συμμετέχει η Εταιρεία ή Θυγατρικές της,  και σύμφωνα με την κρίση της Διοίκησης της Εταιρείας,

* έως 20% για τη συμμετοχή σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Ε.,  στην οποία η Εταιρεία συμμετέχει άμεσα με ποσοστό 51,02% και έμμεσα με ποσοστό 48,98%, και

* το  υπολειπόμενο  ποσό  για  τη  χρηματοδότηση  (μέσω  αυξήσεων  μετοχικού κεφαλαίου ή και δανεισμού, ο οποίος κατά τη λήξη του θα μετατραπεί σε αύξηση μετοχικού  κεφαλαίου)  επενδύσεων  στους  λοιπούς  τομείς  δραστηριοποίησης  του των  εταιρειών  και  των  νομικών  οντοτήτων  στις  οποίες  συμμετέχει  η  Εταιρεία, οι οποίοι  κατά  την  ημερομηνία  του  Ενημερωτικού  Δελτίου  (21.03.2018)  και  την  ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης δεν είναι γνωστοί, καθώς ανάλογα με τις ανάγκες του Ομίλου θα κατευθυνθούν στους τομείς που θα κρίνει η Διοίκηση της Εταιρείας

(ii) κατά το έτερο ήμισυ, για την κάλυψη αναγκών της Εταιρείας σε κεφάλαιο κίνησης, συμπεριλαμβανομένης  και  της  μείωσης  τραπεζικού  δανεισμού (διευκρινίζεται  ότι  δεν συμπεριλαμβάνονται τυχόν επιστροφές κεφαλαίου και διανομή μερισμάτων προς τους μετόχους της Εταιρείας).

Να σημειωθεί ότι, την Πέμπτη 5 Απριλίου 2018 αρχίζει η διαπραγμάτευση των 120.000 ομολογιών στην Κατηγορία τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Οργανωμένης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο