ΑρχικήΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑΣτα 45 εκατ. η αποζημίωση των ΕΛΤΑ για την «Καθολική Υπηρεσία» των ετών 2013 – 2015

Στα 45 εκατ. η αποζημίωση των ΕΛΤΑ για την «Καθολική Υπηρεσία» των ετών 2013 – 2015

Στα 45 εκατ. ευρώ ανέρχεται η αποζημίωση των ΕΛΤΑ για την «Καθολική Υπηρεσία» των ετών 2013 – 2015, σύμφωνα με σχετική τροπολογία που κατέθεσε, στη Βουλή, το υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής.

Υπενθυμίζεται ότι τα ΕΛΤΑ αιτούνταν 50 εκατ. κατ’ έτος και όχι 15 εκατ., όπως προβλέπει η τροπολογία.

Αναλυτικά η τροπολογία στο επισυναπτόμενο αρχείο: KATHOLIKIYPHRESIA

Τροπολογία στο Σχέδιο Νόμου με τίτλο “Μέτρα μείωσης του κόστους εγκατάστασης υψίρρυθμων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών – Εναρμόνιση της νομοθεσίας στην Οδηγία 2014/61/ΕΕ και άλλες διατάξεις.”

Αιτιολογική έκθεση

Με το ν. 4053/2012 “Ρύθμιση λειτουργίας της ταχυδρομικής αγοράς, θεμάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις” (Α’ 44) συντελέστηκε η πλήρης απελευθέρωση της ταχυδρομικής αγοράς, με την κατάργηση του αποκλειστικού τομέα και των ειδικών δικαιωμάτων του Φορέα Παροχής Καθολικής ταχυδρομικής Υπηρεσίας (ΦΠΚΥ), που είχαν απονεμηθεί για τη χρηματοδότηση της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας. Δεδομένου ότι η παροχή καθολικής υπηρεσίας, ιδίως στις δυσπρόσιτες περιοχές, είναι σημαντική για την κοινωνική συνοχή και την ανάπτυξη των περιοχών αυτών, προέχει να διασφαλιστεί η παροχή της μέσω της δημιουργίας ενός μηχανισμού χρηματοδότησης του καθαρού κόστους.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μετά από αίτημα της Ελληνικής Κυβέρνησης, έκρινε [C(2014)5436 final] ότι είναι συμβατή με το ενωσιακό δίκαιο για μία μσυεταβατική περίοδο δύο (2013-2014) ή τριών (2013-2015) ετών η χρηματοδότηση του καθαρού κόστους της καθολικής υπηρεσίας απευθείας από κρατικούς πόρους, μέχρι τη δημιουργία ενός μηχανισμού αποζημίωσης στο οποίο να συμμετέχουν και οι φορείς παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών που δραστηριοποιούνται εντός του πεδίου της καθολικής υπηρεσίας.

Με την παρούσα διάταξη ρυθμίζεται η διαδικασία υπολογισμού του καθαρού κόστους παροχής καθολικής υπηρεσίας και αποζημίωσης του Φορέα Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας κατά τη μεταβατική αυτή περίοδο, η οποία δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθεί νομοθετικά κατά την ψήφιση του ν. 4053/2012. Λόγω λήξης από 19.4.2015 της Σύμβασης ανάθεσης παροχής καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και ΦΠΚΥ, είναι απαραίτητη η πρόβλεψη αναδρομικής ισχύος της νέας σύμβασης που θα συναφθεί, προκειμένου να υλοποιηθεί απρόσκοπτα η ως άνω χρηματοδότηση της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας.

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ/ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ν. 4053/2012 (Α 44): “Ρύθμιση λειτουργίας της ταχυδρομικής αγοράς, θεμάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις”

Αρθρο 8

Χρηματοδότηση καθολικής υπηρεσίας

1. Το καθαρό κόστος παροχής της καθολικής υπηρεσίας επιβαρύνει τον φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας κατά το μέρος παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών εντός της καθολικής υπηρεσίας, τους φορείς παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών εντός της καθολικής υπηρεσίας και τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζεται το μέρος του καθαρού κόστους παροχής της καθολικής υπηρεσίας που επιβαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Με την ίδια απόφαση, μετά από εισήγηση της Ε.Ε.Τ.Τ., καθορίζεται ο τρόπος επιμερισμού του μέρους του καθαρού κόστους που επιβαρύνει τους φορείς παροχής ταχυδρομικής υπηρεσίας. Ο επιμερισμός κόστους γίνεται με τρόπο διαφανή, αντικειμενικό και ουδέτερο, ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος διπλής καταβολής εισφορών τόσο για τις εκροές όσο και για τις εισροές των φορέων παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, τη γεωγραφική κατανομή του εκτελούμενου από κάθε φορέα ταχυδρομικού έργου και τα αντιστοιχούντα σε αυτό έσοδα.

3.  Η Ε.Ε.Τ.Τ. είναι αρμόδια για τον υπολογισμό και την εξατομίκευση των εισφορών του παρόντος άρθρου για καθένα φορέα παροχής ταχυδρομικής υπηρεσίας. Η Ε.Ε.Τ.Τ. επίσης είναι αρμόδια για την είσπραξη και την απόδοση στον δικαιούχο φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας των αναλογούντων ποσών, με την εξαίρεση των εισφορών που επιβαρύνουν το δικαιούχο φορέα σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, τις οποίες ο δικαιούχος φορέας δύναται να συμψηφίζει.

4. Το μέρος του καθαρού κόστους παροχής της καθολικής υπηρεσίας που επιβαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, αποδίδεται απευθείας στον δικαιούχο φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας.

5. Η παροχή πρόσθετων υπηρεσιών πέραν των υποχρεώσεων της καθολικής υπηρεσίας, όπως η διανομή συντάξεων και χρηματικών ενταλμάτων, δεν υπόκειται σε μηχανισμούς αποζημίωσης που απαιτούν τη συνεισφορά φορέων παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, αλλά δύναται να χρηματοδοτείται σύμφωνα με τους κανόνες του Ευρωπαϊκού Δικαίου περί κρατικών ενισχύσεων.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Υπολογισμός καθαρού κόστους της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας

Μέρος Β’: Υπολογισμός καθαρού κόστους

Το καθαρό κόστος των υποχρεώσεων παροχής καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας είναι κάθε κόστος συναφές και αναγκαίο για τη λειτουργία της παροχής καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας.

Το καθαρό κόστος των υποχρεώσεων παροχής καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ του καθαρού κόστους της λειτουργίας του φορέα παροχής καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας του άρθρου 6 με υποχρεώσεις παροχής καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας και του κόστους λειτουργίας του ίδιου φορέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών χωρίς υποχρεώσεις παροχής καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας.

Κατά τον υπολογισμό συνεκτιμώνται όλα τα άλλα σχετικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων ενδεχόμενων άυλων οφελών και οφελών της αγοράς που αποκομίζει φορέας παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών στον οποίο έχει ανατεθεί η παροχή καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας, του δικαιώματος για εύλογα κέρδη και των κινήτρων της αποτελεσματικότητας σε σχέση με το κόστος.

Πρέπει να δίνεται η δέουσα προσοχή στην ορθή εκτίμηση των στοιχείων κόστους τα οποία θα απέφευγε οποιοσδήποτε καθορισμένος φορέας παροχής καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας, εάν δεν ήταν επιφορτισμένος με την υποχρέωση παροχής καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας.

Κατά τον υπολογισμό του καθαρού κόστους θα πρέπει να συνεκτιμώνται τα άυλα οφέλη του φορέα παροχής καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας.

Ο υπολογισμός βασίζεται στο κόστος που προκύπτει από:

– στοιχεία των καθορισμένων υπηρεσιών οι οποίες μπορούν να παρέχονται μόνο με ζημία ή με συνθήκες κόστους που δεν εμπίπτουν στα συνήθη εμπορικά πρότυπα. Η κατηγορία αυτή είναι δυνατόν να περιλαμβάνει στοιχεία υπηρεσιών όπως οι οριζόμενες στο μέρος Α’,

– ειδικούς χρήστες ή ομάδες χρηστών που μπορούν να εξυπηρετούνται μόνο με ζημία ή με συνθήκες κόστους που δεν εμπίπτουν στα συνήθη εμπορικά πρότυπα, λόγω του κόστους παροχής της συγκεκριμένης υπηρεσίας, των σχετικών εσόδων και ενδεχομένων ενιαίων τιμών.

Ο υπολογισμός του καθαρού κόστους των ειδικών πτυχών των υποχρεώσεων καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας διενεργείται χωριστά, ώστε να μην υπολογίζονται διπλά ενδεχόμενα άμεσα ή έμμεσα οφέλη και στοιχεία κόστους.
Το συνολικό καθαρό κόστος των υποχρεώσεων καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας για οποιονδήποτε καθορισμένο φορέα παροχής καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας υπολογίζεται ως άθροισμα του καθαρού κόστους που προκύπτει από τις επί μέρους συνιστώσες των υποχρεώσεων καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας, λαμβανομένων υπόψη ενδεχόμενων άυλων οφελών. Η ευθύνη για την επαλήθευση του καθαρού κόστους ανήκει στην Ε.Ε.Τ.Τ.

Ο φορέας ή οι φορείς παροχής καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας οφείλουν να συνεργαστούν κατά την επαλήθευση του καθαρού κόστους.

Η Ε.Ε.Τ.Τ. ελέγχει τον υπολογισμό του καθαρού κόστους που υποβάλλει ο φορέας παροχής καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας και στη συνέχεια υποβάλλει έκθεση στον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

1. Στο άρθρο 8 του ν. 4053/2012 (Α’ 44) “Ρύθμιση λειτουργίας της ταχυδρομικής αγοράς, θεμάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις” προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:

“6. Ορίζεται μεταβατικό στάδιο για την αποζημίωση της καθολικής υπηρεσίας των ετών 2013, 2014 και 2015. Για το μεταβατικό στάδιο, ο ΦΠΚΥ υποβάλλει στην Ε.Ε.Τ.Τ. τον υπολογισμό του καθαρού κόστους παροχής της καθολικής υπηρεσίας των ετών 2013, 2014 και 2015 έως τις 30 Ιουνίου 2017.

Η ΕΕΤΤ προβαίνει εν συνεχεία σε έλεγχο των υποβληθέντων στοιχείων και επαληθεύει σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις το καθαρό κόστος παροχής της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας των ανωτέρω ετών στο μέτρο που αυτό υφίσταται. Το επαληθευμένο από την ΕΕΤΤ καθαρό κόστος παροχής της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας των ετών 2013, 2014 και 2015 δεν δύναται να υπερβεί τα δεκαπέντε (15) εκατομμύρια ευρώ ανά έτος και καλύπτεται στο σύνολό του από τον Κρατικό Προϋπολογισμό ως Υπηρεσία Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (ΥΓΟΣ).

Το ποσό αποδίδεται απευθείας στον δικαιούχο ΦΠΚΥ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης καθορίζονται ο χρόνος και ο τρόπος απόδοσής του, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. Η νέα Σύμβαση ανάθεσης παροχής καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και ΦΠΚΥ θα ισχύει αναδρομικά από την ημερομηνία λήξης της προηγούμενης, ήτοι από 19.4.2015.”

2. Στο τέλος του Μέρους Β’ του Παραρτήματος I του Ν.4053/12 προστίθεται παράγραφος ως εξής:

“Το καθαρό κόστος καθολικής υπηρεσίας αποτελεί “άδικη οικονομική επιβάρυνση”, όταν υπερβαίνει ποσοστό 1% των εσόδων του ΦΠΚΥ από την παροχή καθολικών υπηρεσιών. Αν η ΕΕΤΤ διαπιστώσει ότι το επαληθευμένο καθαρό κόστος αποτελεί άδικη οικονομική επιβάρυνση για τον ΦΠΚΥ, το κόστος αυτό αποζημιώνεται στο σύνολό του. Ειδικότερα, για την περίοδο 2013-2015 εφόσον η ΕΕΤΤ διαπιστώσει ότι το επαληθευμένο καθαρό κόστος αποτελεί άδικη οικονομική επιβάρυνση για τον ΦΠΚΥ, το κόστος αυτό αποζημιώνεται έως το μέγιστο ποσό των 15 εκατ. ευρώ ετησίως Αν η ΕΕΤΤ διαπιστώσει ότι το επαληθευμένο καθαρό κόστος δεν αποτελεί άδικη οικονομική επιβάρυνση, αυτό επιβαρύνει αποκλειστικά το ΦΠΚΥ.”

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο