ΑρχικήΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣΑίρονται τα εμπόδια για την Σιδηροδρομική Ακαδημία, ενισχύονται οι αρμοδιότητες της ΡΑΣ

Αίρονται τα εμπόδια για την Σιδηροδρομική Ακαδημία, ενισχύονται οι αρμοδιότητες της ΡΑΣ

Αίρονται τα εμπόδια για την λειτουργία της Σιδηροδρομικής Ακαδημίας του ΟΣΕ, ενώ παράλληλα ενισχύονται οι αρμοδιότητες της ΡΑΣ.

Επιμέλεια: Β. Βεγιάζη

Το νομοσχέδιο «Ρυθμίσεις θεμάτων για τις επιβατικές μεταφορές» περιλαμβάνει σειρά διατάξεων για το σιδηρόδρομο, οι οποίες – μεταξύ άλλων – είναι οι ακόλουθες:

-Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 30 του ν. 3911/2011 (Α’ 12) μετά τη λέξη «μαθητευόμενων» προστίθεται η φράση «μηχανοδηγών ή βοηθών μηχανοδηγών» και μετά τη φράση «οι μηχανοδηγοί» προστίθεται η φράση «και οι βοηθοί μηχανοδηγοί».

-Οι εκπαιδευτές και οι εξετάσεις του Κέντρου Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του ΟΣΕ πιστοποιούνται υποχρεωτικά από την Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων.

Τις προϋποθέσεις της πιστοποίησης και τα προσόντα όσων πρόκειται να πιστοποιηθούν καθορίζει η ΡΑΣ με απόφασή της.

Η ΡΑΣ τηρεί δυο μητρώα, ένα μητρώο εξεταστών και ένα μητρώο εκπαιδευτών. Η πιστοποίηση των παραπάνω λαμβάνει χώρα με πιστοποιητικό, το οποίο χορηγείται στον ενδιαφερόμενο εντός 20 ημερών από τη στιγμή που θα υποβάλλει αίτηση στην οποία θα πρέπει να επισυνάπτει τα απαιτούμενα έγγραφα.

Η κάθε πιστοποίηση καθώς και τα μητρώα όπως ισχύουν επικαιροποιημένα αναρτώνται στη διαδικτυακή πύλη της ΡΑΣ.

– Με Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και κατόπιν γνώμης  της Ολομέλειας της ΡΑΣ δύναται να συστήνονται προσωρινά Μονάδες Ειδικού Χαρακτήρα για τη μελέτη και άμεση ενσωμάτωση ευρωπαϊκών οδηγιών, για τη βελτίωση της ποιότητας και αποδοτικότητας των σιδηροδρομικών υπηρεσιών και για την ενίσχυση της ασφάλειας, της απόδοσης και της ανταγωνιστικότητας του σιδηροδρομικού τομέα.

Οι Μονάδες Ειδικού Χαρακτήρα υπάγονται στην Ολομέλεια της ΡΑΣ και λειτουργούν ως υπηρεσιακές μονάδες επιπέδου Υποδιεύθυνσης.

Με την παραπάνω Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες των Μονάδων Ειδικού Χαρακτήρα και ορίζονται, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία τους, η οργάνωση και οι αρμοδιότητες των τμημάτων της, οι θέσεις του προσωπικού και η στελέχωση της μονάδας, ο ορισμός και η αναπλήρωση των προϊσταμένων καθώς και κάθε άλλη αναγκαία σχετική λεπτομέρεια, προς επίτευξη των στόχων και της ολοκληρωμένης και αποτελεσματικής επίλυσης θεμάτων που άπτονται της λειτουργίας των εν λόγω Μονάδων.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο