ΑρχικήΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣΠρόσκληση ΡΑΣ για συμμετοχή στο Μητρώο Εξεταστών Μηχανοδηγών

Πρόσκληση ΡΑΣ για συμμετοχή στο Μητρώο Εξεταστών Μηχανοδηγών

Στην κατάρτιση Μητρώου Εξεταστών Μηχανοδηγών προχωρά η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ), η οποία για το λόγο αυτό προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλλει αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ένταξή του σε αυτό.

Σύμφωνα με τη ΡΑΣ, κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να υποβάλει ή να ταχυδρομήσει με απόδειξη, στο Πρωτόκολλο της Αρχής (οδός Σταδίου 33 – Τ.Κ. 10559, Αθήνα, 7οςόροφος) Φάκελο που θα περιλαμβάνει:

  • Υπογεγραμμένη Αίτηση Υποψηφιότητας στην οποία, μεταξύ άλλων, θα απαριθμούνται τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά. Στην Αίτησή του ο ενδιαφερόμενος σημειώνει, στο αντίστοιχο πεδίο, τον τομέα ή τους τομείς ικανοτήτων, στον οποίο επιθυμεί να αναγνωρισθεί η επάρκειά του,
  • Τα σχετικά δικαιολογητικά.

Όπως αναφέρεται, η ΡΑΣ θα πραγματοποιήσει έλεγχο πληρότητας και συμβατότητας των υποβληθεισών αιτήσεων και θα εκδώσει απόφαση με τον πίνακα των αναγνωρισμένων Εξεταστών Μηχανοδηγών και σχετικές βεβαιώσεις (δηλώσεις) αναγνώρισης Εξεταστών Μηχανοδηγών.

Η δήλωση αναγνώρισης έχει διάρκεια ισχύος 1 έτους και μπορεί να ανανεωθεί (Αίτηση Ανανέωσης Δήλωσης Αναγνώρισης Εξεταστή Μηχανοδηγού).

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης και αναγνώρισης Εξεταστών Μηχανοδηγών, ο εξεταστής, με έναν μοναδικό κωδικό, εντάσσεται στο Μητρώο, το οποίο δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της ΡΑΣ.

Αντικείμενο των αναγνωρισμένων Εξεταστών Μηχανοδηγών

Οι αναγνωρισμένοι Εξεταστές Μηχανοδηγών, που θα ενταχθούν στο Μητρώο, θα έχουν την υποχρέωση για τη διενέργεια αμερόληπτων εξετάσεων του άρθρου 25, για την επιτήρησή τους και για τη βαθμολόγηση των μηχανοδηγών και υποψήφιων μηχανοδηγών, όπως αυτές θα καθορίζονται εξειδικεύονται στον Οδηγό Σπουδών για την άδεια μηχανοδηγού ή/και στα Προγράμματα Κατάρτισης για τα πιστοποιητικά μηχανοδηγού (υποδομή και τροχαίο υλικό), που διαθέτει κάθε αναγνωρισμένο από τη ΡΑΣ Εκπαιδευτικό Κέντρο που παρέχει εκπαίδευση σε μηχανοδηγούς και υποψήφιους μηχανοδηγούς.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο