ΑρχικήΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΙΣε ΦΕΚ ο αριθμός εξεταστών υποψηφίων οδηγών και ο χρόνος που θα διαρκεί η εξέταση

Σε ΦΕΚ ο αριθμός εξεταστών υποψηφίων οδηγών και ο χρόνος που θα διαρκεί η εξέταση

Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) δημοσιεύθηκε η απόφαση του υπουργείου Μεταφορών, με την οποία καθορίζεται ο αριθμός των εξεταστών υποψηφίων οδηγών και οδηγών για τη δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς, ανά κατηγορία άδειας οδήγησης και ανά περιφέρεια, καθώς και ο ελάχιστος απαιτούμενος χρόνος για τη διενέργεια της εξέτασης ανά κατηγορία άδειας οδήγησης.

Αναλυτικότερα, ο ελάχιστος απαιτούμενος χρόνος διενέργειας της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς για το πρώτο στάδιο (ειδικές δοκιμασίες) και το δεύτερο στάδιο (πορεία), ανά κατηγορία άδειας οδήγησης εκτιμάται:

α) Στο πρώτο στάδιο (ειδικές δοκιμασίες) της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς:

αα) Για τις κατηγορίες ΑΜ, Α1, Α2 και Α, σε δεκαπέντε (15) λεπτά της ώρας.

αβ) Για την κατηγορία Β, σε δέκα (10) λεπτά της ώρας.

αγ) Για την κατηγορία ΒΕ, σε είκοσι πέντε (25) λεπτά της ώρας.

αδ) Για τις κατηγορίες C1, C, D1, D, σε δέκα (10) λεπτά της ώρας.

αε) Για τις κατηγορίες C1E, CE, D1E, DE, σε είκοσι πέντε (25) λεπτά της ώρας.

β) Στο δεύτερο στάδιο (πορεία) της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς:

βα) Για τις κατηγορίες ΑΜ, Α1, Α2 και Α, σε εικοσιπέντε (25) λεπτά της ώρας.

ββ) Για την κατηγορία Β, σε εικοσιπέντε (25) λεπτά της ώρας.

βγ) Για την κατηγορία ΒΕ, σε εικοσιπέντε (25) λεπτά της ώρας.

βδ) Για τις κατηγορίες, C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E, DE, χωρίς την απόκτηση ΠΕΙ, σε σαράντα πέντε (45) λεπτά της ώρας.

βε) Για τις κατηγορίες, C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E, DE με την απόκτηση ΠΕΙ, σε εκατόν είκοσι (120) λεπτά της ώρας

γ) Για την υποδοχή του υποψηφίου καθώς και την προετοιμασία και έλεγχο του οχήματος, σε πέντε (5) λεπτά της ώρας, πλέον των ανωτέρω αναφερόμενων χρόνων.

Όπως σημειώνεται, «ο μέγιστος καθαρός χρόνος ημερήσιας απασχόλησης των εξεταστών υποψηφίων οδηγών και οδηγών για τη διενέργεια της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς ορίζεται σε έξι (6) ώρες. Οι υπόλοιπες δύο (2) υποχρεωτικές ώρες ημερησίως, καλύπτονται κυρίως από τον απαραίτητο χρόνο για την ενημέρωση, τη μετάβαση στο χώρο διενέργειας των δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς, την καταγραφή του πρακτικού δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς, την καταχώριση των δεδομένων του πρακτικού εξέτασης στο Μηχανογραφικό Σύστημα Καταγραφής Αποτελεσμάτων των δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς (ΜΗΣΚΑ), καθώς και του διαλείμματος».

Όσον αφορά τον καθορισμό του αριθμού εξεταστών, διαβάστε περισσότερες πληροφορίες στους πίνακες που ακολουθούν:

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο