ΑρχικήLOGISTICSΚαταρτίζεται μελέτη για την ενεργειακή κατανάλωση του τομέα των μεταφορών έως το 2030

Καταρτίζεται μελέτη για την ενεργειακή κατανάλωση του τομέα των μεταφορών έως το 2030

Στη διενέργεια διαγωνισμού για την κατάρτιση τεχνικής μελέτης, αναφορικά με την ενεργειακή κατανάλωση στον τομέα των μεταφορών, μέχρι το 2030, προχωρά η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ).

Επιμέλεια: Μαρίνα Δημητρίου 

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αρχής, καλείται κάθε ενδιαφερόμενος να υποβάλει προσφορά για την απευθείας ανάθεση του έργου «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2030 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ».

Η εκτίμηση της δαπάνης του έργου είναι έως 50.000 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), ενώ η σχετική σύμβαση εκτιμάται να είναι διάρκειας έως 4 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της.

Οι προσφορές και τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν σε σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο της ΡΑΕ έως τις 16 Ιουλίου 2018.

Τι περιλαμβάνει το έργο

Όπως σημειώνει η ΡΑΕ, στο πλαίσιο του Εθνικού Ενεργειακού Σχεδιασμού πρέπει να γίνει αναλυτική περιγραφή της εξέλιξης της ενεργειακής κατανάλωσης στον τομέα των μεταφορών και της κάλυψης της ζήτησης αυτής από συγκεκριμένες τεχνολογίες, καύσιμα και είδη μεταφορικού στόλου.

Επιπρόσθετα αυτό πρέπει να γίνει λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνικές ιδιαιτερότητες και περιορισμούς που ισχύουν ανά υπο-τομέα του κλάδου των μεταφορών καθώς και τις απαιτήσεις που πιθανώς χρειάζονται σε νέες υποδομές που θα επιτρέπουν τη χρήση νέων τεχνολογιών ή και νέων καυσίμων.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του πακέτου νομοθετικών προτάσεων «Clean Energy for all Europeans» της 30ης Νοεμβρίου 2016, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (EC) παρουσίασε πρόταση Οδηγίας για τη χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (COM (2016) 767, RED2) και πρόταση Κανονισμού για τη διακυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COM (2016) 759, Κανονισμός Διακυβέρνησης).

Ο προτεινόμενος Κανονισμός Διακυβέρνησης προβλέπει έναν μηχανισμό που θα βασίζεται μεταξύ άλλων σε ολοκληρωμένα εθνικά σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα, καλύπτοντας δεκαετείς περιόδους με έναρξη τη δεκαετία 2021-2030.

Όλα τα κράτη-μέλη πρέπει να κοινοποιήσουν τα εθνικά τους σχέδια έως την 1 η Ιανουαρίου 2019 στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στα οποία θα περιλαμβάνεται εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα σχετικά με το μερίδιο ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στον τομέα των μεταφορών.

Μέχρι σήμερα, οι προβλέψεις του άρθρου 25 της RED2 στις μεταφορές περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, ελάχιστο μερίδιο ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 14% επί της τελικής κατανάλωσης ενέργειας στις μεταφορές για το 2030, με τη χρήση συγκεκριμένων πολλαπλασιαστών, το οποίο θα επιτευχθεί με τη θέσπιση υποχρεώσεων που θα τεθούν στους προμηθευτές καυσίμων.

Σε αυτό το συνολικό μερίδιο, η συνεισφορά των προηγμένων βιοκαυσίμων και βιοαερίου προβλέπεται να είναι 1% το 2025 αυξανόμενο τουλάχιστον σε 3% το 2030.

Εντούτοις διαφορετικές προσεγγίσεις έχουν προταθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναφορικά με το μέγεθος του μεριδίου ενέργειας από ΑΠΕ, το μέγεθος του υποστόχου για προηγμένα βιοκαύσιμα και βιοαέριο, τη χρήση πολλαπλασιαστών και την ανώτατη δυνατή συνεισφορά συμβατικών βιοκαυσίμων στον εν λόγω στόχο.

Σημειώνεται επίσης ότι πρόσφατα εκδόθηκε η εθνική στρατηγική για τις υποδομές εναλλακτικών καυσίμων στη χώρα (ΦΕΚ 3824/Β/31-10-2017, ΚΥΑ οικ.77226/1/2017 – Καθορισμός και εξειδίκευση των απαιτούμενων λεπτομερειών εφαρμογής και των τεχνικών προδιαγραφών του Εθνικού πλαισίου πολιτικής, για την ανάπτυξη της αγοράς υποδομών εναλλακτικών καυσίμων στον τομέα των μεταφορών).

Για την επεξεργασία του εθνικού σχεδίου, κρίνεται ότι χρειάζεται η εκπόνηση εξειδικευμένης τεχνικής μελέτης, η οποία θα περιλαμβάνει αναλυτικά σενάρια και μελέτη επιπτώσεων για την επίτευξη του στόχου στις μεταφορές, λαμβάνοντας υπόψη και άλλους τομείς όπως το μερίδιο από ανανεώσιμες πηγές στην ηλεκτροπαραγωγή.

Η τεχνική βοήθεια θα πρέπει να εστιάζει στον ενεργειακό σχεδιασμό στον τομέα των μεταφορών για την περίοδο 2020-2030, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της RED2 και του Κανονισμού Διακυβέρνησης, λαμβάνοντας υπόψη και άλλους τομείς πολιτικής καθώς και τη συμβολή του σχεδιασμού στις έξι διαστάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αυτές τίθενται στο άρθρο 4 του Κανονισμού Διακυβέρνησης (απανθρακοποίηση, ενεργειακή αποδοτικότητα, ασφάλεια εφοδιασμού, εσωτερική αγορά ενέργειας, έρευνα, καινοτομία και ανταγωνιστικότητα).

Οι ελάχιστοι τομείς και υποτομείς του κλάδου των μεταφορών που χρειάζεται να αναλυθούν περιλαμβάνουν τουλάχιστον τους ακόλουθους:

Οδικές Μεταφορές

-Επιβατικές Μεταφορές (Ιδιωτικής Χρήσης Επιβατικά, ΤΑΧΙ, Λεωφορεία Αστικά, Υπεραστικά και Τουριστικά, Δίτροχα και ΤΡΑΜ)

-Εμπορευματικές Μεταφορές (Eλαφρά Φορτηγά Οχήματα και Βαρέα Φορτηγά Οχήματα)

Σιδηροδρομικές Μεταφορές

-Επιβατικές Σιδηροδρομικές (Επιβατικός Σιδηρόδρομος, Προαστιακός, Μετρό)

-Εμπορευματικές Σιδηροδρομικές (Εμπορευματικός Σιδηρόδρομος)

Εγχώρια Ναυσιπλοΐα

Εγχώρια Αεροπλοΐα

Διεθνής Αεροπλοΐα

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο