ΑρχικήΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣυστήνεται «Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19»

Συστήνεται «Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19»

Συστήνεται Ταμείο Εγγυοδοσίας με την επωνυμία «Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19», ως ανεξάρτητη χρηματοδοτική μονάδα στο πλαίσιο της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας ΑΕ (ΕΑΤ).

Σκοπός της σύστασής του είναι να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης του COVID-19 (2020/C 91 I/01), στο πλαίσιο της κατεύθυνσης για τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των χρηματοδοτικών μέσων προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες ρευστότητας των επιχειρήσεων που προκύπτουν λόγω του κλυδωνισμού από την αναστολή για απροσδιόριστο χρονικό διάστημα της δραστηριότητάς τους, την πτώση εσόδων τους, την διαταραχή των αλυσίδων εφοδιασμού και την μείωση της καταναλωτικής ζήτησης συνεπεία της επιδημικής έκρηξης του COVID-19.

Σε αυτό το πλαίσιο, το ΕΣΠΑ 2014-2020 και ειδικότερα το ΕΠΑνΕΚ καλείται να συνδράμει με τους διαθέσιμους πόρους του τις εθνικές πολιτικές για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Ειδικότερα, μέσω του Ταμείου χορηγείται χρηματοδοτική συνδρομή για την υλοποίηση χρηματοδοτικών μέσων εγγυοδοσίας χαρτοφυλακίου νέων δανείων Κεφαλαίου Κίνησης με ανώτατο όριο, σε συνεργασία με επιλεγμένους Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς (Οργανισμοί) οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά.

Τα χρηματοδοτικά μέσα σχεδιάζονται ειδικά για το σκοπό της στήριξης της οικονομίας κατά τη διάρκεια της κοινωνικοοικονομικής κρίσης που δημιουργείται από την επιδημική έκρηξη του COVID-19.

Για τη σύσταση του Ταμείου προβλέπεται χρηματοδοτική συνεισφορά από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων προς την ΕΑΤ, πόρων ύψους 1.250.000.000 ευρώ, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 38, παρ. 1(β), παρ. 2 και παρ. 6 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1303/2013.

Το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο, και συνεισφέρονται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).

Οι πόροι συνεισφέρονται δυνάμει σχετικής απόφασης ένταξης της πράξης «Σύσταση Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19» στο ΕΠΑνΕΚ και επί τη βάσει Συμφωνίας Χρηματοδότησης του άρθρου 38, παρ.7 του Κανονισμού ΕΕ 1303/2013.

Οι πόροι του Ταμείου κατανέμονται, ενδεικτικά, στις κατηγορίες Περιφερειών της χώρας ως εξής:

 

Κατά την πορεία υλοποίησης των χρηματοδοτικών μέσων, και λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες χρηματοδότησης των τελικών αποδεκτών και το στόχο επίτευξης της μέγιστης δυνατής μόχλευσης των αρχικά διαθέσιμων πόρων, στο Ταμείο δύναται να επενδυθούν πόροι από άλλες εναλλακτικές πηγές.

Η Αναπτυξιακή Τράπεζα, σε περίπτωση που κατόπιν ελέγχων/επαληθεύσεων διαπιστωθεί παρατυπία, μεριμνά για την εφαρμογή δημοσιονομικών διορθώσεων ή ανακτήσεων των τυχόν αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών είτε σε επίπεδο χρηματοπιστωτικών οργανισμών, είτε και σε επίπεδο τελικού αποδέκτη, ανάλογα με τα προβλεπόμενα στη νομοθεσία και στη συμφωνία χρηματοδότησης.

 

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο