ΑρχικήΝΑΥΤΙΛΙΑΠαρατείνεται το μέτρο αναστολής εργασίας στους ναυτικούς και το Φεβρουάριο

Παρατείνεται το μέτρο αναστολής εργασίας στους ναυτικούς και το Φεβρουάριο

Μέτρα στήριξης ναυτικής εργασίας περιλαμβάνει το άρθρο 16 του νομοσχεδίου του υπουργείου Ναυτιλίας για τη θαλάσσια οικονομία που εισάγεται προς ψήφιση και συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής.

Μεταξύ αυτών, η παράταση του μέτρου αναστολής εργασίας και τον Φεβρουάριο, ενώ συγκεκριμενοποιείται η καταβολή των επιδομάτων εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων 2021.

Επιμέλεια: Βάσω Βεγιάζη

Όπως αναφέρεται στο άρθρο 16, ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις – πλοιοκτήτες – εφοπλιστές που πλήττονται σημαντικά από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 βάσει των ΚΑΔ που ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, δύνανται να παρατείνουν ή να θέτουν αρχικώς σε αναστολή συμβάσεις ναυτολόγησης ναυτολογημένων ναυτικών, εξαιρουμένου του προσωπικού ασφαλείας – φύλαξης, των πλοίων της παρ. 1 του άρθρου 126 του ν. 4764/2020 (Α΄ 256) κατά τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021 και εφόσον τα πλοία αυτά δεν δραστηριοποιούνται.

Οι ναυτολογημένοι ναυτικοί της παρ. 1 είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, κατ’ αναλογία των ημερών αναστολής των συμβάσεων ναυτολόγησής τους με βάση υπολογισμού το ποσό των πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων (534) ευρώ που αντιστοιχεί στις τριάντα (30) ημέρες για έκαστο μήνα.

Για το σύνολο των ημερών αναστολής των συμβάσεων ναυτολόγησης παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη με βάση τις αποδοχές των ναυτικών που καθορίζονται σύμφωνα με τις τελευταίες ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις ναυτικής εργασίας που έχουν εφαρμογή. Κατά τον χρόνο αναστολής της σύμβασης ναυτολόγησης ναυτικών, η υγειονομική περίθαλψη αυτών καλύπτεται από τον Οίκο Ναύτου.

Οι ναυτικοί των παρ. 1 και 2 υπάγονται στον μηχανισμό εφαρμογής των μέτρων στήριξης, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 2242.10/21372/2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Β΄ 1128).

Η δαπάνη για την αποζημίωση ειδικού σκοπού των ναυτολογημένων ναυτικών των παρ. 1 και 2 και την ασφαλιστική τους ικανότητα καλύπτεται μέσω έκτακτης επιχορήγησης του Οίκου Ναύτου από τις πιστώσεις του ειδικού φορέα Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με την περ. ζ΄ της παρ. 2 του άρθρου εξηκοστού τρίτου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α΄ 86), όπως αντικαταστάθηκε με την περ. γ΄ της παρ. 6 του άρθρου τεσσαρακοστού της από 1.5.2020 16 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104).

Το ποσό της αποζημίωσης ειδικού σκοπού της παρ. 2 είναι αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.

Οι ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις – πλοιοκτήτες – εφοπλιστές, που εμπίπτουν στις παρ. 1 και 2, απαγορεύεται ρητά να προβούν σε καταγγελία των συμβάσεων ναυτολόγησης και, σε περίπτωση πραγματοποίησής της, αυτή θεωρείται άκυρη.

Στην περίπτωση που η σύμβαση ναυτολόγησης των ναυτικών έχει τεθεί ή τίθεται σε αναστολή, τα επιδόματα εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων 2021 καταβάλλονται μειωμένα αναλογικά από τον υπόχρεο πλοιοκτήτη – εφοπλιστή, λαμβάνοντας υπόψη για τον υπολογισμό τους τον χρόνο διάρκειας της σύμβασης ναυτολόγησης έως την αναστολή της, ήτοι από 1.1.2021 μέχρι και 2.5.2021 και από 3.5.2021 μέχρι και 31.5.2021, αντιστοίχως.

Τα ποσά εκ του επιδομάτων εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων που αντιστοιχούν σε ανωτέρω χρονικό διάστημα αναστολής της σύμβασης ναυτολόγησης καταβάλλονται σύμφωνα με την παρ. 4.

Η χρονική διάρκεια της παρεχόμενης από τον Οίκο Ναύτου ασφαλιστικής προστασίας, που αφορά σε ασφαλιστική ικανότητα και παροχές σε χρήμα σύμφωνα με το π.δ. 894/1981 (Α΄ 226) για όσους δικαιούχους έληξε μετά τις 31.12.2020 δύναται να παραταθεί μέχρι τις 30.4.2021, εφόσον υποβληθεί από τους δικαιούχους σχετική αίτηση.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται να τροποποιούνται οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε άλλο ζήτημα σχετικό με τον μηχανισμό εφαρμογής των παρ. 1 και 2.

Επίσης, με κοινή απόφαση των Υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Οικονομικών δύναται να παραταθεί το χρονικό διάστημα καταβολής της αποζημίωσης ειδικού σκοπού για τριάντα (30) ημέρες κάθε φορά και πάντως όχι πέραν της 31ης Μαΐου 2021.

Τέλος, με την ίδια απόφαση δύνανται να καθορίζονται ειδικότερες διαδικασίες καταβολής των επιδομάτων εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων 2021 της παρ. 7.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο