ΑρχικήΝΑΥΤΙΛΙΑ«Σπάει» στα δύο η άδεια λειτουργίας των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά για την ΕΝΑΕ και την ΕΤΑΔ

«Σπάει» στα δύο η άδεια λειτουργίας των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά για την ΕΝΑΕ και την ΕΤΑΔ

Ειδικά ζητήματα των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά ρυθμίζονται με σχετική διάταξη του νομοσχεδίου του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με τίτλο «Απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Υποδομών και Μεταφορών, ρυθμίσεις για τη μεταφορά στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας των αρμοδιοτήτων για τα εμπορικά σήματα και άλλες διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης».

Συγκεκριμένα, προβλέπεται ο διαχωρισμός της υφιστάμενης άδειας λειτουργίας των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά σε 2 ξεχωριστές άδειες, για την «Ελληνικά Ναυπηγεία ΑΕ (ΕΝΑΕ ΑΕ)» και την «Ανώνυμη Εταιρία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ Α.Ε.)», υπό ειδικώς οριζόμενους όρους και έννομες συνέπειες.

Το περιεχόμενο του Άρθρου 60

Η παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 4664/2020 (Α΄ 32), περί της άδειας λειτουργίας των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, αντικαθίσταται ως εξής:

«3. α) Η υφιστάμενη άδεια λειτουργίας, υπ’ αρ. 120/01/12.7.2001 απόφαση της Νομαρχίας Αθηνών «Χορήγηση άδειας λειτουργίας (ανανέωση) μετά από μηχανολογικό εκσυγχρονισμό του Ναυπηγείου κατασκευής και επισκευής πλοίων-σκαφών της Α.Ε. “Ελληνικά Ναυπηγεία”», θεωρείται αυτοδικαίως διαχωρισθείσα σε δυο (2) άδειες λειτουργίας ναυπηγείων, αορίστου χρόνου εκάστη, μεταξύ της Ανώνυμης Εταιρίας Ελληνικά Ναυπηγεία (ΕΝΑΕ) και της Ανώνυμης Εταιρίας Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ Α.Ε.).

Ο ως άνω διαχωρισμός διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται διαφορετικά εφαρμόζονται οι παρ. 7 και 8 του άρθρου 20 του ν. 3325/2005 (Α’ 68). Για κάθε άδεια, η δυναμικότητα της οποίας αντιστοιχεί στους χώρους, στις υφιστάμενες μονάδες, στον εγκατεστημένο και στον απαραίτητο για τη λειτουργία τους ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό, στα κτίρια και στις υποδομές των εκτάσεων κυριότητας ή και χρήσης των δυο φορέων, εκδίδεται εντός 20 ημερών, μετά από την υποβολή σχετικής, αυτοτελούς, για τον κάθε ένα εκ των ανωτέρω φορέων, ακόμα και σε διαφορετικό χρόνο, αίτησης, διαπιστωτική πράξη από τον Περιφερειάρχη Αττικής, στον οποίο συνυποβάλλονται: συνοπτική τεχνική περιγραφή της εγκατάστασης και κατάλογος του υφιστάμενου, καθώς και του απαραίτητου για τη λειτουργία, ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, με ένδειξη της εγκατεστημένης ηλεκτρικής και θερμικής ισχύος, υπογεγραμμένη από τον αρμόδιο κατά νόμο μηχανικό, τοπογραφικό διάγραμμα στο οποίο αποτυπώνονται οι κτιριακές εγκαταστάσεις, ο υφιστάμενος, καθώς και ο τυχόν επιπλέον απαραίτητος για τη λειτουργία εξοπλισμός και λοιπές υποδομές και σχέδιο κάτοψης του χώρου.

Το σύνολο της εγκατεστημένης ηλεκτρικής και θερμικής ισχύος των δύο φορέων πρέπει να αθροίζεται στις ανωτέρω διαπιστωτικές πράξεις στα περιγραφόμενα στην υπ’ αρ. πρωτ. 120/01/12.7.2001 απόφαση της Νομαρχίας Αθηνών.

Σε κάθε περίπτωση, οι προκύπτουσες μονάδες των ΕΝΑΕ και ΕΤΑΔ συνεχίζουν να λειτουργούν νομίμως και πριν από την έκδοση των ως άνω διαπιστωτικών πράξεων. Το προηγούμενο εδάφιο ισχύει και για τη δραστηριότητα του Πολεμικού Ναυτικού.

β) Ειδικώς για την προκύπτουσα μονάδα της ΕΝΑΕ, το περιεχόμενο της διαπιστωτικής πράξης ταυτίζεται με το περιεχόμενο της υπ’ αρ. 1184042/4.12.2020 γνωστοποίησης που έχει υποβληθεί από την ΕΝΑΕ στην ιστοσελίδα «https://notifybusiness.gov.gr» σε συνδυασμό με τα
συνυποβαλλόμενα ανωτέρω έγγραφα και στοιχεία του υφιστάμενου κτιριακού και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, για τυχόν δε μεταβολές σε σχέση με την αρχική άδεια, η διαπιστωτική πράξη επέχει και θέση διαπίστωσης νομίμως ολοκληρωθέντος εκσυγχρονισμού.
Κατά τα λοιπά, με την έκδοση της ως άνω διαπιστωτικής πράξης η διαδικασία γνωστοποίησης παύει αυτοδικαίως και δεν λαμβάνεται πλέον υπ’ όψιν. Για την προκύπτουσα άδεια της ΕΤΑΔ, αυτή περιλαμβάνει την εναπομένουσα δυναμικότητα της αρχικής άδειας, για δε τυχόν τμήμα της εναπομένουσας δυναμικότητας που δεν αντιστοιχεί στον πράγματι εγκατεστημένο εξοπλισμό της ΕΤΑΔ ΑΕ ή για οποιαδήποτε άλλη μεταβολή, η διαπιστωτική πράξη επέχει θέση άδειας εκσυγχρονισμού.

γ) Οι ανωτέρω ρυθμίσεις δεν επιδρούν επί εκκρεμών ή μελλοντικών δικαστικών ή εξώδικων διαφορών πάσης φύσεως μεταξύ των ως άνω φορέων ή των διαδόχων τους, ιδίως ως προς την κυριότητα πραγμάτων.

δ) Η έλλειψη του πιστοποιητικού πυροπροστασίας, καθώς και άλλων προβλεπόμενων από τον νόμο δικαιολογητικών που απαιτούνται για την άδεια λειτουργίας και τυχόν δεν υφίστανται, δεν κωλύει την έκδοση των άνω διαπιστωτικών πράξεων, αλλά αυτά εκδίδονται με επιμέλεια των ανωτέρω φορέων ή και των ειδικών διαδόχων τους εντός δύο (2) ετών από την δημοσίευση του παρόντος, χωρίς η προθεσμία αυτή να παρατείνεται εξαιτίας της μεταβίβασης των μονάδων σε νέους φορείς.

Οι διαχωρισθείσες διά του παρόντος άδειες μεταβιβάζονται αυτοτελώς και αυτοδικαίως στους διαδόχους ΕΝΑΕ και ΕΤΑΔ, αντίστοιχα, δια της υπογραφής της σύμβασης μεταβίβασης στο πλαίσιο κάθε δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού, εφαρμοζόμενου αναλογικώς του άρθρου 23 του ν. 3982/2011 (Α’ 143), περί αλλαγής του φορέα της δραστηριότητας, χωρίς επανέλεγχο των δικαιολογητικών.

Οι ειδικοί διάδοχοι της ΕΤΑΔ και της ΕΝΑΕ δύνανται να προβαίνουν στην τροποποίηση των αδειών λειτουργίας που ενσωματώνονται στις ως άνω διαπιστωτικές πράξεις, ή και στον εκσυγχρονισμό τους, κατά τις κείμενες διατάξεις, εφαρμοζόμενου ιδίως του τελευταίου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 20 του ν. 3325/2005, περί διαχωρισμού ναυπηγοεπισκευαστικών δραστηριοτήτων.

Για την πραγματική έναρξη εργασιών εντός των εγκαταστάσεων εκάστου ναυπηγείου, απαιτείται η προηγούμενη έκδοση πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας, κατά τις κείμενες διατάξεις, ανάλογα με την κατηγορία επικινδυνότητας στην οποία κατατάσσεται η επιχείρηση. Η προϋπόθεση αυτή προβλέπεται στις ως άνω διαπιστωτικές πράξεις και η τήρησή της ελέγχεται από την αδειοδοτούσα αρχή, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Κατ’ εξαίρεση, κατά τη διάρκεια της ειδικής διαχείρισης, επιτρέπεται η εκτέλεση εργασιών που αφορούν στο Πολεμικό Ναυτικό, το οποίο αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη τήρησης των απαιτούμενων από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρων και μέσων πυροπροστασίας».

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο