ΑρχικήΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑΔιεξαγωγή μελέτης για την ανάπτυξη, τις νέες τάσεις και προοπτικές της ταχυδρομικής αγοράς

Διεξαγωγή μελέτης για την ανάπτυξη, τις νέες τάσεις και προοπτικές της ταχυδρομικής αγοράς

Στη διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για το έργο «Μελέτη για την ανάπτυξη της ταχυδρομικής αγοράς, νέες τάσεις και προοπτικές» προχώρησε η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η επιλογή αναδόχου για τη διεξαγωγή μελέτης που αφορά την ποσοτική και ποιοτική ανάλυση της ελληνικής ταχυδρομικής αγοράς, την παρουσίαση των τάσεων αυτής, της ανάπτυξης του ανταγωνισμού και αξιολόγηση του υφιστάμενου κανονιστικού πλαισίου.

Κατά την εκπόνηση της μελέτης θα γίνει σύγκριση με ευρωπαϊκές πρακτικές και το ρυθμιστικό πλαίσιο της ταχυδρομικής αγοράς άλλων ευρωπαϊκών χωρών και σύγκριση με πρακτικές φορέων του ελληνικού δημοσίου όσον αφορά την τήρηση μητρώων με σκοπό να εντοπισθούν πιθανά κενά ή πλεονεκτήματα σε όσα εφαρμόζονται στην ελληνική αγορά και την ελληνική ρυθμιστική αρχή.

Η μελέτη θα πρέπει να καταλήξει σε μία σειρά προτάσεων για την αναμόρφωση του υφιστάμενου κανονιστικού πλαισίου και την ανάπτυξη της ελληνικής ταχυδρομικής αγοράς σε ένα ρυθμιστικό πλαίσιο υγιούς ανταγωνισμού. Επίσης θα συμπεριλαμβάνει προτάσεις έργων που θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη της αγοράς και μπορούν να ενταχθούν σε καθεστώς χρηματοδότησης (όπως προγράμματα ΕΣΠΑ).

Η προϋπολογιζόμενη συνολική αξία της σύμβασης του έργου εκτιμάται, κατ’ ανώτατο όριο, στο ποσό των 135.000 ευρώ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, ο οποίος θα βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή.

Η διάρκεια της σύμβασης θα ορίζεται σε 6 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Οι προσφορές μπορούν θα μπορούν να υποβάλλονται το διάστημα 24/06/2020 –  15/07/2020 και ώρα 13:00.

Σύμφωνα με την ΕΕΤΤ βασικό κριτήριο ανάθεσης του έργου θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται αναλυτικά στη σχετική διακήρυξη.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο