Αρχική2016 (Page 49)

Αύξηση του κύκλου εργασιών και συνάμα,

Τη μηνιαία μικτή αποζημίωση του προέδρου

Τη σύσταση Ειδικής Γραμματείας Ναυπηγικής και