Ετικέτα: ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

ÖïñôçãÜ ðáñáìÝíïõí óôçí ÅèíéêÞ ïäü Ýîù áðü ôçí ÁèÞíá êáèþò ïé éäéïêôÞôåò öïñôçãþí óõíå÷ßæïõí , ÷ùñßò íá äéáêüðôïõí ôçí êõêëïöïñßá ï÷çìÜôùí , ôéò êéíçôïðïéÞóåéò ôïõò, ÁèÞíá  ÐÝìðôç 23 Óåðôåìâñßïõ 2010. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÏÑÅÓÔÇÓ ÐÁÍÁÃÉÙÔÏÕ

«Σαφάρι» της Αστυνομίας στα φορτηγά που χρησιμοποιούν, παράνομα, το παράπλευρο οδικό δίκτυο

«Σαφάρι» της Αστυνομίας στα φορτηγά που χρησιμοποιούν, παράνομα, το παράπλευρο οδικό δίκτυο. Υπουργείο Μεταφορών και Ελληνική Αστυνομία υπογράφουν Μνημόνιο Συνεργασίας, ...

Page 11 of 11 1 10 11